Předchozí účetní software

AdmWin jsou účetní software na platformě MS Windows navazující na předchozí úspěšné MS DOS účetní software:
ADM I. - jednoduché účetnictví
Adm II. - podvojné účetnictví

Od r.2006 je, kromě převodu dat do AdmWin, jakákoliv podpora DOS ADM ukončena.

Účetní software

Od r.2013 ukončena podpora provozování pod MS Windows 95, 98, ME.

Od r.2017 ukončena podpora provozování pod MS Windows XP a Vista.

Účetní software

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Účetní software - novinky - historie změn

účetní software - rozdíly v. 3.16 od 3.15

k 22.10.2021

1. DPH - změny v souvislosti s novelou zákona o DPH - zákon č. 355/2021 Sb.:
 • Úpravy v záznamu DPH na výstupu (za vlastní uskutečněná plnění) - zrušeno zasílání do členských států EU a nahrazeno prodejem zboží na dálku, přepracován záznam v režimu MOSS na OSS.
 • Nový výkaz DPH a s tím i přiznání k DPH platný od 1.10.2021 při zachování původního - dle data si systém automaticky rozliší sám.
 • Nová struktura xml pro elektronické podání přiznání DPH v režimu jednoho správního místa - OSS (DAP OSS).

2. Jen DE - daňová evidence - v předběžném výpočtu daně a pojištění upraven výpočet daně za rok 2021 a doplněny hodnoty pro výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění na rok 2022.


účetní software - rozdíly v. 3.15 od 3.14

k 21.9.2021

1. Nabídky - nastavitelné počty dnů platnosti nabídky, které se budou nabízet v nově vytvářených nabídkách.

2. Mzdy - hromadné odeslání výplatních lístků ve formátu pdf, popřípadě zašifrovaných heslem, mailem. Tato funkcionalita je zpoplatněné rozšíření.

3. Jen PU - účetnictví - výpisy - nápočet počátečního stavu jednotlivých účtů lze omezit od zadaného data pro případy ponechání dat přes horizont roční uzávěrky.


účetní software - rozdíly v. 3.14 od 3.13

k 16.7.2021

1. Zálohování a obnova dat - graficky jinak odděleny. Přidáno ještě jedno upozornění, že obnova nevratně zničí aktuálně evidovaná data.

2. Zakázky:
 • Do seznamu možností, jak fakturovat položky zakázky, doplněna možnost fakturovat všechny položky, ale v rozdělení na materiál a práce s mezisoučty za tyto skupiny.
 • Do nástrojové lišty nad požadavky na zakázku doplněna funkce "Součet" - sečte vybrané požadavky k zpřesnění předpokládané ceny. Tatáž hodnota byla dříve součástí efektivnosti.
3. Reklamace - celá nová evidence reklamací zákazníků:
 • Vazba na prodejní doklad, ze kterého se automaticky doplní zákazník, datum prodeje a popř. reklamovaná položka.
 • Datum podání zákazníkem, popis projevu závady zákazníkem.
 • Sledování stavu vyřizování reklamace od data podání reklamace zákazníkem až do jejího uzavření - předání zákazníkovi s možností si v seznamu reklamací dle tohoto stavu řádky nechat automaticky barvit.
 • Nastavitelné seznamy (číselníky):
  • toho, co zákazník reklamací požaduje (opravit, vyměnit, vrátit peníze)
  • stavů vyřizování reklamace s označením toho, který stav znamená uzavření reklamace
 • Vlastní vyjádření k reklamaci, vyjádření dodavatele, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Tisk reklamačního protokolu.

4. Jen PU - účetnictví - do tisku rozvahy v zjednodušeném rozsahu doplněna volba tisku v rozsahu pro mikro účetní jednotky nepodléhající auditu.


účetní software - rozdíly v. 3.13 od 3.12

k 30.3.2021

1. Ceník prací - rozšíření názvu - popisu ceníkové položky na 70 znaků.

2. Zakázky - nastavení výchozího stavu zaškrtávátka uzavření zakázky při její fakturaci.

3. Mzdy:
 1. Doplněny tisky tiskopisů "Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.)" a "POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob".
 2. Doplněno zpracování mimořádného příspěvku zaměstnavatele při nařízené karanténě dle zákona č.121/2021 Sb.:
  • Evidence neschopenek doplněna o příznak, že k evidované dočasné pracovní neschopnosti přináleží tento příspěvek.
  • Do importu neschopenek doplněno automatické vytvoření tohoto příznaku, bude-li v importované neschopence "karanténa" nebo "izolace".
  • Nastavitelný konec vyplácení tohoto příspěvku pro případ, že by byl jeho termín prodloužen. Přednastaven na 30.4.2021.
  • V předzpracování mezd automatický výpočet tohoto příspěvku 370,- Kč, max. do výše 90% průměrného výdělku.
  • V okně mzdy je uváděna výše tohoto příspěvku a lze změnit v záznamu o likvidaci této neschopenky tlačítkem v okně mzdy.
  • V zaúčtování mezd závazek i příkaz k úhradě na odvod sociálního pojištění snížen o hodnotu těchto příspěvků a zvýšen závazek na výplaty mezd. V PU včetně účtování.
  • Upraven výstup Přehledu o pojistném zasílaném na ČSSZ v tiskovém formátu i xml pro el.podání dle PVPOJ21 vydaného ČSSZ s platností od 3/2021 do konce roku.
  • O tento příspěvek upraveny výpisy: výplatní lístek, sociální pojištění, likvidace neschopenek, mzdový list, firemní přehled mezd a výpočty mezd.

účetní software - rozdíly v. 3.12 od 3.11

k 15.2.2021

Mzdy - peněžní příspěvek na stravování (stravenkový paušál)
vedle stávající možnosti jej zadávat ve vyúčtování mzdy pod "Jiné nezdanitelné příplatky", doplněna možnost jej evidovat samostatně s podporou jeho automatického výpočtu:
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj pro nastavení výše poskytovaného příspěvku na den (směnu) - maximálně do výše osvobozené od daně z příjmu.
 • V okně mzdy doplněn nový samostatný údaj pro evidenci poskytnutého příspěvku na stravování od daně z příjmu za zpracovávaný měsíc s možností jeho případného výpočtu dle odpracovaných dní a ruční korekcí pro odpracované směny, za které náleží (nenáleží za směny na pracovní cestě, kdy vznikl nárok na stravné).
 • Tento nový údaj ve mzdě byl doplněn do výpisů: výplatní lístek, měsíční rekapitulace, výpočty mezd, příplatky podle druhů, mzdový list a firemní přehled mezd.
Jen PU - účetnictví - do předkontací doplněny body pro zaúčtování mezd: pro jiné nezdanitelné příplatky a peněžní příspěvek na stravování v rozdělení na společníky a ostatní pracovníky.

účetní software - rozdíly v. 3.11 od 3.10

k 8.2.2021

1. Propojení s platebním terminálem od poskytovatele GPE:
 • Nastavení propojení v nastavení účtenek (prodejek) zadáním IP adresy a portu platebního terminálu ve vnitřní síti pro propojení pomocí protokolu TCP/IP.
 • V záznamu nových prodejek a v tisku faktur vydaných doplněno tlačítko "Platba kartou" pro odeslání hrazené částky na platební terminál.
 • Tisk údajů o platbě kartou na účtenky (prodejky) a vydané faktury, pokud jejich platba kartou proběhla úspěšně.

2. Výpisy přijatých faktur - doplněny o výpis, na které zakázky bylo z každé faktury nakoupené plnění disponováno.

3. Mzdy - výpisy:
 • Kontrola úplnosti ročního zúčtování daně z příjmu rozšířena o kontrolu promítnutí jejího výsledku do mezd k odhalení případů, kdy bylo provedeno/opravou změněno mimo zpracování mezd.
 • Nové tiskopisy "Potvrzení o zdanitelných příjmech..." jak pro zálohovou, tak srážkovou daň, pro rok 2021 při současné existenci verze pro rok 2020.

účetní software - rozdíly v. 3.10 od 3.07

k 4.1.2021

1. Upozornění při startu programu:
 • Přepracovány do formy seznamu s možností nastavení kolik dní před a kolik dní po termínu události upozornění zobrazovat a volba, zda jednou denně nebo při každém spuštění programu.
 • Doplněna možnost zobrazování upozornění na blížící se 14. den pracovní neschopnosti u některého zaměstnance a zobrazení termináře (plánovacího kalendáře) zakázek.

2. Importované bankovní výpisy - doplněna volba hromadného párování variabilního symbolu na číslo objednávky na faktuře.

3. Dlouhodobý majetek - dle rozsáhlé novely zákona o dani z příjmu:
 • Zrušeno daňové odepisování nehmotného majetku nad 60 000 Kč pořízeného po 1.1.2020 se zachováním započatého daňového odepisování nehmotného majetku pořízeného dříve.
 • Hranice pro zařazení do hmotného majetku daňově odepisovaného pořízeného od r. 2020 se zvyšuje na 80 000 Kč.
 • Doplněno zpracování a výpočet mimořádných odpisů dle §30a - pro položky pořízené v době od 1.1.2020 do 31.12.2021 zařazených do odpisové skupiny 1 a 2.
4. Mzdy:
 • Doplněny hodnoty pro mzdy na rok 2021.
 • Upraven výpočet zálohové daně (zrušení superhrubé mzdy, danění 15% a 23%) na období od 1/2021 při zachování původního výpočtu pro období dřívější.
 • Zastropování daňového bonusu zrušeno pro období od 1/2021.
 • Upraven xml výstup Přílohy k žádosti o nemocenské dávky dle změny vydané ČSSZ 4.11.2020.
5. Jen DE - daňová evidence - doplněny výstupy Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro sociální i zdravotní pojištění za r.2020 s odpuštěním pojistného ve výši až minimálních záloh.

účetní software - rozdíly v. 3.07 od 3.06

k 30.11.2020

1. Obecné:
 • Nastavitelné automatické načítání seznamů dat (autorefresh) ze serveru.
 • U plátců DPH volitelné zadávání cen bez nebo s DPH na dokladech.
2. Zakázky:
 • Nastavení automatické rezervace na skladě u nově zadávaných požadavků (objednaných) skladových položek.
 • Volitelné nastavení, zda při každém zavření okna zakázky vyhodnocovat plnění požadavků - podstatné urychlení zavírání okna zakázky.
 • Vystavování zálohových faktur s položkami z požadavků na zakázku (zákazníkem objednaných položek).
 • Příjem skladových položek přímo na zakázku podle na ní evidovaných požadavcích (zákazníkem objednaných položek).

3. Zápočet - úvodní načtení nevyrovnaných faktur lze omezit zadáním počtu, kolik se jich má načíst.

4. Mzdy:
 • Na kartě pracovníka oddělen tisk potvrzení o průměrném výdělku od tisku zápočtového listu, tisk potvrzení pro OSVČ o zaměstnání zakládajícím účast na nem.pojištění doplněn o možnost výstupu do xml pro elektronické podání.
 • Hromadný výstup výplatních lístků (pásek) ve formátu pdf pro každého pracovníka do samostatného souboru.
 • Tlačítkem spustitelný převod dnů dovolené na hodiny před zpracováním mezd za 1/2021, automatické rozlišování dnů nebo hodin při zadávání mzdy a ve všech výpisech, zda jde o dovolenou ve dnech nebo v hodinách podle roku mezd.
5. Jen DE - daňová evidence - přepracováno vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění o odpuštění pojistného za 3.-8.2020, nový výpočet záloh na rok 2021.

účetní software - rozdíly v. 3.06 od 3.05

k 2.9.2020

1. Obecné:
 • Doplněna možnost deaktivace tlačítka pro fultextové vyhledávání, pokud nechtěný klik zdržuje.
 • Zobrazování textu z dlouhé poznámky (poznámkového bloku) ke každé položce u některých evidencí přímo v jejich seznamu.
 • Údaje o plátci daně pro všechna podání na FÚ přesunuty do samostatného okna volatelného tlačítkem pro opravy a doplnění téměř ze všech míst, kde se vytváří elektronické podání na FÚ.

2. Mzdy - upraveno zadání a tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech s výstupem pro elektronické podání nebo interaktivního pdf formuláře.

3. DPH - upraven výkaz a tisk přiznání na snazší zpracování pro identifikovanou osobu, neplátce DPH.

4. Autoservis:
 • Do zakázek doplněn údaj, zda zákazník požaduje vrátit měněné díly, který se i tiskne na zakázkovém listě.
 • V detailním přehledu spotřeby na zakázku doplněna možnost zobrazení údajů o pořízení dílu (datum doklad, dodavatel) z posledního příjmu i u skladových položek, které nebyly přijaty přímo na zakázku.
5. Pokladny v daňové evidenci i podvojném účetnictví - přepracována vazba a zobrazení souvztažných záznamů DPH.

6. Podvojné účetnictví - ve výpisech z účetnictví k výpisu "Měsíční výnosy/náklady" doplněn export do Excel.


účetní software - rozdíly v. 3.05 od 3.04

k 12.7.2020

Mzdy:
 • Nový způsob výpočtu nezabavitelného minima pro exekuční srážky ze mzdy platný od 1.7.2020.
 • Vyhodnocení prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc r. 2020 rozšířeno o určení, co je a co není pracovním poměrem, druhem činnosti dle číselníku ČSSZ.
 • Pracovní cesty:
  • Uzavření - uzamčení pracovních cest před změnami do zaúčtovaného data při zaúčtování náhrad.
  • Doplněno číslo zakázky se souvztažným promítáním nákladů na pracovní cestu do spotřeby na tuto zakázku.

účetní software - rozdíly v. 3.04 od 3.03

k 29.6.2020

1. Obecné - nastavení velikosti a typu písma (fontu) rozšířeno o možnost samostatného nastavení písma v záhlaví sloupců seznamů. Z toho důvodu přepracováno i celé nastavení fontů do okna typu seznam pro jednotlivé oblasti použití. Ve verzi pro více firem jedno nastavení platí pro všechny firmy spravované z jedné instalace AdmWin.
2. Zásoby - prodejky/účtenky:
 • Zjištění hmotnosti/množství z čárového kódu, který si stanovuje uživatel, nastavením počátečních znaků čárového kódu, v němž je zakódována hmotnost.
 • Volitelné součtování shodných položek na jedné účtence při načítání položek čárovým kódem.
3. Mzdy:
 • Upraven tisk "Potvrzení o zdanitelných příjmech...." jak zálohové, tak i srážkové daně z příjmu za rok 2020 dle stejnojmenných tiskopisů MFin 5460.
 • Pracovní cesty - doplněno jejich samostatné zaúčtování mimo zpracování mezd.
 • Zpracování zákona o prominutí (snížení) sociálního pojištění placeného zaměstnavateli v souvislosti s covid-19 za 6., 7. a 8. měsíc r. 2020 u firem do 50 zaměstnanců:
  • Nastavení, zda jej zaměstnavatel uplatňuje a jaké byly počty zaměstnanců a jejich vyměřovacích základů za 3/2020 pro ověření možnosti si snížit pojistné s automatickým zjištěním.
  • V zaúčtování mezd kontrola, zda je možné toto snížení využít, s odmítnutím pokračování zaúčtování mezd při zjištění, že nelze: překročením počtu 50 zaměstnanců, o více než 10% nižším počtu pracovníků nebo vyměřovacího základu k 3. měsíci 2020.
  • V zaúčtování mezd výpočet sníženého pojistného zaměstnavatele až po jeho úplné prominutí, vytvoření závazku na odvod pojistného se sníženou hodnotu a v PU zaúčtování této snížené hodnoty pojistného.
  • Nový "Přehled o výši pojistného" podávaný na ČSSZ jak elektronicky, tak v tištěné podobě.
  • Upraveny výpisy "Měsíční rekapitulace" a "Sociální pojištění" akceptující prominutí (snížení) pojistného ze zaúčtování mezd - přehled o zaměstnancích, u kterých nebylo možné prominutí pojistného.

účetní software - rozdíly v. 3.03 od 3.02

k 5.5.2020

Mzdy - doplněna celá nová evidence pro cestovní příkazy (pracovní cesty). K tomu:
 • Doplňování pracovníků do evidence pracovních cest, vedle vytváření dalších pomocí kopie, výběr kam a účelu z nejčastějších jízd, výpočet stravného.
 • Mnoho kombinací různých výběrů z pracovních cest se součtováním.
 • V hodnotách pro mzdy nastavení sazeb stravného a volba, zda náhrady cestovních nákladů přidat ke zpracování mezd. Při volbě na přidání se v okně mzdy zobrazuje částka cestovních náhrad přidávaná k výplatě a o ni se také v zaúčtování zvyšují.
 • Cestovní náhrady doplněny do výpisů z mezd: mzdové lístky, měsíční rekapitulace, výplatní listina, zasílané složenkou, výčetka, zálohy a výplaty mezd.
 • Jen v PÚ - v předkontacích nastavení účtů pro zaúčtování cestovních náhrad.
Autoservis - evidence poznámek a námětů co dělat na vozidle příště - při další návštěvě (zakázce).

účetní software - rozdíly v. 3.02 od 3.01

k 3.4.2020

Mzdy:
 • V hodnotách pro mzdy nastavení překážek v práci na straně zaměstnavatele.
 • Přiřazení nastavených překážek v práci na straně zaměstnavatele do mzdy konkrétnímu pracovníkovi - zadání délky trvání v počtu hodin neodpracovaných směn s automatickým výpočtem náhrady mzdy.
 • Úpravy a doplnění některých výpisů z mezd o náhrady za překážky v práci na straně zaměstnavatele: mzdové lístky, výpočty mezd, příplatky (náhrady) dle druhů.
 • Jen v PÚ - doplněna možnost nastavení účtování k jednotlivým srážkám ze mzdy u konkrétního zaměstnance odchylného od účtování ostatních srážek.

účetní software - rozdíly v. 3.01 od 3.00

k 19.2.2020

1. Dlouhodobý majetek - včetně drobného a nehmotného:
 • Na evidenční kartu majetku doplněny nové údaje: čárový kód, objednávka, smlouva na základě které byl majetek pořízen.
 • Prodloužena identifikace objektu umístění na 16 znaků s výběrem z číselníku objektů umístění.
 • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku a na kartu majetku doplněna tlačítka pro vyvolání dlouhé poznámky (poznámkový blok) a vstup do evidence souvisejících dokumentů k tomuto majetku (dokladů o pořízení, technických listů, návodů, fotografií).
 • Do nástrojové lišty nad seznamem majetku dále doplněno tlačítko pro rychlé zobrazení fotografie majetku a tlačítko pro nastavení číselníku objektů umístění (zkrácená identifikace doplňovaná na kartu, popis a adresa objektu, kdo jej má na starost a kontaktní tel.č. a e-mail na něj).
2. Mzdy:
 • Upraveno zadání a výstup "Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění..." o volitelný výstup platebních informací i pro ostatní dávky, než jen za nemoc.
 • Na kartu pracovníka doplněna tlačítka pro tisk "PROHLÁŠENÍ..." a "ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh..." jen pro tohoto pracovníka.
 • Do výpisů nad seznamem pracovníků doplněn hromadný tisk "ŹÁDOSTI o roční zúčtování záloh..." pro pracovníky ve vybraném seznamu.
3. DPH - výpisy - pro oba základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněna volba:
 • V oblasti období - pro celý zadaný rok.
 • Výstup všech jednotlivých plnění (celé záznamní povinnosti) do tabulky s možností exportu do excel, csv, txt.

účetní software - rozdíly v. 3.00 od 2.95

k 10.1.2020

1. Tisk faktur - možnost uživatelské změny fixních textů v cizích jazycích tištěných na faktuře.
2. Mzdy:
 • Hromadný tisk PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období) na r.2020.
 • Upraveno zadání a výstup "Příloha k žádosti o dávku z nemocenského pojištění..." jak pro elektronické podání, tak i tištěný výstup na rok 2020. Toto podání na ČSSZ již musí být pouze elektronicky. Tisk lze podat jen ve zdůvodněných případech.
 • Doplněno nové požadované podání (tiskopis) - Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti - pouze pro elektronické podání.
 • Import (načtení) neschopenek - v souvislosti se zavedením e-neschopenek lze do účetního software AdmWin načítat informace o dočasné pracovní neschopnosti ve formátu xml, zaslaných ČSSZ. Jak dílčí zprávy o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, tak hromadně za období na základě požadavku DZDPN20.
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2020.
 • Volitelné nastavení, zda po všech výstupech pro elektronické podání na ČSSZ vyvolat ePortál ČSSZ pro kontrolu a vlastní elektronické podání s upravitelnými url adresami pro jednotlivé druhy podání.
3. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2019 - přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za r.2019 - el. podání "Přehledu ... " nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2019 pro zdravotní pojišťovny.

účetní software - rozdíly v. 2.95 od 2.94

k 28.11.2019

1. Obecné - uživatelsky nastavitelná velikost a typ fontu do zadávacích polí ve formulářových oknech.
2. DPH - výpisy - volitelné nastavení výpisu celého názvu, adresy a IČO dodavatele/odběratele do 2.řádku dokladu v základních výpisech přijatých i uskutečněných plněních.
3. Zakázky:
 • Do seznamu zakázek doplněn sloupec s celkovou cenou s DPH z dosud nevyfakturovaných na zakázku spotřebovaných položek.
 • V nastavení tisku zakázkových listů doplněna možnost potlačení tisku cen u spotřebovaných položek.
4. Nabídky - do výběru nabídek pro přecenění nebo doplnění položek na doklad doplněna volba, zda ve výběru zobrazí nabídky všechny nebo jen nabídky na firmu na zpracovávaném dokladu.
5. Zásoby - prodejky - doplněno tlačítko pro odložení zadaných položek pro zpracování na jiném dokladu (faktuře, dodacím listě) pro případy, kdy se zákazník po zadání položek prodejky rozhodně neplatit v hotovosti ani kartou.
6. Dlouhodobý majetek - na karty dlouhodobého majetku doplněn údaj pro sledování čísla pořizovacího dokladu a jeho tisk na inventární kartu.
7. DE - daňová evidence - předběžný výpočet daně a pojištění - doplněny hodnoty pro výpočet vyúčtování za rok 2019 a záloh na rok 2020.

účetní software - rozdíly v. 2.94 od 2.93

k 20.6.2019

1. Obecné - nastavitelná sw komponenta pro převod tisků do PDF.
2. Zásoby - volitelné automatické zalamování názvů při tisku na štítky, prodejky/účtenky - více rozpracovaných účtů současně.
3. Nabídky - možnost zjednodušeného zadání neskladových položek, přecenění i v případě slev na položku, upravitelné % přirážky u každé položky.
4. Faktury vydané - do voleb automatického zaokrouhlení vráceno zpět zaokrouhlení bez dopadu do DPH nebo s dopočtem DPH s ohledem na formu úhrady.
5. Mzdy:
 • Zrušení karenční doby od 1.7.2019 - u neschopenek do tohoto data jsou první 3 dny bez náhrady, u neschopenek začínajících od tohoto data včetně se počítá náhrada od první pracovní směny.
 • V důsledku změny sazby soc.pojištění hrazeného zaměstnavatelem na 24,8% v průběhu roku přepracováno mnoho výpisů z mezd a roční zúčtování daně zaměstnanci - snížením odvodu soc.poj.zaměstanavatele se drobně v půlce roku mění i superhrubá mzda pro výpočet daně.
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" platný od 1.8.2019 (už za mzdy 7/2019) - při ponechání původního - systém dle období mezd použije příslušný.
 • Nový výpočet exekučních srážek ze mzdy platný od 1.6.2019 dle nařízení vlády č.91/2019 Sb. - musí se použít již pro zpracování mezd za 6/2019.
 • Do mzdy a na mzdový list doplněn údaj "Nepeněžitá plnění od daně osvobozená" - částky příjmů od daně osvobozených.
6. DPH:
 • Nový tiskopis přiznání včetně úprav v zadávacím okně o daň z oprav nedobytných pohledávek dle § 46 a násl. a § 74a ZDPH.
 • V záznamech DPH jak za uskutečněná, tak i přijatá, zdanitelná plnění doplněn příznak, že se jedná o opravu nedobytné pohledávky.
 • Nová xml struktura kontrolního hlášení, která se automaticky použije pro všechna podání od 1.10.2019 při současné existenci původní, která bude používána do té doby.
7. DE - daňová evidence - předběžný výpočet daně a pojištění - sazba nemocenského pojištění OSVČ se od 1.7.2019 snižuje na 2,1% - minimální pojistné do 7 měs. je 138,- od 7. měs. 126,- Kč.
8. Autoservis - sledování data poslední výměny motorového oleje a volitelné upozorňování na potřebu jej vyměnit.

účetní software - rozdíly v. 2.93 od 2.92

k 8.4.2019 - úpravy dle zákona 80/2019 Sb. ("daňový balíček")

1. DPH
 • Odstraněno zaokrouhlování DPH - od nastavení v základních údajích až po výpočty daně v jednotlivých evidencích - různých druhů dokladů.
 • Výpočet DPH z celkové částky včetně daně dle zákona 80/2019 Sb. ("shora") při zachování původního výpočtu - algoritmus výpočtu se použije dle data v záznamu DPH - před 1.4.2019 původní, od 1.4. nový. Konečně tím zaniká problém s vyúčtováním záloh s daňovým dokladem k platbě zálohy.
 • Automatické zaokrouhlování na celé koruny jen na vydaných fakturách a prodejkách (vystavených účtenkách) hrazených v hotovosti. Zaokrouhlení u plateb v hotovosti se do DPH nezahrnuje.
 • V souvislosti s tím možnost potlačení upozornění na rozdíl menší 0,5 při neshodě součtů základů daně a daně na celkovou částku pokladního dokladu (jde o zaokrouhlovací rozdíl).
 • Na opravný daňový doklad se vždy tiskne DUZP - den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.
2. Rozpis DPH do EET - na stvrzenkách a pokladních dokladech bez záznamu DPH a vazby na fakturu upraven výpočet základu a daně z celkové částky dle zák. 80/2019 Sb..
3. DE - daňová evidence - předběžný výpočet daně z příjmu při uplatnění výdajů procentem z příjmů pro rok 2019 - zvýšeny limity těchto výdajů dle zák. 80/2019 Sb. na dvojnásobek, tj. zadané procento ze 2 000 000.
4. Nabídky - hromadná změna sazby DPH u všech položek na jednu zvolenou (např. položky v základní sazbě se po zabudování do stavby pro ocenění stavby v ceně s DPH převedou do snížené sazby).

účetní software - rozdíly v. 2.92 od 2.91

k 1.3.2019

1. Adresář firem - ověření plátce DPH ukládáno a zobrazováno, kontrola jen 1x za den, výběr bankovního účtu z registrovaných na FÚ.
2. Účtenky přijaté - úpravy tisku, tisk jen nastaveného dokladu z jejich seznamu.
3. Zásoby - výpisy - položek bez pohybu - možnost vyloučit nové.
4. Mzdy:
 • Na kartu pracovníka doplněno datum sjednaného konce pracovní smlouvy na dobu určitou, pro měsíční mzdu rozdělení na základ a osobní ohodnocení.
 • Nastavitelné omezení počtu exekučních srážek zahrnovaných v předzpracování do mzdy z nastavených srážek.
5. PU - podvojné účetnictví - výpisy - u výpisu "Rozpor účt.plateb k fa" volitelné určení, zda posuzovat k datu plnění nebo k datu vystavení na faktuře.

účetní software - rozdíly v. 2.91 od 2.90

k 30.1.2019

1. DPH - blokování období proti nechtěnému záznamu DPH u čtvrtletních plátců po podání měsíčního KH (měsíční uzavírání u čtvrtletních plátců).
2. Mzdy:
 • Roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti s výstupem v xml pro podání přes EPO2.
 • Výpis čerpání dovolených doplněn o volbu jen přehledů čerpání a zůstatků dovolené za celý rok na jednom řádku pro jednoho pracovníka.
3. EET - upozorňování na blížící se konec platnosti podpisového certifikátu při startu programu.
4. PU - podvojné účetnictví:
 • Volitelné nastavení, zda kurzový rozdíl účtovat na středisko faktury.
 • Centrální volitelné potlačení účtování jednotlivých příjemek/výdejek zásob do účetnictví.
5. Autoservis - evidence uskladněných pneumatik rozšířena o výšku dezénu pneu na přední a zadní nápravě zvlášť, rok výroby pneu, počet najetých km, poznámka rozšířena o další řádek.

účetní software - rozdíly v. 2.90 od 2.87

k 4.1.2019

1. Roční uzávěrka - volitelné odstranění záznamů o odeslání do EET starších období (do zadaného data).
2. Mzdy:
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2018 včetně nového tiskopisu.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň ... za období 2018 i 2019
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ... za období 2018 i 2019
 • V celkovém přehledu mezd a přehledu mezd konkrétního pracovníka volaného z jeho karty doplněn přehled, zda pracovník měl v daném měsíci podepsáno prohlášení k dani, danění dle §6 odst.4, počet odpracovaných hodin a přesčasů se součtováním v zadaném výběru (období).
 • V seznamu pracovníků doplněn sloupec s počtem odpracovaných hodin od počátku roku, kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
 • Ve zpracování mezd kontrola na překročení ročního limitu hodin u DPP.
 • Doplnění hodnot pro mzdy na rok 2019 - volitelně tlačítkem nebo při předzpracování mezd za 1.měs. 2019.
3. PU - podvojné účetnictví - nastavení a tisk výsledovky a rozvahy v angličtině.
4. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2018 - přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ na ČSSZ za r.2018 - el. podání "Přehledu ... " nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2018 pro zdravotní pojišťovny.

účetní software - rozdíly v. 2.87 od 2.86

k 11.12.2018

1. Pracovníci - mzdy:
 • V nastavení hodnot pro mzdy doplněn údaj životního minima s náklady na bydlení pro výpočty nezabavitelného minima a exekucí.
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj o počtu vyživovaných osob pro výpočet exekucí s automatickým výpočtem nezabavitelné části mzdy.
 • Do srážek ze mzdy doplněno rozdělení zákonných pohledávek na přednostní a nepřednostní a datum, odkdy srážka platí.
 • Zápočtový list upraven dle nové úpravy srážek ze mzdy.
 • Do okna mzdy doplněn výpočet exekučních srážek.

účetní software - rozdíly v. 2.86 od 2.85

k 30.11.2018

1. Obecné - nastavení, zda povolit či nepovolit otevírání více oken (dokladů) z jedné evidence.
2. Zakázky, vydané faktury, vydané dodací listy - doplněna možnost přecení položek dle evidované nabídky.
3. EET:
 • Volitelné nastavení odesílání rozpisu DPH do EET i z nedaňových dokladů (stvrzenka, zálohová faktura).
 • Doplněna možnost na stvrzenkách a pokladních příjmových dokladech bez záznamu DPH provést rozpis DPH do EET odesílané tržby na základ daně a DPH s možností určení zvláštních režimů DPH (použité zboží, cestovní ruch).
4. Daňová evidence - v předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování OSVČ za rok 2018 a záloh na rok 2019.

účetní software - rozdíly v. 2.85 od 2.84

k 18.10.2018

1. Obecné:
 • Vedle standardní windows maximalizace vnitřních oken i jen roztažení na celou plochu.
 • Výpisy ze seznamů pracovníků, celkového přehledu mezd a deníku DE přepracovány a k přeformátovaným výpisům doplněna volba jen prostého opisu aktuálně zobrazeného seznamu s jeho uživatelským uspořádáním sloupců.

2. Slevy na položku - při záznamu z ceníku prací na doklad s přenosem původní ceny, slevy a nové ceny od zakázky až na fakturu, stejně jako bylo dosud jen u skladových položek.

3. Zakázky:
 • Volitelné vyhodnocení efektivnosti zakázky jen k prodejním cenám na zakázce nebo až k fakturované částce.
 • Při záznamu řádku na přijatých dokladech (přijaté faktuře, přijatém dodacím listě), které jsou současně subdodávkou na zakázku, doplněna možnost zadat i prodejní cenu této položky na zakázce bez nutnosti doplňovat ji až na zakázce.
4. Faktury:
 • U faktur vydaných odeslaných do EET uvolněna možnost změnit jen text řádků.
 • U faktur přijatých doplněna možnost zadání č.daň.dokladu a data uplatnění odpočtu (přijetí) ještě v hlavičce před zaevidováním a ne až v záznamu DPH.
 • Jen v DE - nastavení, jak bude platba této faktury do deníku zaúčtována.
5. Pracovníci - mzdy:
 • V tisku výplatních lístků (pásek) volitelné potlačení tisku rodného čísla pracovníka.
 • Na kartu pracovníka doplněn údaj pro korekci čerpaných dnů dovolené načítaných z mezd.
 • Doplněno nastavení a zpracování sick days - nastavení, zpracování ve mzdě s náhradou průměrem, přehled čerpání.

účetní software - rozdíly v. 2.84 od 2.83

k 2.7.2018

1. Kontrola přístupu:
 • Zavedeny další body - funkce v systému, ke kterým je možné zamezit přístup pouze pro určené přihlášené uživatele.
 • Volitelně nastavení logování všech exportů dat a výpisů - tisků při zvýšeném riziku úniku dat. K tomu přehledy kdy, kdo a co exportoval nebo vytiskl.
2. Účely GDPR - nastavení účelů, pro které jsou osobní údaje v organizaci zpracovávány včetně nastavení po jakou dobu mohou být zpracovávány. Využijí se následně k přiřazení konkrétním osobám v adresáři firem, kontaktech a pracovnících k vyhodnocení oprávněnosti zpracování jejich osobních údajů a data do kdy mohou být zpracovávána.
3. Adresář firem a kontakty:
 • Doplněn příznak, zda se jedná o fyzickou osobu - subjekt údajů dle GDPR a k tomu datum, do kterého souhlasil se zpracováním osobních údajů a zda se neodhlásil ze zasílání různých zpráv, newsletterů apod..
 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů, usnadnění plnění povinnosti přístupu subjektu k jeho datům, hromadné automatické vymazání po odsouhlasení návrhu.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů a v případě poskytnutí souhlasu stiskem tlačítka automaticky k této osbě doplnit účel a datum platnosti souhlasu pro následné výše uvedené vyhodnocování oprávněnosti zpracování.
 • Úpravy pro promítnutí změn na již evidované doklady včetně jejich anonymizace v případě, že subjekt údajů požádá o jejich výmaz a není jiný zákonný důvod proč je evidovat.
4. Pracovníci - zaměstnanci:
 • Přiřazení nastavených účelů zpracování osobních údajů s výpočtem data do kdy platí pro zdůvodnění oprávněnosti zpracování osobních údajů.
 • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů.
 • Povoleno vymazání karty pracovníka, i když má evidovány mzdy po vytištění všech předepsaných dokumentů (mzdové listy, ELDP apod.) po 2 letech po ukončení pracovního poměru.

účetní software - rozdíly v. 2.83 od 2.82

k 9.5.2018

1. Importy řádků dokladů - do lokální nabídky na fakturách, dodacích listech a zakázkách doplněna volba importu z MS Excel. V zadávacím okně pro import je definice struktury (sloupců) pro import dat. Pomocí této funkce lze do dokladů nahrát řádky typu text a částka nebo text, množství a jednotková cena.
2. Přecenění řádků - faktury vydané i zálohové vydané - doplněna funkce přecenění řádků zadaným koeficientem - hromadná změna prodejních cen s určením, která cena je pro výpočet výchozí hodnotou (stávající na dokladu, průměrná cena pořízení, poslední nákupní, aktuálně platná v cenících v jednotlivých cenových úrovních).
3. Skupiny řádků - funkce doplnění skupiny řádků, která byla jen na fakturách, doplněna i na prodejky (vydávané účtenky), zakázky a vydané dodací listy.
4. Přecenění zásob - rozšířeno o možnost určení výchozí ceny s DPH a zaokrouhlení ceny s DPH na určený počet desetinných míst s přesným zpětným výpočtem ceny bez DPH z této zaokrouhlené ceny s DPH.
5. DE - daňová evidence - účtenky přijaté - do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro přímý záznam její úhrady do deníku příjmů a výdajů stejně jako na fakturách.

účetní software - rozdíly v. 2.82 od 2.81

k 29.3.2018

1. Zásoby:
 • Prodejky - účtenky vydané a vydané dodací listy - doplněna funkce přecenění zadaným koeficientem s určením výchozí ceny pro výpočet - nákladové poslední nebo průměrné, z prodejních cen v některé ze 3 úrovní na kartě nebo stávajících na dokladu.
 • Dodací listy přijaté - doplněna možnost zadání k jednotlivým řádkům souvztažného zápisu do spotřeby na zadanou zakázku, stejně jako je tomu na přijatých fakturách.
 • Výpisy - doplněn nový kontrolní výpis k odhalení případů nesouladu skladových pohybů na doklady způsobených dočasnými výpadky sítě. el. proudů aj. poruch zápisů do úložiště dat.
2. PÚ - účetnictví (podvojné) - výpisy - nový výpis nákladů a výnosů po jednotlivých účtech rozdělený do 12 měsíců od počátečního data.
3. Autoservis:
 • Do zakázky doplněno schvalovací číslo leasingové společnosti nebo likvidačního protokolu pojišťovny včetně jeho tisku na zakázkový list.
 • Volitelný tisk data a času předání vozidla zákazníkovi na zakázkový list.
 • V evidenci opravovaných vozidel na kartu vozidla doplněny údaje o poslední výměně motorového oleje - datum, stav km, značka a druh oleje.

účetní software - rozdíly v. 2.81 od 2.80

k 5.3.2018

Faktury - doplněna volba v menu a s ní spojené funkce pro opakované - pravidelně se opakující pohledávky. Podobné, jako pro závazky. Tj.
 • nastavení ke komu, v jaké výši, v jakých termínech a s jakými daty se mají zakládat, včetně záznamů DPH, popř. zaúčtování
 • funkce pro jejich automatické vygenerování k zadanému datu
 • automatické spuštění jejich vygenerování při startu programu
DE - daňová evidence - předběžný výpočet daně a pojištění doplněn o nastavení a tisk přehledu odvodů - daně a pojištění za zpracovávaný rok a záloh na následující, včetně čísel účtů, variabilních symbolů, termínů a poznámek. Pod tento soupis je možné doplnit delší průvodní text. Vhodné především pro účetní firmy předávající tyto informace svým klientům.

účetní software - rozdíly v. 2.80 od 2.76

k 5.1.2018

1. Obecné - volitelný tisk čísla dokladu i ve formě čárového kódu na fakturách, dodacích listech, zákázkových listech, nabídkách, poptávkách a objednávkách.
2. Faktury vydané - volitelný tisk DUZP i na dobropisech (opravných daňových dokladech).
3. Mzdy:
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2017 zpětně platných včetně nového tiskopisu.
 • Evidence neschopenek a výstup přílohy k žádosti o nemocenské dávky - rozšíření o otcovskou poporodní péči a další změny dle nového formuláře Přílohy k žádosti včetně úprav xml výstupu pro elektronické podání.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň ... za období 2018
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ... za období 2018
4. EET - volitelné nastavení, zda odesílat i účtenky placené kartou a zda na účtenkách tisknout DIČ.
5. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2017 - doplněna možnost volby využití nižšího limitu max.výdajů při uplatnění výdajů procentem z příjmů a tím využití slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ za r.2017 - el. podání "Přehledu ... " nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2017 pro zdravotní pojišťovny. K datu uvolnění této verze VoZP a ZPŠ jej ještě nezveřejnily.

účetní software - rozdíly v. 2.76 od 2.75

k 4.12.2017

1. Kurzy měn - úprava automatického doplňování kurzů měn na doklady z kurzovního lístku ČNB.
2. Zakázky:
 • Doplněna možnost vyúčtování a ukončení zakázky na účtenku - prodejku.
 • Výstup efektivnosti zakázek do tabulky s možností exportu do Excelu.
3. Mzdy - doplněny hodnoty pro rok 2018.
4. DPH - promítání změny DIČ dodavatele - odběratele do záznamů DPH i v uzavřeném období - řešení chyb na kontrolním hlášení z uzavřeného období.
5. DE - daňová evidence:
 • V okně pro záznam do deníku příjmů a výdajů doplněna možnost výběru dodavatele - odběratele z adresáře firem před záznamem DPH, tj. přesunuta z tisku pokladního dokladu.
 • V okně se seznamem záznamů v deníku příjmů a výdajů doplněna možnost přidat si sloupec zobrazující název dodavatele-odběratele (z přiřazených faktur, účtenek a pokladních dokladů).
 • V předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování za rok 2017 a záloh na rok 2018.

účetní software - rozdíly v. 2.75 od 2.74

k 11.10.2017

1. Obecné - rozšíření možností uživatelského nastavení oken dokladů s řádky - faktura, dodací list, zakázka, nabídka, poptávka, objednávka, přijatá účtenka:
 • Změnou jejich velikosti (tažením za okraj) nad výchozí, se automaticky zvětšuje i oblast s řádky tohoto dokladu, prvky pod tímto oknem (obvykle celkový součet řádků) se drží spodního okraje okna a odsouvají se automaticky dolů.
 • Změněnou velikost okna lze uložit včetně vlastního uspořádání pořadí a šířky sloupců řádků dokladu.
 • Sloupce řádků si lze obarvit (pozadí nebo písmo), upravit texty jejich nadpisů, popřípadě doplnit o další, standardně nezobrazované údaje.
 • Možnost uživatelského nastavení typu a velikosti písma pro řádky dokladů.
 • Vyvolání těchto možností voleb lokální nabídkou (pravým tlačítkem myši) nad řádky jakéhokoliv dokladu nebo speciálním novým tlačítkem.
2. Zásoby - volitelné nastavení, zda při předání ze skladu na sklad na přijímací skladové kartě změnit poslední cenu nákupní podle vydávajícího skladu a tím popřípadě na ni přepočítat prodejní ceny.
3. DPH - úpravy v záznamu DPH k platbě zálohy v cizí měně a tisk daňového dokladu k platbě zálohy v cizí měně.

účetní software - rozdíly v. 2.74 od 2.73

k 10.7.2017

1. Adresář firem:
 • Import (načtení - nahrání) adresáře z xls souboru - z sloupců xls tabulky uspořádaných dle zobrazované definice (popisu) jejich struktury v AdmWin nebo úpravou této definice v AdmWin. Vhodné nejen pro počáteční importy. Lze importovat kdykoliv, popřípadě jen provést aktualizaci - vyplněnými údaji v xls tabulce se přepíší údaje v AdmWin u již evidovaných firem.
 • Tisk adres na tiskopis poštovního podacího lístku přepracován do novějšího tiskopisu České pošty č. T11-036A (03-11).
2. Zásoby - změny skladových karet - import skladových karet z xls souboru. Podobně jako u adresáře firem - nastavitelná struktura sloupců údajů, které se budou importovat. Lze importovat jak nové skladové karty včetně množství na skladě (pro počáteční importy dat), tak i jen provádět aktualizace u již evidovaných skladových karet jen údaji, které jsou ve sloupcích xls vyplněny. Tím je dána možnost hromadné aktualizace cen - tzv."nahrání" ceníků z jiných zdrojů.
3. Faktury - přijaté i vydané:
 • K exportu seznamu faktur do Excel doplněn samostatný export do xls v pevně definované popsané struktuře včetně záznamů DPH (rekapitulace DPH) nebo ve formátu ISDOC přímo ze seznamu faktur.
 • Import faktur z xls souboru - podobně jako u adresáře nebo zásob si lze uživatelsky nastavit sloupce, které se budou importovat včetně rekapitulace DPH, ze které se vytvoří záznamy DPH do záznamní povinnosti k DPH. Lze importovat jen ještě neevidované faktury. Vhodné nejen pro počáteční stav, ale jako průběžné přenosy s jinými systémy, např. e-shopů.
 • Import faktur dodaných elektronicky ve formátu ISDOC.
4. Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) - volitelně lze na něj tisknout logo popř. razítko a podpis stejně jako na jiné doklady.

účetní software - rozdíly v. 2.73 od 2.72

k 20.6.2017

1. Obecné:
 • Vyřešeno zobrazování neúplného data po instalaci Windows 10 Creators Update za cenu mnoha grafických úprav v programu, byť už i Microsoft připravuje opravný balíček.
 • Možnost vypnutí vizuálních stylů aplikujících uživatelské nastavení zobrazování oken a jejich ovládacích prvků ve Windows.
2. Faktury vydané - výstup ve formátu ISDOC.
3. DPH:
 • Rozšíření číselníku kódů pro přenesenou daňovou povinnost dle zákona 170/2017 Sb. a nových pokynů ke kontrolnímu hlášení.
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení číselníku kódů přenesené daňové povinnosti.
4. Mzdy - zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč ročně promítnuto do měsíčních hodnot pro mzdy 2017.
5. DE - daňová evidence - úpravy ve výpočtu daně z příjmu dle zákona 170/2017 Sb.:
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč pro r.2017.
 • Snížení stropu výdajů při použití paušálních výdajů procentem z příjmů.
 • Možnost využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění i při použití paušálních výdajů procentem z příjmů - při snížených stropech výdajů již i v r.2017.
 • Do rozhodujících příjmů pro nárok na daňový bonus ve vztahu k 6 násobku min.mzdy se započítávají jen příjmy dle §6 ze závislé činnosti a §7 podnikání.

účetní software - rozdíly v. 2.72 od 2.71

k 13.4.2017

1. Požadavky zákazníka - nastavení výchozího zaškrtnutí dodržení prodejní ceny při záznamu nového požadavku ze strany zakázek, adresáře firem a zásob. Přijaté objednávky z e-shopu nebo vytvořené z nabídky mají vždy zaškrtnuto.
2. Zásoby - prodejky (účtenky) - v zadávacím okně nové prodejky v režimu:
 • Výdeje skladových položek čárovým kódem možnost dočasně přehodit na zadání nové položky přímo ručně zadaným číslem skladové karty.
 • Zápisu položek kusy x cena je možné po nastavení zadat i název položky - textový popis.
3. Mzdy:
 • Neschopenky - číslo rozhodnutí o dočasné prac.neschopnosti rozšířeno na 20 znaků.
 • Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou i srážkovou daň dle vzorů MFin pro rok 2017 při současné existenci stejnojmenných za r.2016.
4. Autoservis:
 • Evidence opravovaných aut rozšířena o údaje o zimních a letních pneumatikách (značka, rozměr, disk, rok výroby, datum montáže na auto) se zápisem do evidence uskladněných pneumatik, a dále o jméno, telefon a e-mail na řidiče nebo toho, kdo se o auto stará za zákazníka, který má více aut.
 • Evidence uskladněných pneumatik rozšířena o cenové údaje pro vyúčtování uskladnění s výpočtem za každý den uskladnění a o údaje označující přesné místo jejich uskladnění (řada, regál, buňka).
 • Tomu upraven tisk předacího protokolu o uskladnění a možnost nastavení jeho tisku na papír formátu A4 nebo A5.
 • Tlačítkem lze provést zápis vyúčtování uskladnění z evidence uskladněných pneumatik na zakázku nebo prodejku.

účetní software - rozdíly v. 2.71 od 2.70

k 23.2.2017

1. Adresář firem - doplněna kontrola přístupu k zobrazení i výpisů nákupů a prodejů.
2. Zakázky - uživatelské barvení zakázek v jejich seznamu dle stavu rozpracovanosti.
3. Zásoby:
 • Volitelné potlačení zobrazení storen v zobrazení pohybů skladové karty.
 • Výpisy - analýzy prodejnosti - možnost výstupu do tabulky s exportem do MS Excel.
 • Prodejky (účtenky) - v přehledu doplněn sloupec s číslem pokladny, výběr (filtr) na zadanou pokladnu, součtování (sumace) za nastavený výběr prodejek.
 • Prodejky (účtenky) - volitelný tisk textového označení - adresy provozovny.
4. Tisk faktur - vedle QR Platba možnost tisku QR kódu QR Platba + Faktura.
5. Zálohování - přenos dat - z přenosu dat vyjmuto nastavení EET - to je pouze součástí zálohy.

účetní software - rozdíly v. 2.70 od 2.66

k 6.1.2017

1. Faktury:
 • V nastavení forem úhrady doplněny sloupce pro označení formy úhrady v němčině a angličtině, které se použijí při tisku v příslušné jazykové mutaci tisku faktury.
 • Procento penalizace (denní úrok z prodlení) rozšířen na 7 desetinných míst s promítnutím až do tisku a archivu upomínkového a penalizačního dopisu.
2. Nabídky a poptávky - tištěný název rozšířen na 35 znaků.
3. Zásoby - výdej dle nabídky - do zadání skladových položek pro výdej se zapíší skladové položky z vybrané nabídky, které jsou skladem, v ceně a množství z nabídky.
4. DPH:
 • Rozšíření přenesené daňové povinnosti o další skupinu plnění - 21 - poskytování elektronických komunikací.
 • Ověření spolehlivosti plátce DPH - dle pokynů GFŘ přepracováno na šifrovanou komunikaci (https) se servery FÚ.
5. Mzdy:
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2017.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2016.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 21.
6. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 - doplněna sleva na dani na EET, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2016 s výstupem v xml pro el. podání "Přehledu..." nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2016 a tisk "Přehledu OSVČ za rok 2016" pro většinu zdravotních pojišťoven.
7. PU - účetnictví - do přednastavených výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů v EPO2 pro jejich přenos do příloh k přiznání k dani z příjmu PO za r.2016.

účetní software - rozdíly v. 2.66 od 2.65

k 9.12.2016

EET - elektronická evidence tržeb:
 • nastavení údajů pro zasílání do EET: - odkdy, provoz, pokladní místo, certifikát, ověřovací mód, zjednodušený režim, výchozí nastavení pro odesílání pokladních příjmových dokladů/stvrzenek, zda při startu zkusit automaticky odeslat účtenky, které se nepodařilo odeslat z důvodu nefunkčního připojení na internet nebo nedostupnosti serveru správce daně.
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) - podléhají EET - elektronická evidence tržeb - vždy od data z nastavení EET a jsou odesílány ihned při svém ukončení včetně storen (zrušení prodejky).
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) - tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ - i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • formy úhrad faktur - určení, které formy úhrad (v hotovosti, kartou) podléhají EET.
 • vydané faktury - seznam - doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr faktur ze seznamu doplněn o možnost výběru na faktury do EET odeslané a neodeslané.
 • vydané faktury - tisk - v případě, že faktura podléhá EET, tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ - i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • vydané faktury - opravy - u faktur, které byly odeslány EET, jsou omezeny - není možné změnit částky, formu úhrady, řádky včetně záznamů DPH, zrušit (vymazat) fakturu.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - seznam - doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr dokladů ze seznamu doplněn o možnost výběru na do EET odeslané a neodeslané.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - jednotlivé - doplněno zaškrtávací pole určující, zda doklad odeslat do EET - jde-li o úhradu vydané faktury, která nebyla do EET odeslána, bude ve výchozím stavu zaškrtnuto, jinak dle nastavení.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - tisk - v případě, že doklad podléhá EET, budou na ní vytištěny údaje o do EET odeslané účtence stejné, jako v případě u faktur nebo prodejek.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - opravy těch, které podlehly EET, budou omezeny - nebude možné změnit částky, záznamy DPH, zrušit (vymazat) doklad.
 • odeslání účtenek do systému EET správce daně a přijetí potvrzení s FIK - fiskálním kódem nebo chybové zprávy, proč bylo přijetí do EET odmítnuto.
 • samostatný přehled o odesílání do EET s identifikačními údaji jednotlivých odesílaných zpráv, úspěšnost odeslání - zda byla zpráva přijata systémem EET správce daně, vrácený FIK - fiskální kód nebo identifikace chyby, proč nebyla zpráva o tržbě přijata, možnost opakovaného odesílání zpráv jednotlivě nebo hromadně po případném výpadku připojení k internetu, možnost výběrů odesílaných zpráv o tržbách do EET dle období, z jakých dokladů přišly, stavu úspěšnosti odeslání, součet nebo výpis těchto vybraných odeslání do EET.
 • doplnění kontrol přístupu uživatelů k novým funkcím - k nastavení EET a přehledu odesílaných záznamů o tržbách.
Upozornění! EET - elektronická evidence tržeb neběží na Windows XP! Je funkční až od Windows Vista a Windows 7.

účetní software - rozdíly v. 2.65 od 2.64

k 14.9.2016

1. DPH:
 • Zapracován nový tiskopis přiznání k DPH 25 5401 MFin 5401 - vzor č.20.
 • V okně pro vytvoření přiznání k DPH doplněn výběr hlavní hospodářské činnosti z číselníku cz-nace s automatickým doplněním jeho kódu pro elektronické podání.
2. Faktury - výpisy - volitelné, zda rozhodným pro zařazení do vypisovaného období je datum plnění nebo datum vystavení faktury. Do většiny výpisů doplněn sloupec s datem vystavení vedle data plnění nebo se dle této volby mění datum vypisované faktury.
3. Použití ceníku prací - doplněna možnost jeho redukce a zadání množství a cen dle vybrané nabídky. Je-li na zpracovávanou firmu jen jedna, nemusí se ani vybírat.
4. Mzdy:
 • Volitelné nastavení, zda náhradu mzdy za nemoc počítat i za dny svátků připadajících na pracovní dny u pracovníků, u nichž je nastaveno nepočítat náhradu mzdy za svátky.
 • Srážky z mezd - u zákonných pohledávek a exekucí doplněno, kolik bylo již splaceno u předchozích zaměstnavatelů nebo před zahájením zpracování mezd v tomto účetním software, s automatickým dopočtem kolik bylo splaceno z evidovancýh mezd, kolik celkem a kolik zbývá doplatit. V souvislosti s tím upravena i příprava a tisk zápočtového listu.
 • Přepracováno zadání hromadného oznámení změn zdravotní pojišťovně do uživatelsky jednoduššího a rychlejšího.
5. Evidence korespondence - do záhlaví doplněn údaj o celkové částce bez DPH, výběr z neukončených zakázek, kterých se dopis týká. Do přehledu korespondence doplněn sloupec s částkou bez DPH a sloupec s číslem zakázky, do nástrojové lišty tlačítko pro sumaci celkových částek a částek bez DPH v nastaveném výběru korespondence. Do výběru (filtru) doplněn výběr korespondence na zadanou zakázku.
6. Účetnictví (podvojné) - dlouhodobý majetek - plán účetních odpisů ovládán standardní zkrácenou nástrojovou lištou včetně tisku a exportu do MS Excel.

účetní software - rozdíly v. 2.64 od 2.63

k 26.7.2016

1. Obecné - ve všech evidencích zvětšení rozsahu údajů:
 • číslo daňového dokladu z 20 znaků na 30.
 • číslo účetního dokladu z 10 znaků na 12 (2 znaky prefix + 10 ciferné číslo. Dle toho také změněno nastavení číselných řad a jejich použití v dokladech.
 • úvodní řádky faktur, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek z 70 znaků na 100 - jak v jejich nastavení, tak na konkrétních dokladech.
2. Tisk adresy - doplněn o volitelný výstup do souboru formátu csv jak z adresáře firem, tak z tisku faktury.
3. Faktury - nastavení počtu dnů splatnosti přesunuto do nastavení forem úhrady k jednotlivým formám úhrady.
4. Mzdy - nový formulář "Příloha k žádosti o dávku" - MEMPRI16.

účetní software - rozdíly v. 2.63 od 2.62

k 17.3.2016

1. Faktury - nastavení pravidelných závazků doplněno o volbu:
 • zda je zakládat jako "obchodní" nebo nikoliv - pro následné výběry a výpisy závazků.
 • s jakým datem vystavení - k datu založení pravidelného závazku nebo začátku vytváření těchto závazků.
2. DPH:
 • V ostatních daňových dokladech (mimo faktury, účtenky, pokladnu) vyčleněno samostatně Duzp.
 • Doplněn nový kontrolní výpis dokladů zúčtovaných do zadaného období, ale s Duzp v jiném období.
 • V nastavení fakturace volba, zda do záznamů DPH na fakturách přijatých nabízet do data uplatnění nároku na odpočet datum vystavení nebo datum plnění z hlavičky faktury.
3. Účetnictví (podvojné) - uživatelsky v čase zvolitelné nastavení výsledovky a rozvahy pro r.2016 - popis nastavení účetnictví na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.62 od 2.61

k 3.3.2016

1. Adresář firem - promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty.
2. Tisk faktur:
 • Tisk faktur v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českou včetně všech nastavitelných úprav vzhledu.
 • Doplněn tisk ve slovenštině s nastavitelným formátováním jako české a popř. vystavované slovenským subjektem.
3. Zásoby - náhrady - zobrazování aktuálních cen možných náhrad k nahrazované položce - druh a úroveň ceny dle zpracování, z kterého je zobrazení náhrad vyvoláno.
4. DPH - výpisy:
 • Volitelný rozpis bodů A.5 a B.3 Kontrolního hlášení na jednotlivé doklady.
 • Volitelné vyloučení pokladních dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním prodejek nebo jízd z kontroly úplnosti záznamů DPH na dokladech.
5. Účetnictví (podvojné):
 • Do nastavení doplněna volba, zda zaúčtování faktur nabízet k datu vystavení nebo k datu plnění.
 • K účetním dokladům doplněn poznámkový blok vyvolatelný i ze zpracování banky a pokladny.
 • Aktualizovaná xml struktura pro přenesení výsledovky a rozvahy na EPO v přiznání k dani z příjmu právnických osob za r.2015.

účetní software - rozdíly v. 2.61 od 2.60

k 5.2.2016

1. DPH - seznamy přijatých faktur, účtenek, pokladních dokladů v PU:
 • Doplněny sloupce s evidenčním číslem daňového dokladu a datem zúčtování/uplatnění nároku na odpočet ze záznamů DPH na těchto dokladech.
 • Vyhledávání (pod lupou v nástrojové liště) doplněno o vyhledání dokladu se zadaným evid.číslem daňového dokladu.
 • Pozn. Pro pokladnu DE i PU již bylo dříve možné vyhledávání dokladů zadaného evidenčního čísla daňového dokladu pod "Pomocné" - "Záznamy DPH z pokladny".
2. Mzdy:
 • Nový xml formát (datová věta) pro el. podání "Přehledu o výši pojistného" na ČSSZ.
 • Nový tiskopis "Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech" MFin 5241 - vzor č.10.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech..." MFin 5460 vzor č.24 pro zálohovou daň z příjmu a MFin 5460/A-3 pro srážkovou daň pro rok 2016 při zachování stejnojmenných i pro rok 2015.
3. Faktury - tisk dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků/pohledávek k zadanému datu doplněn o možnost tisku jen na vybraného dodavatele/odběratele.
4. Zásoby - v nastavení tisku prodejek doplněna možnost potlačení tisku SKP položek při tisku na A4.

účetní software - rozdíly v. 2.60 od 2.57

k 8.1.2016

1. DPH - kontrolní hlášení:
 • Do záznamů DPH za přijatá nebo uskutečněná plnění na dokladech s vyplněným DIČ dodavatele/odběratele a hodnotou včetně daně pod 10 000 doplněno zaškrtávací pole pro zahrnutí i tohoto záznamu DPH do dokladů vypisovaných na kontrolní hlášení jednotlivě, tj. části B.2 nebo A.4, pro případy, které by systém automaticky zařadil do kumulativních, typickým případem jsou měsíční platby záloh na energie, pokud jsou zapisovány jednotlivě každý měsíc samostatně.
 • V nastavení pravidelně opakovaných závazků doplněno do oblasti pro automatické generování záznamů DPH číslo daňového dokladu, se kterým se mají vytvářet, a zaškrtávátko pro měsíční platby nižší 10 000, že pocházejí z daňového dokladu, který je na celkovou částku vyšší než 10 000. Typicky pro splátkové a platební kalendáře.
 • Číslo daňového dokladu v záznamech DPH rozšířeno na 20 znaků.
 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92f od 1.2.2016 o další kódy plnění.
2. Mzdy:
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2016.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2015.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20.
 • Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému) - dle zpracovávaného období mezd. Pro mzdy od 2016 se nepočítá a neodvádí.
 • Nový "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ pro r.2016 včetně nového xml formátu pro el. podání za současné existence stejnojmenného pro r.2015.
3. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2015 - změněna evidence dětí a výpočet daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2015 s výstupem v xml pro el. podání "Přehledu..." nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude ale provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2015 a tisk "Přehledu OSVČ za rok 2015" pro většinu zdravotních pojišťoven.

účetní software - rozdíly v. 2.57 od 2.56

k 5.12.2015

DPH - kontrolní hlášení:
 • Do výpisů DPH doplněn bod "Kontrolní hlášení", který vytvoří předepsaný xml soubor, který se načte na daňový portál finanční správy ke kontrolám a podání.
 • V záznamu DPH u přijatých plnění doplněna možnost označení případů, kdy se snižuje poměrně nárok na odpočet dle § 75 ZDPH - přijaté plnění nebylo celé použito pro vlastní ekonomickou činnost, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH u uskutečněných plnění doplněna možnost rozlišení běžných plnění a plnění dle § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží) pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH na přijatých fakturách zpřístupněn údaj "Číslo daňového dokladu" (shodně s pokladními doklady), je-li odlišné od čísla faktury.
 • Přenesená daňová povinnost - od 1.1.2016 je zrušeno podávání "Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH", protože jsou samostatně vykazována na "Kontrolní hlášení" zkráceně bez množství a měrných jednotek. Z toho důvodu zjednodušen i záznam DPH při zachování původního zpracování pro přechodné období a pro případy oprav a dodatečných přiznání za roky nižší 2016.
Poznámka pro stávající uživatele. Prozatím si ještě novou verzi neobjednávejte. Kontrolní hlášení je v účetním software AdmWin zpracováno dle informací a technických náležitostí vydaných Finanční správou s označením "předběžné" a mohou tedy být ještě změněny. Dále v této verzi ještě nejsou zahrnuty všechny legislativní změny pro rok 2016 a změny podávaných přehledů, především v oblasti zpracování mezd a u DE nejsou přehledy pro sociální a zdravotní pojištění, které ještě nebyly příslušnými úřady zveřejněny. Kontrolní hlášení za 1/2016 bude korektně sestaveno i ze záznamů DPH pořízených v nižší verzi, kromě případů uvedených v předchozích odrážkách. Tyto jsou zřídkavé a lze je zpětně do existujících záznamů DPH doplnit.

účetní software - rozdíly v. 2.56 od 2.55

k 16.11.2015

1. Všeobecné - přechod na nejmodernější nové vývojové prostředí pro účetní software pro jeho spolehlivý provoz pod windows, optimálnější pro win 10.
2. Mzdy - nový tiskopis Příloha k žádosti o nemocenské dávky.
3. Daňová evidence (DE) - nové hodnoty pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ pro přehledy za rok 2015 a stanovení záloh na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.55 od 2.54

k 14.8.2015

1. Zakázky - nastavení zakázkového listu - volitelné potlačení tisku součtovaných řádků spotřeby na zakázku vyjde-li součet množství nulový.
2. Objednávky - pořadové číslování položek (řádků objednávky) s jejich možnou ruční změnou a tím měnit pořadí řádků na objednávce, vkládání řádků mezi již zapsané.
3. Faktury:
 • Nastavení tisku faktur - volitelný tisk hmotnosti na řádky skladových položek a součet hmotnosti celkem.
 • Výpisy nad seznamy faktur doplněny o 2 nové - jen opis seznamu s vlastním volitelným uspořádáním sloupců a výpis s fakturovanou z hodnotou bez DPH rozdělenou na materiál, práci a ostatní (nakoupené služby a pod.).
4. Zásoby:
 • Základní výpis - volitelné potlačení tisku řádků s nulovým množstvím skladem i ve výpise ke zpětnému datu.
 • Prodejky - doplněn tisk tel.čísla na odběratele (je-li zadán) na prodejku formátu A4.
 • Prodejky - přehled - výběr rozšířen o možnost výběru prodejek na zadaného odběratele.
5. Tisk pokladních dokladů včetně stvrzenek - doplněn o možnost tisku razítka a podpisu (stejně jako u faktur vydaných).
6. Účetnictví (PU):
 • Výpisy - nový výpis evidovaných účetních záznamů z dokladů na zadanou firmu, popřípadě konkrétní účet.
 • Vlastní jetí roční uzávěrky - lze ukončit po přeúčtování na uzávěrkové účty a otevření nového období před odstraněním záznamů za uzavírané období pro případy, kdy není výmaz evidencí předchozích období požadován nebo není uzavírané období ještě plně dokončené a je již zapotřebí předkládat výsledky hospodaření v běžném roce.

účetní software - rozdíly v. 2.54 od 2.53

k 29.4.2015

1. DPH - rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle §92f ZDPH, jeho přílohy č.6 a vládního nažízení č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014.
2. Zakázky - doplněna možnost současného zobrazování nákladových i prodejních cen u spotřebovaných položek na zakázky.
3. Faktury:
 • Volitelně nastavitelný výběr pro závazky i pohledávky dle splatnosti, příkazy k úhradě, upomínky a penále jen na formu úhrady "přev.příkazem".
 • Upraveno zadání upomínek - naposledy použitý bankovní účet se nabídne při vytváření další nové upomínky.
 • Nastavení upomínek doplněno o počet dnů pro výpočet data (splatnosti) poslední možnosti k úhradě od data vystavení upomínky.
 • Nastavení penalizačního dopisu doplněno o počet dnů pro výpočet data splatnosti úrokového zatížení od data vystavení.
 • Fakturace dodacích listů - při jejich nesoučtování uvedeno u každého dodacího listu číslo objednávky, dle které byl dodací list vystaven.
4. Zásoby - příjemky - volitelné nastavení, zda na příjemkách zobrazovat a tisknout ceny pořízení nebo prodejní nebo cenu neuvádět vůbec.

účetní software - rozdíly v. 2.53 od 2.52

k 24.3.2015

1. DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop - MOSS):
 • Rozšíření záznamů DPH o volbu zvláštního režimu MOSS a k tomu přináležející zadání sazby daně a kódu členského státu EU.
 • Úprava přiznání k DPH a stávajících výpisů o tento zvláštní režim (do osvobozených plnění s nárokem na odpočet).
 • Výpisy DPH rozšířeny o výpis plnění v zvláštním režimu MOSS v členění požadovaném pro přiznání v tomto režimu, přepočtem kurzem ECB a popřípadě výstupem přiznání v xml.
2. Účetnictví - výkazy zisků a ztrát (výsledovka) a bilance (rozvaha):
 • Úpravy nastavení pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. i vyhl 504/2002 sb. dle legislativy 2014 - 2015 s možností hromadného doplnění odpovídajících čísel řádků v aplikaci EPO2 pro přiznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Upraven výpočet a formát výstupu výsledovky pro neziskové organizace dle vyhl 504/2002 sb..
 • Výstup přiznání k dani z příjmu právnických osob za 2014 v el.formátu pro nahrání do aplikace EPO2 na portále daňové správy včetně výkazů výsledovky a rozvahy, jak pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. tak i pro neziskové organizace dle vyhl. 504/2002 sb..

účetní software - rozdíly v. 2.52 od 2.51

k 25.2.2015

1. Zásoby - prodejky:
 • V nastavení doplněna možnost tisknout k prodejce i současně výdejku pro ze skladu vydávajícího zboží zaplacené na pokladně.
 • Přepracováno celé zpracování prodejek při nastavení cen včetně DPH - každá prodejka má vlastní záznam DPH tištěný na prodejce a vstupující přímo do záznamní povinnosti k DPH (nikoliv až hromadně při zaúčtování).
 • Možnost přiřazení pokladny - pokladního místa dle přihlášeného prodejce s možností přímo při vystavovaní nové prodejky se znovu přihlásit na jiného.
2. Mzdy - od této verze je daňové zvýhodnění na děti počítáno jednoznačně jen dle nastavení v evidenci dětí.

účetní software - rozdíly v. 2.51 od 2.50

k 28.1.2015

1. Mzdy:
 • Nový tiskopis pro ČSSZ - "Přehled o výši pojistného" pro r.2015 za současné existence stejnojmenného pro r.2014.
 • Evidence dětí upravena o určení, v jaké výši se pro něj uplatňuje daňové zvýhodnění a od kdy.
 • Doplněn tisk nového tiskopisu "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění" z karty zaměstnance.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň…" pro rok 2015 MFin 5460 - vzor č. 23 při současné existenci vzoru pro r.2014.
 • V zaúčtování možnost automatického převodu neuplatněné části záporného odvodu daně do následujícího období s možností ruční modifikace v hodnotách pro mzdy a vyjádřením této skutečnosti v měsíční rekapitulaci z mezd.
2. Daňová evidence - do předběžného výpočtu daně a pojištění dopracovány výstupy “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014“ – pro zdravotní pojišťovny, které umožňují interaktivní doplnění tohoto přehledu ve formátu pdf.
3. Účetnictví:
 • Předkontace rozšířeny o body pro účtování o 2.snížené sazbě DPH.
 • Upraveny výkazy výsledovky a rozvahy s možnosti nahrazení stávajících v čase, kdy bude zapotřebí, včetně hromadné aktualizace řádků těchto výkazů v účetní osnově.

účetní software - rozdíly v. 2.50 od 2.47

k 6.1.2015 - obsahuje již většinu legislativních změn na rok 2015

1. DPH:
 • V nastavení pro DPH v základních údajích doplněna "2.snížená" sazba DPH.
 • Přepracovány výběry a záznamy DPH (výběr ze 3 základních sazeb + nulové), upraveno zpracování záznamů DPH na fakturách - jak automatické, tak ruční, upraven záznam DPH na prodejkách.
 • Nový tiskopis přiznání k DPH č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 19 platný pro rok 2015 při zachování vzoru pro rok 2014.
2. Zakázky - v přehledu navazujících dokladů možnost "prokliku" na konkrétní doklad (opravy, dotisk).
3. Zásoby - do přehledu pohybů v seznamu nastavené skladové položky doplněna volba "Efektivnost", kde je u každého prodeje uveden hrubý zisk a %ziskovosti se součtem za období.
4. Mzdy:
 • V okně mzdy do oblasti pravidelných srážek doplněna možnost přidání nebo zrušení srážky v této konkrétní mzdě.
 • Výpočet daňového zvýhodnění na děti - zvýšení o 200,- od druhého dítěte a o další 100,- od třetího.
 • Výpisy z mezd - pro zdravotní pojišťovny volba výpisu jen pro vybranou pojišťovnu, nový tiskopis pro podání žádosti o měsíční bonusy - 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 9 pro rok 2015.
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2015.
 • Roční vyúčtování daně - doplněna sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení, nový tisk výpočtu daně a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti… přepracován dle nového tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 19.
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně upraven dle daňového přiznání za rok 2014 včetně jeho výstupu (tisku nebo el.podání).
 • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění doplněn o mezní hodnoty pro přehled za rok 2014 a na rok 2015.
 • Přepracován výstup přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ přes ePortál ČSSZ za rok 2014 ke kontrole, tisku nebo el. podání.

účetní software - rozdíly v. 2.47 od 2.46

k 25.11.2014

1. Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 • Doplněno nastavení, zda při každém výběru firmy na doklad provést kontrolu spolehlivosti plátce DPH.
 • Vždy se provádí kontrola bankovních účtů registrovaných na FÚ na bankovní účet evidovaný u této firmy v adresáři - při neshodě se zobrazí upozornění.
2. Nabídky:
 • Doplněn položkový výpis efektivnosti na zvolené nabídce.
 • Aktualizace nákladů - k skladovým položkám a položkám z ceníku prací doplní jejich aktuální nákladové (pořizovací) ceny.
3. Tisk faktur - do nastavení tisku faktur doplněny možnosti:
 • Modifikace tištěného textu "Datum uskutečnění zdanit. plnění" na jiný uživatelem definovaný.
 • Nastavení výchozího způsobu předání - dopravy, který se předvyplní na každé nové faktuře, kde lze v případě potřeby pak změnit.
4. Mzdy:
 • Nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 - 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 1.
 • Zaveden kalendář svátků pro zpřesnění výpočtů dnů dočasné pracovní neschopnosti a odpracovaných dnů při nástupu nebo ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce v předzpracování mezd.
 • Možnost zrušení zaúčtování mezd zadaného měsíce - uvedení mezd do stavu před zaúčtováním.
 • Do el.podání Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ doplněn formát pro rok 2015 a možnost podání opravného přehledu.
5. Účetnictví - účetní doklad - možnost nastavení zabarvení jen aktuální buňky v řádcích dokladu, nikoliv celého řádku.

účetní software - rozdíly v. 2.46 od 2.45

k 19.9.2014

1. Základní údaje - název vlastní firmy rozšířen na 2 x 40 znaků a k tomu příslušně přeformátovány tisky dokladů a upraveno její plnění do přiznání k DPH, daně z příjmu a pro výstupy přehledů z mezd včetně ELDP.
2. Zakázky - do výpisu zakázek s položkami doplněna volba výpisu spotřebovaných položek, které nejsou v plánu (požadavcích) nebo bylo spotřebováno více.
3. Zásoby:
 • Doplněna možnost nastavení zakázání automatického přepisu dodavatele na skladové kartě při příjmu na sklad dodavatelem z dodacího dokladu.
 • Výpisy pohybů zásob – do zadání doplněna volba na potlačení výpisu stornovaných pohybů.
4. Mzdy:
 • Zrušení nemožnosti uplatnění základní slevy na dani pro pracující starobní důchodce.
 • Zaveden údaj "Odstupné" pro zdanitelné příjmy nepodléhající odvodům zákonného pojištění s promítnutím do výpočtu mzdy a do všech souvisejících výpisů: výplatní lístek, mzdový list, rekapitulace, výpis výpočtů mezd, záloh na daň, nákladů na mzdy, firemní přehled mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech.
5. Účetnictví - v tisku jednotlivých účtenek (1 na A4 i 2 na A4) u zaúčtovaných doplněn tisk účetní rozkontace dokladu.

účetní software - rozdíly v. 2.45 od 2.44

k 16.7.2014

1. Zálohové faktury - do jejich seznamu doplněno číslo daňového dokladu identifikující, zda je k zaplacené záloze evidován daňový doklad a kontrolní funkce, která vyhledá zaplacené zálohy bez evidovaného daňového dokladu a popřípadě zpětně doplní existující do zobrazovaného seznamu.
2. Zápočty - upraveno zrušení-vymazání zaúčtování zápočtu.
3. Importované bankovní výpisy:
 • Rozšířený seznam, kde je mimo jiné současně zobrazován text zaslaný z banky na výpise, popis pro zaúčtování, název firmy z případné připojené faktury a textové vyjádření, na co má být řádek zaúčtován.
 • Nastavení, zda text pro zaúčtování přepisovat: názvem firmy nebo popisem v hlavičce z připojené faktury nebo textem pro zaúčtování (z úč.osnovy v PU, druhem příjmu/výdaje v DE).
 • Párování na účtenky - podobně jako na faktury.
4. Zásoby:
 • Tisk štítků - pro plátce DPH doplněno nastavení, zda na štítcích tisknout prodejní ceny jen s DPH nebo jen bez DPH nebo obě.
 • Výdejky - doplněn údaj pro záznam čísla příjemky při výrobě, kdy výsledný produkt (výrobek) je příjímán na sklad - zřetězení - zpřehlednění toho, co a z čeho bylo vyrobeno.
5. Mzdy:
 • Karta pracovníka - zpřehledněna zvětšením okna na vyšší rozlišení, doplněny kontaktní údaje: telefon a e-mail na pracovníka.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2014" - vzor č. 22. Pro rok 2013 zůstává původní vzor č.21.

účetní software - rozdíly v. 2.44 od 2.43

k 17.6.2014

1. Při startu - volitelné nastavení, zda do přehledu aktuálně splatných závazků zobrazovaných při startu programu zahrnovat i zálohové faktury přijaté.
2. Zakázky - pro tisk zakázkového listu doplněno nastavení, zda tisknout ceny bez i s DPH nebo jen bez DPH.
3. Zásoby:
 • Prodejky - záznam nových prodejek - graficky přepracován s použitím velkých tlačítek pro lepší ovládání na dotykových obrazovkách. Doplněna možnost ruční úpravy ceny s DPH při nastavení zpracování cen bez DPH - viditelné a při výstupu na A4 i tištěné jsou obě.
 • Výpisy zásob - bez pohybu, příjmy a výdeje za období - doplněn výstup i do tabulky pro export do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
4. DPH - upraveno zpracování pro třístranný obchod.
5. Importované bankovní výpisy - do zaúčtování doplněna volby, zda zaúčtovat s datem výpisu nebo datem platby.
6. Účetnictví - účetní doklad přepracován do formy datového okna typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou lištou s možností úprav přímo v řádcích.

účetní software - rozdíly v. 2.43 od 2.42

k 10.4.2014

1. Obecné - volitelné nastavení nabídnutí zálohování po zadaném počtu spuštění programu.
2. Adresář firem - ověření spolehlivosti plátce DPH rozděleno do 2 možností: rychlý dotaz využívající rozhraní poskytované MF s zobrazením přímo v programu nebo zobrazení více informací v internetovém prohlížeči s dotazovacím formulářem na stránkách registru plátců DPH pod MF.
3. Zásoby:
 • Kusovník celku (výrobku) - z karty výrobku nebo v seznamu skladových karet označenou si lze nastavit z jakých položek nižších (do celku vstupujících - montovaných) a v jakém množství se celek (výrobek) skládá.
 • V nastavení zásob doplněn přehled všech kusovníkových vazeb umožňujících vyhledávání, do kterých vyšších celků zadaná položka vstupuje nebo ze kterých se celek skládá s možností zrušení techto vazeb.
 • Ve změnách skladových karet je při pokusu o zrušení položky, která existuje v nějakém kusovníku, její zrušení odmítnuto s poukazem na ověření opodstatnění její existence v kusovníkových vazbách.
 • Na karty výrobků doplněno zatržítko, kterým lze určit, že při jeho prodeji budou ze skladu automaticky odečteny položky do něj vstupující.
 • Doplněno celé zpracování prodeje výrobků na fakturu, dodání dodacím listem a výdej do spotřeby na zakázku, s automatickým odečtením ze skladu všech položek do nich vstupujících včetně následného zrušení (výmazu) řádku celku na dokladu, kdy se vrátí na sklad jeho položky nižší.
 • V souvislosti s tím upraveny i výpisy zásob - do výpočtu obrátkovosti a rekapitulace skladových pohybů se nazahrnují tyto výdeje celků a zahrnují se výdeje položek do nich vstupujících a naopak v analýzách prodejnosti se zahrnují výdeje těchto celků a nezahrnují výdeje do těchto celků, ve výpisech výdejů je doplněna volba, jaké výdeje do výpisu zahrnout a jaké vyloučit.
4. Účetnictví - hromadná změna záznamů v účetním deníku účtovaných na zadaný účet účetní osnovy (analytiku) na jiný účet (analytiku) - buď v celém deníku nebo jen ve vybraných záznamech dle nastaveného výběru (filtru).

Účetní program AdmWin používáme ke své ekonomické činnosti.