Účetní programy

Účetní programy - změna sazby DPH k 1.1.2024

aktualizováno 3.1.2024

V účetním programu AdmWin si můžete kdykoliv změnit sazby DPH v okně po volbách v menu “Soubor“ – “Základní údaje“ v oblasti “Pro plátce DPH“. Před uložením tlačítkem OK si rozmyslete odpovědi na následné otázky k promítnutí změn sazby DPH do ceníku prací, na skladové karty, požadavků zákazníků, nabídek a do rozpracovaných zakázek. Zobrazí se dotaz:
"Došlo ke změně sazby DPH. Chcete tuto změnu promítnout na skladové karty, do ceníku prací a nabídek?"
V případě kladné odpovědi se zobrazí další dotaz:
"Vypočítat novou prodejní cenu včetně DPH?“ s možností volby:

 • "Ano" – novou sazbou DPH bude vypočtena nová prodejní cena včetně DPH - základem je prodejní cena bez DPH, se zaokrouhlením dle aktuálního nastavení v obecných hodnotách pro zásoby. Je-li ale v nastavení obecných hodnot pro zásoby nastaven automatický výpočet prodejních cen a zaškrtnuto zaokrouhlování prodejní ceny včetně DPH, pak je ještě tato cena s DPH zaokrouhlena na nastavený počet míst a z takto zaokrouhlené ceny s DPH se vypočtou pomocí sazby DPH ceny bez DPH. POZOR! Tímto se změní i ceny bez DPH!!!
 • "Ne" – novou sazbou DPH bude vypočtena cena bez DPH - základem je prodejní cena včetně DPH, tj. prodejní cena včetně DPH se nezmění. Tato volba nemá žádný vliv na nabídky a nevyfakturované položky již zaevidované ve spotřebě na zakázky. U nich se jen změní sazba DPH.

Pokud existují i nevyfakturované či dodacím listem nevydané položky v záznamu spotřeby na zakázky, zobrazí se další dotaz:
"Promítnout změnu sazby DPH i do nevyfakturovaných či nevydodaných položek ve spotřebě na zakázky?" z důvodu možnosti vyfakturování v zákonné lhůtě ještě s původní sazbou, ve které bylo vlastní plnění. Tento proces automatické změny sazby DPH může být časově náročnější v závislosti na objemu evidovaných dat. Pokud tento bod neprovedete, je možné až při fakturaci zakázky nechat všechny položky převést do jedné zvolené sazby.

Upozornění! Z důvodu těchto přepočtů nutno každou sazbu DPH měnit samostatně, každou zvlášť!

 • 1. krok – 1.sníženou sazbu 15% změňte na 12% a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku odpovězte kladně
 • 2. krok – znovu z menu otevřete okno "Základní údaje“ a druhou sníženou sazbu 10% změňte na 12% a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku opět odpovězte kladně
 • 3. krok – znovu z menu otevřete okno "Základní údaje“ a druhou sníženou sazbu 12% změňte na 0% a potvrďte tlačítkem O.K. – na první otázku odpovězte záporně

Pokud máte nějaké položky, u kterých změnou zákona došlo k přesunu ze snížené sazby DPH do základní a naopak, popřípadě do 0, musíte ji u těchto položek změnit ručně.

Pokud vám ještě budou dobíhat nějaké doklady z roku 2023 se sníženou sazbou 15% nebo 10%, zadejte ji do přechodné sazby DPH. Po zpracování všech dokladů z r. 2023 přechodnou sazbu vynulujte! Tím zabráníte jejímu použití i na doklady roku 2023. Přechodná sazba DPH je vyloučena z automatického záznamu DPH na vydaných fakturách a prodejkách. Lze ji použít jen při ručním záznamu DPH.

Pro správné rozdělování do sloupců na kontrolním hlášení si nastavte znovu po provedení přepočtů prodejních cen sazby DPH v základních údajích následovně: - základní: 21 - 1. snížená: 12 - 2. snížená: 10 - přechodná: 15 a odmítněte promítnutí změny sazeb do ceníků a na skladové karty.

Finanční správa do 3.1.2024 ještě nevydala nové přiznání k DPH a kontrolní hlášení ani nové xml struktury pro elektronické podání a k nim kontrolní schéma xsd. I na testovacím serveru při pokusu o přiznání k DPH za 1.měsíc 2024 byla snížená sazba DPH kontrolována vůči 15 a 10% DPH. Nový § 71i-Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby, zadávejte s označením druhu plnění "Osvobozené s nárokem na odpočet daně".

Účetní programy - mzdy 2022 - životní minimum + normativní náklady na bydlení v hodnotách pro mzdy

Od 1.10.2022 dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení jednotlivce na 10 185 (dříve 7 935) a tím již ketos potřetí také ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. V AdmWin nutno pod volbou v menu "Mzdy" - "Hodnoty pro mzdy" nastavit "Životní minimum + náklady na bydlení:" částku na 14 805 (4 620 životní minimu + 10 185 normativní náklady na bydlení) a potvrdit následně nabídnutý přepočet nezabavitelného minima na kartách zaměstnanců. Tuto změnu je zapotřebí provést až po zaúčtování mezd za 9/2022 a před předzpracováním mezd za 10/2022.

Od 1.7.2022 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z 4 250,- na 4 620,-. Tím také dochází ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. V AdmWin nutno pod volbou v menu "Mzdy" - "Hodnoty pro mzdy" nastavit "Životní minimum + náklady na bydlení:" částku na 12 555 a potvrdit následně nabídnutý přepočet nezabavitelného minima na kartách zaměstnanců pro zajištění správného výpočtu exekučních srážek ze mzdy. Tato částka je součtem životního minima jednotlivce 4620,- (do 1.7.2022 částka 4250,-) plus normativní náklady na bydlení ve výši 7 935,-. Tuto změnu je zapotřebí provést až po zaúčtování mezd za 6/2022 a před předzpracováním mezd za 7/2022.

Nejvyšší soud / Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 8. června 2022, s upozorněním na stanovisko sp. zn. Cpjn 202/2022....rozhodl že „Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému (dlužníkovi) nesmí být sražena z měsíční mzdy, se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb.“. Tj. pro normativní náklady na bydlení platí částka 7 935.

Od 1.4.2022 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z 3 860,- na 4 250,-. Tím také dochází ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. V AdmWin nutno pod volbou v menu "Mzdy" - "Hodnoty pro mzdy" nastavit "Životní minimum + náklady na bydlení:" částku na 12 185 a potvrdit následně nabídnutý přepočet nezabavitelného minima na kartách zaměstnanců pro zajištění správného výpočtu exekučních srážek ze mzdy. Tato částka je součtem životního minima jednotlivce 4250,- (do 1.4.2022 částka 3860,-) plus normativní náklady na bydlení ve výši 7 935,-. Tuto změnu je zapotřebí provést až po zaúčtování mezd za 3/2022 a před předzpracováním mezd za 4/2022.

Upozornění k elektronickému daňovému přiznání k dani z příjmu za rok 2021:

- fyzických osob - podle sdělení Finační správy bude možné podávat až od února 2022
- právnických osob - bylo zveřejněno až 6.1.2022, proto jej verze 3.20 neobsahuje. Je až v sestaveních po 18.1.2022.

Účetní programy - mzdy 2021 - zvýšení daňového tvýhodnění na druhé, třetí a další dítě

Novelou zákona o dani z příjmu 285/2021 Sb. se zvyšeje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 22 320,- ročně, na třetí a další na 27 840,-. Dle přechodných ustanovení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů (k čemuž došlo 27.7.2021) a použije se již pro zdaňovací období roku 2021. Ovšem senát poslanecký zákon upravil tak, že při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tj. pro zpracování mezd za zbývající měsíce r.2021 se nic nemění.

Účetní programy - mzdy 2020 - nový výpočet nezabavitelného minima pro exekuční srážky ze mzdy

Od 1.7.2020 dochází ke změně výpočtu nezabavitelné částky. Ze součtu životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se do nezabavitelné částky zahrnují 3/4 místo dosavadních 2/3 a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvyšuje z 1/4 na 1/3 z nezabavitelné částky na poplatníka. Tento nový způsob výpočtu se musí použít pro mzdy od 7/2020 včetně. Verze 3.05 účetního programu AdmWin umí oba způsoby výpočtu a podle data použije příslušný.
Upozornění! Všechny nižší verze účetního programu AdmWin počítají nezabavitelné minimu pouze původním způsobem!

Účetní programy - mzdy 2020 - životní minimu + normativní náklady na bydlení v hodnotách pro mzdy

Od 1.4.2020 dochází ke zvýšení životního minima z 3 410,- na 3 860,- na jednotlivce. Tím také dochází ke zvýšení nezabavitelného minima pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. Proto, pokud se vám po stisku tlačítka "Nastavit na rok 2020" v hodnotách pro mzdy v údaji "Zivotní minimum + náklady na bydlení 1 osoby" zobrazí hodnota nižší než 10 362,-, přepište ji na tuto hodnotu a potvrďte dotaz na přepočet nezabavitelného minima na kartách pracovníků.

Certifikát EET - konec platnosti od 11/2019

Od listopadu 2019 si kontrolujte, do kdy vám platí podpisový certifikát k EET a popřípadě jej vyměňte - obnova EET certifikátu.

Účetní programy - mzdy od 1.7.2019 - náhrada za nemoc od 1. dne (zrušení karenční doby) - snížení sazby soc.pojištění

Nezapomeňte, že od 1. července se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění! Před předzpracováním mezd za 7/2019 si v hodnotách pro mzdy snižte % pojištění hrazené zaměstnavatelem ve sloupci "sociální" na hodnotu 24.8 !!!

Zrušení karenční doby - od 1.7.2019 se náhrada za nemoc proplácí již od prvního dne pracovní neschopnosti uvedeného na neschopence! Verze AdmWin nižší 2.94 tuto úpravu neobsahují! Používáteli účetní program AdmWin verze nižší nutno jej aktualizovat na aktuální verzi!

Účetní programy - mzdy 2019 - životní minimu + normativní náklady na bydlení v hodnotách pro mzdy

Verze 2.90 byla připravována v době, kdy ministrině Máláčová šla do vlády s návrhem na zvýšení životního minima. To nakonec neprošlo, ale v prvních distribucích AdmWin verze 2.90 zůstala v nastavení hodnot pro mzdy na rok 2019 původní výše 9 338, než byla 16.1.2019 opravena na správnou 9 643 (o zvýšení normativních nákladů na bydlení dle nařízení vlády č. 320/2018 Sb.). Proto, pokud se vám po stisku tlačítka "Nastavit na rok 2019" v hodnotách pro mzdy v údaji "Zivotní minimum + náklady na bydlení 1 osoby" zobrazí hodnota 9 338, přepište ji na 9 643 a potvrdťe dotaz na přepočet nezabavitelného minima na kartách pracovníků.

Účetní programy - mzdy 2017 - opět další zvýšení daňového zvýhodnění na děti

V rámci zákona č. 170/2017 Sb. byl mimo jiné novelizován i zákon o daních z příjmů. V něm dochází k úpravě daňového zvýhodnění dle § 35c odst.1 na druhé dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 20 604 Kč na částku 20 604 Kč ročně s platností od 1.7.2017. Tj. poprvé se použije při zpracování mezd za červenec 2017. Daňové zvýhodnění za leden až červen 2017 bude zohledněno až v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2017.

Stejně jako v předchozím roce si v účetním programu AdmWin v "Hodnoty pro mzdy" v oblasti "Pro výpočet daně z příjmu - měsíční hodnoty" pod "Daňové zvýhodnění..." upravte zvýšení pro 2. dítě z 300,- na 500,- a pro 3. a další dítě z 600,- na 900,-. Od verze 2.73 včetně se tyto hodnoty doplní automaticky v nastavení hodnot pro mzdy stiskem tlačítka "Nastavit na r.2017".

Účetní programy - mzdy 2016 - zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Ve Sbírce zákonů byl 25.4.2016 vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., měnící zákon o daních z příjmů. V něm dochází k úpravě daňového zvýhodnění dle § 35c odst.1 na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně. Nabývá platnost od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května 2016. Poprvé se použije při zpracování mezd za květen 2016. Daňové zvýhodnění za leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněno v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2016, popř. v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2016.

V účetním programu AdmWin si v "Hodnoty pro mzdy" v oblasti "Pro výpočet daně z příjmu - měsíční hodnoty" pod "Daňové zvýhodnění..." upravte zvýšení pro 2. dítě z 200,- na 300,- a pro 3. a další dítě z 300,- na 600,-.

Účetní program - kde nastavit zvýšení daňového zvýhodnění pro 2.,3. a další dítě od 2016/5

Účetní programy - účetnictví (podvojné) pro r. 2016

Novelou vyhlášky 500/2002 Sb. se pro rok 2016 mění směrná účetní osnova a uzávěrkové výkazy - výsledovka a rozvaha. V nově instalovaných datech jsou přednastaveny. V dříve, v předcházejících letech, instalovaných datech je zapotřebí si účetní osnovu upravit ručně v čase, kdy se vyskytne potřeba použití na měněné účty účtovat s ohledem na dokončování roku 2015. Tj. na rušené účty v roce 2016 neúčtovat a na účty 58... účtovat již jen změny zásob vlastní činnosti (výrobky) a aktivace. Na nové výkazy výsledovky a rozvahy aktualizovat až po podání přiznání za r.2015 příslušnou volbou v jejich nastavení. Více viz popis nastavení účetnictví na rok 2016.

Účetní programy - mzdy 2016 - změna přhledu pro ČSSZ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní program AdmWin v.2.60 v provedení se mzdami.

 1. Xml výstup (datová věta) pro el.podání Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ na rok 2016 (POVPOJ) byl zapracován do verze 2.60 dle pokynů vydaných 9.12.2015 a nám, vývojářům mzdových software, e-mailem zaslaných odkazů na informace popisující jejich změny. Ovšem v průběhu ledna 2016 vydala ĆSSZ ještě další 2 změny, o kterých nás již neinformovala, znemožňující přímé el. podání s oznámením pro odesílatele, že jde o starý formát datové věty. Tyto změny byly zapracovány do verze 2.61. Uživatelé AdmWin v.2.60, kteří ji již zaplatili a podávají elektronicky Přehled o výši pojistného přímo zasláním výstupního xml souboru pomocí datové schránky, si mohou požádat o aktualizaci na verzi 2.61 zdarma na těchto stránkách pod volbou "Objednat", kde jen stačí zadat přidělené lic.č. a e-mail adresu.
 2. Pracujete-li ve své organizaci při výpočtu mezd se dny svátků, zkontrolujte si v hodnotách pro mzdy po stisku tlačítka "Dny svátků", zda váš kalendář obsahuje Velký pátek, zřízený zákonem 359/2015 Sb. na konci roku 2015. Připadá na:
  • 25.3.2016
  • 14.04.2017
  • 30.03.2018
  • 19.04.2019
  • 10.04.2020
  • 02.04.2021
  • 15.04.2022
  • 07.04.2023
  • 29.03.2024
  • 18.04.2025
  Pozn. Evidence dnů svátků je vaše uživatelsky měnitelná evidence. Proto nemůže být automaticky aktualizována. Jen v nových instalacích dat je implicitně kalendář svátků přednastaven včetně Velkého pátku.

Účetní programy - Kontrolní hlášení k DPH

Od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH další povinnost - podávat nový formulář - speciální daňové tvrzení „Kontrolní hlášení“ dle § 101c zákona o DPH - více v článku na e-shopu účetní programy
Podávat lze pouze elektronicky.
V účetní program AdmWin se pro jeho vytvoření v záznamech dokladů nic zásadního nemění, jen drobná upřesnění pro málo časté případy. Veškeré požadované údaje na kontrolní hlášení jsou obsaženy na dokladech a v záznamech DPH při jejich správném vyplnění. Do výpisů k DPH od verze 2.57 doplněn bod:
„Kontrolní hlášení“ s určením období, za které se podává a druhu podání (řádné, opravné, následné). Výstupem je xml soubor a kontrolní výpis, co je v něm obsažené. Xml soubor se následně načte na Daňový portál Finanční správy do aplikace EPO2. Tam je nutné provést optickou i automatickou kontrolu (tlačítkem „Protokol chyb“) a bude-li vše správně, pak buď přímo podat volbou „Odeslání“, máte-li elektronický podpis nebo použijete přihlašovací údaje pro datovou schránku nebo volbou „Uložit k odeslání do datové schránky“ uložit do xml souboru, který následně odešlete (podáte) pomocí datové schránky.

Bohužel, k datu 29.10.2015 není uvedený formulář na Daňovém portále Finanční správy v aplikaci EPO stále ještě zveřejněn a slibují jeho zveřejnění do konce listopadu 2015.

Byl zveřejněn 26.11.2015, ale jen na testovacím serveru, na kterém byl účetní program AdmWin ověřen.

K datu 3.12.2015 jsou stále ještě všechny informace a technické náležitosti k podání kontrolního hlášení označovány jako "předběžné", tj. nezávazné a mohou být změněny. Poznámka pro stávající uživatele. Prozatím si ještě novou verzi neobjednávejte. Kontrolní hlášení je v účetní program AdmWin zpracováno dle informací a technických náležitostí vydaných Finanční správou s označením "předběžné" a mohou tedy být ještě změněny.

4.12.2015 byly zveřejny již konečné pokyny ke kontrolnímu hlášení. Zpřesnění některých částí bylo zapracováno do účetní program AdmWin verze 2.60. Kontrolní hlášení za 1/2016 bude korektně sestaveno i ze záznamů DPH pořízených v nižší verzi. Drobné méně časté odchylky lze zpětně do existujících záznamů DPH doplnit.

I daňové přiznání k DPH bude možné podávat od 1.1.2016 již jen elektronicky.

Od 1.1.2016 je zrušeno podávání "Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH" - přenesená daňová povinnost je samostatně vykazována na "Kontrolní hlášení".

Účetní programy 2015

Účetní programy - Povinné elektronické podávání:

- na FÚ je nově upraveno od 1.1.2015 novelou daňového řádu: "Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1", tj. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč.
- přiznání k DPH - výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil a nemá povinnost el.podání dle předchozího bodu.
- všechna podání na Českou správu sociálního zabezpečení - dle ČSSZ byla novelou zákona o dani z příjmu č. 267/2014 Sb. zrušena, tj. elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři je v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolná - od 1.1.2015 je možné stále zasílat papírové tiskopisy

Účetní programy - upozornění pro mzdy 2015

Z důvodu, že nelze zajistit, aby před prvním zpracováním mezd za 2015, měli všichni stávající uživatelé u všech pracovníků, kterým počítají mzdy, v evidenci dětí nastavenou správně výši uplatňovaného daňového zvýhodnění pro jednotlivé děti (nemají od pracovníků podepsáno prohlášení k dani – termín do 15.2 - a není reálné je do termínu mezd zpracovat), počítá se ještě ve verzi 2.51 dle počtu dětí na kartě pracovníka! Pak je nutné v případech, kdy daňová zvýhodnění na jednotlivé vyživované děti ve společné domácnosti mají poplatníci mezi sebou rozděleny, ručně upravit nabízenou hodnotu daňového zvýhodnění v okně mzdy o příslušnou částku, tj. o 200,- na druhé, o 300,- na třetí a další vyživované dítě. POZOR! Všechny vyšší verze po 2.51 počítají daňové zvýhodnění jednoznačně jen dle evidence dětí! Nutné u každého dítěte zadat (a mít doložené), v jaké výši daňové zvýhodnění na něj poplatník uplatňuje!

K datu 6.1.2015 nebyl ČSSZ ještě zvěřejněn nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" a na svém webu uvádí:
"
Česká správa sociálního zabezpečení informuje o používání nového tiskopisu "Přehled o výši pojistného" od 1. 1. 2015..... Nová verze tiskopisu Přehled o výši pojistného bude dostupná na webu a ePortálu ČSSZ ke konci ledna 2015.
"
...a zveřejnili ji až 30.1.2015. Pro el. podání je nový formát pro r.2015 zapracován v účetní program již od verze 2.47.

Účetní programy - DPH - režim přenesení daňové povinnosti

Od 1.4.2015 byl rozšířen okruh plnění, na které se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Více informací k této změně naleznete i na účetní programy - články.
Zpracování uvedené problematiky v účetní programy AdmWin je podrobně popsáno v nápovědě a nejčastěji se vyskytující dotazy v oblasti pro DPH na stránce účetní programy - nejčastější dotazy (FAQ). Tamtéž jsou i podrobně popsány postupy zpracování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti v několika variantách - od plně automatického, včetně zápisů do evidence pro daňové účely, až po ruční umožňující různé modifikace.

Účetní programy 2014

Účetní programy - upozornění pro mzdy 2014

UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní program AdmWin v provedení se mzdami.
V důsledku změny § 6 odst.4 ZDP zkontrolujte před zpracováním mezd za 1/2014 na všech kartách zaměstnanců, kteří na r.2014 nepodepsali prohlášení k dani, vyplnění údaje "Zvláštní sazba daně dle §6 odst.4". Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky §6 odst.4, tj. jen dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte!!! Danění zvláštní sazbou daně se řídí vyplněním tohoto údaje a hranicí, do které se uplatňuje. Od 1.1.2014 je to 10 000, do té doby 5 000,-. Např. pokud pracovník v r.2013 neměl podepsáno prohlášení a měl vyplněn uvedený údaj (sazbu 15%), pak i při minimální mzdě (8 000 - 8 500) byl daněn zálohovou daní. Pokud mu tuto zvláštní sazbu daně nevynulujete, bude v r. 2014 daněn zvláštní sazbou daně! Pro výpočet daně není rozhodující druh činnosti dle číselníku ČSSZ neboť ten se často mění a je uživatelsky modifikovatelný! Do r.2013 v něm nebyla vůbec dohoda o provedení práce a někteří uživatelé si ji tam sami dopisovali. Význam uživatelsky zadaného textu nelze v programu jednoznačně určit! Pro výpočet daně jsou pro program rozhodující údaje nastavené v oblasti údajů pro výpočet daně!

Nálezem 31/13 Ústavního soudu ze dne 30. července 2014 byla s platností od srpna 2014 zrušena právní úprava, která neumožňovala uplatňovat základní slevu na dani starobním důchodcům - promítnuto do zpracování mezd od verze 2.46.


Zpět

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program