Zakázkové úpravy
Ekonomický software AdmWin
 • Počáteční zavedení dat z jiného ekonomického software
 • Importy dat z jiných software a exporty dat do jiných software
 • Exporty dokladů, jako např. objednávek, nabídek, do xls v požadované šabloně – formátu
 • Úpravy tiskových výstupů (dokladů)
 • Rozšíření o jiné specifické seznamy a funkce s vazbou do ostatních součástí systému, např. přehledy smluv o servisu zařízení s hlídáním termínů kontrolních prohlídek a evidencí kontrolou zjištěných hodnot s vazbou na standardní zakázky na jejich opravy apod
 • Úpravy stávajících standardních evidencí – nejčastěji jde o úpravy zpracování zakázek na konkrétní produkty, např. servis plynových kotlů nebo opravny různých zařízení
 • Jednorázové úpravy a změny dat, např. přesun čísla skladové karty do jejího čárového kódu s náhradou přesně specifikovaných znaků
Internetový obchod shopHouse
 • Grafické návrhy
 • Úpravy datového modelu nabízených položek
 • Funkční úpravy při otevření položky
 • Registrování odběratelů a co jim navíc umožnit či zpřístupnit
 • Export objednávek do jiných ekonomických software
 • Import údajů o nabízených položkách z jiných software
Ekonomický software
Export-import faktur
Hromadný export faktur vydaných a jejich import v účetní firmě.
Ekonomický systém

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Daňová evidence - AdmWin DE

Účetní program daňová evidence (ekonomický software - účetní software) pro podnikatele podléhající daňové evidenci nebo uplatňující výdaje procentem z příjmů. Tato daňová evidence je použitelná pro neplátce DPH i plátce DPH.

Daňová evidence - účetní program AdmWinDE

Kompletní účetní software s veškerými majetkovými evidencemi s deníkem příjmů a výdajů peněz a jiných základ daně z příjmu zvyšujících nebo snižujících částek, se dle §7b ZDP označuje daňová evidence - dříve jednoduché účetnictví.

Jedná se o provázaný ekonomický systém různých agend sloužící pro uživatelsky nenáročnou evidenci a urychlení administrativních činností nabízením k výběru nejčastěji zadávaných údajů a propojením záznamů do souvisejících agend a do veškerých výpisů, přehledů, výkazů a rozborů. Vytváří tak ucelený informační systém bohatý svojí výbavou a současně jednoduchý na ovládání.

Daňová evidence

Účetní program daňová evidence AdmWinDE obsahuje zejména tyto moduly:

1. Daňová evidence - deník příjmů a výdajů

 • Záznamy příjmů a výdajů za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmu - proto označení daňová evidence. Původně pro jednoduché účetnictví označován jako peněžní deník.
 • Vedle základního členění na příjmy zdanitelné a nezdanitelné a výdaje daňové a nedaňové, jak vyžaduje daňová evidence, je možné si definovat své vlastní další členění do 2 úrovní podřízenosti. Nejčastěji používané jsou přednastaveny. Odpovídají dříve platné legislativě pro jednoduché účetnictví
 • Jednoduchá daňová evidence lze z přednastaveného členění vytvořit nepatrnými úpravami, dle potřeb uživatele
 • Daňová evidence je použitelná i v případech uplatnění výdajů % z příjmů - v rozborech nebo předběžném výpočtu daně stačí zadat %výdajů k výpočtu daňového základu
 • Příjmy a výdeje mohou být přiřazeny k jednotlivým činnostem - registrovaným živnostem a každou tak sledovat a vyhodnocovat zvlášť. Současně mohou být označeny akcí, na kterou se vztahují, a tak průběžně sledovat jejich efektivnost.
 • Záznamy lze jednoduše uhrazovat faktury (závazky, pohledávky, zálohové faktury) i v různých měnách, nebo účtenky
 • Platby, úhrady v různých měnách, devizové účty, valutové pokladny
 • Součástí záznamů hotovostních dokladů do deníku mohou být i zápisy do záznamní povinnosti pro DPH
 • K dispozici jsou okamžité rozbory hospodaření, výsledovka v různých formátech a členění, rozvaha, uzávěrkové výkazy, neuhrazené zůstatky závazků a pohledávek apod.
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a přehledů pro pojišťovny, tisk přiznání k dani z příjmu FO nebo jeho elektronické podání přes portál daňové správy
 • Tisk příjmových i výdajových pokladních dokladů a stvrzenek
 • Import bankovních výpisů při používání homebankingu s hromadným párováním na faktury
 • Součástí jsou i ceniny s přehledem jejich příjmů a výdejů
 • Daňová evidence není limitována rokem vydání - lze v ní současně zpracovávat i několik let zpětně a pokud nedojde k podstatné legislativní změně je použitelný i pro roky následující
 • Daňová evidence pro neplátce DPH - stačí jediné zaškrtnutí v nastavení a nebudou nikde zobrazovány a požadovány sazby a záznamy DPH
Daňová evidence - deník - připojení platby k faktuře Daňová evidence - zobrazení připárované faktury Daňová evidence - záznam DPH za uskutečněné plnění v zápisu příjmu hotovosti do deníku (pokladna - příjem) Daňová evidence - záznam příjmu hotovosti v deníku (pokladna - příjem) Daňová evidence - nový záznam do deníku za hotovostní výdaj daňový (odečitatelný) Daňová evidence - daňový výdaj (odečitatelný) v hotovosti se záznamem DPH za přijatá plnění Daňová evidence - daňový výdaj hotovosti (pokladna - výdej) s souvztažným záznamem DPH Daňová evidence - výběr záznamů (filtr) dle vlastních kritérií z deníku příjmů a výdajů Daňová evidence - hromadné párování na faktury v importovaných bankovních výpisech Daňová evidence - hromadný tisk pokladních příjmových dokladů Daňová evidence - přehled o majetku Daňová evidence - přehled o příjmech a výdajích Daňová evidence - předběžný výpočet daně Daňová evidence - tisk přiznání k dani z příjmu FO Daňová evidence - evidované ceniny s jejich príjmy a výdaji

2. Daňová evidence - Účtenky přijaté

 • Doklady o nákupech hrazených platební kartou a jiné nákupy než za hotové a nejsou závazkem (přijatou fakturou)
 • Umožňují souvztažný záznam DPH do záznamní povinnosti pro DPH i záznam skladových položek přijímaných na sklad nebo zakázku
 • Daňová evidence je nepředepisuje, ale pro přehlednost především dokladů pro DPH je vhodné jejich použití
 • Do deníku příjmů a výdajů (vlastní daňová evidence) se zahrnou připojením řádku bankovního výpisu nebo připojením pokladního dokladu - vyrovnání účtenky - čím je uhrazena
 • Vyrovnávají se spojením - připárováním k řádku v deníku příjmů a výdajů (daňová evidence)
Daňová evidence - účtenka Daňová evidence - okno se seznamem účtenek Daňová evidence - výběr (filtr) z seznamu účtenek Daňová evidence - součet z vybraného seznamu účtenek Daňová evidence - výpis účtenek

3. Zakázky - přijaté objednávky od zákazníků

od přijetí zakázky s požadavky zákazníka, přes jejich plánování, objednání potřebného, přehledu na ně ze skladu vydaných položek, vykonaných prací a subdodávek, až po jejich fakturaci nebo vyúčtování účtenkou. Zakázky - bližší popis a screeny.

4. Vydané objednávky - vystavení a tisk objednávky s vazbou na sklad a požadavky zákaznků a na zakázkách, příjem na skald dle objednávky, atd..
Objednávky - bližší popis a screeny

5. Cenové nabídky a kalkulace, rozpočty - katalog nabídek na zboží - výrobky, služby, vypracování čehokoliv nebo neadresně jen kalkulace, receptáře, jednoduché kusovníky.
Nabídky - bližší popis a screeny

6. Cenové poptávky - záznam, tisk a přehled poptávek (žádostí o cenové nabídky) po různých produktech a službách s doplnění údajů o cenové nabídce od poptávaného. Z toho následně přehled ze strany položek zásob o nejvhodnějším dodavateli pro každou z nich a ze strany dodavatelů (adresáře firem) co jednotlivé firmy nabízejí a za jaké ceny.
Poptávky - bližší popis a screeny

7. Daňová evidence - Vydané faktury - fakturace - (pohledávky)

 • Rychlé doplňování skladových položek s jejich souvztažným odečtením ze skladu a záznamem do skladových pohybů
 • Pohodlné doplňování položek z ceníku prací, častěji opakovaných textových řádků či jejich skupin včetně cen a sazeb DPH, s nastavením jak mají být následně účtovány
 • Možnost vystavení faktury z více dodacích listů s volitelným automatickým součtováním shodných položek
 • Souvztažný záznam do dlouhodobého majetku při jeho prodeji
 • Fakturace v cizích měnách
 • Okamžitý přehled o hrubé efektivnosti prodeje a mnoho dalších přehledů a rozborů
 • Přehledy o splatnosti v časových horizontech
 • Tisk upomínkových a penalizačních dopisů
 • Dobropisování - vytváření a udržování vazby mezi původní fakturou a dobropisem (vzájemně se vyrovnávají)
 • Hromadný tisk dopisů pro odsouhlasení neuhrazených faktur k zadanému datu na odběratele
 • Zálohové faktury - záznam a změny zálohových a proforma faktur a jejich vyúčtování do konečných faktur
Daňová evidence - faktury vydané - základní pracovní okno pro jejich záznam, změny, vyhledávání, výběry, výpisy, přehledy Daňová evidence - faktury vydané - výběr (filtr) z seznamu faktur Daňová evidence - faktury vydané - součet vybraných faktur Daňová evidence - faktury vydané - možnosti výpisů z vybraného seznamu faktur Daňová evidence - faktury vydané - záznam výdeje ze skladu přímo na fakturu - výdejka ze skladu se automaticky vygeneruje na pozadí Daňová evidence - faktury vydané - připojení výdejky na fakturu - pokud nebyl výdej zásob přímo zapsán na fakturu a byla prvotně zapsána výdejka, lze ji na fakturu následně připojit Daňová evidence - faktury vydané - zadání slevy na všechny dosud zapsané položky na faktuře Daňová evidence - faktury vydané - záznam prodeje dlouhodobého majetku přímo na fakturu - v dlouhodobém majetku je současně toto inventární číslo k datu prodeje vyřazeno Daňová evidence - fakturace vydaných dodacích listů - pokud se odběrateli dodává dodacími listy, lze je následně vyfakturovat - může jich být více na jednu fakturu a položky se mohou součtovat Daňová evidence - faktury vydané - zadání položek z ceníku prací na vydanou fakturu Daňová evidence - faktury vydané - výběr zaplacených zálohových faktur do konečné vyúčtovací faktury a její použití - vyúčtování Daňová evidence - faktura vydaná se zapsanými položkami zásob, slevou, prodejem dlouhodobého majetku, vyfakturovaným dodacím listem, položkou z ceníku prací a odečtenou zálohou Daňová evidence - faktury vydané - volby a úpravy tisku - výstupu konkrétní faktury Daňová evidence - faktury vydané - jeden z možných formátů tisku faktury - lze vytisknout, uložit ve formátu EMF nebo PDF, poslat e-mailem Daňová evidence - nastavení tisku faktur, kde si lze určit formát tisku a připravit některé tištěné údaje, které lze následně na konkrétní faktuře změnit, např. úvodní a koncové řádky Daňová evidence - nastavení výchozích hodnot pro zadávání faktur a jejich zpracování Daňová evidence - nastavení číselníku konstantních symbolů. Stejně tak jednoduše se nastavují číselníky způsobů dopravy, skupin řádků, statistických znaků - interních druhů apod. Daňová evidence - faktury vydané (pohledávky)- možnosti zadání výpisů vydaných faktur (pohledávek) Daňová evidence - faktury vydané - výpis fakturace zakázek Daňová evidence - faktury vydané - výběr neuhrazených pohledávek, u kterých lze očekávat úhrada, ze seznamu splatných faktur do zvoleného data Daňová evidence - faktury vydané - možnosti zadání výpisu splatných částek závazků i pohledávek s nastavením intervalů dle data jejich splatnosti od zadaného data Daňová evidence - faktury vydané - výběr faktur zadaného odběratele pro upomínání Daňová evidence - faktury vydané - zadání upomínkového dopisu na vybrané faktury Daňová evidence - faktury vydané - výtisk upomínkového dopisu Daňová evidence - faktury vydané - nastavení textů na upomínkové dopisy - na každém konkrétním lze pak upravit Daňová evidence - faktury vydané - výtisk penalizačního dopisu - úrokové zatížení na v termínu splatnosti neuhrazené faktury Daňová evidence - zadání hromadného tisku dopisů na odběratele/dodavatele k odsouhlasení neuhrazených faktur v rámci inventury závazků a pohledávek Daňová evidence - dopis na odběratele k odsouhlaseni neuhrazených faktur k určenému datu v rámci inventury závazků a pohledávek Daňová evidence - zálohové faktury vydané - jejich seznam se stejnými možnostmi vyhledávání, výběry a součty, jako u běžných faktur Daňová evidence - zálohové faktury vydané - na zálohovou fakturu lze zapisovat položky (řádky) stejně, jako na běžnou fakturu, jen s tím rozdílem, že skladové se ze skladu neodečítají Daňová evidence - zálohové faktury vydané - přehled, do kterých konečných faktur byla záloha vyúčtována Daňová evidence - zálohové faktury vydané - jeden z možných formátů tisku zálohové faktury - lze vytisknout, uložit ve formátu EMF nebo PDF, poslat e-mailem Daňová evidence - zálohové faktury vydané - nastavení tisku zálohových faktur, kde si lze určit formát tisku a připravit některé tištěné údaje, které lze následně na konkrétní faktuře změnit, např. úvodní a koncové řádky Daňová evidence - zálohové faktury vydané - možnosti zadání výpisu zálohových faktur vydaných Daňová evidence - zálohové faktury vydané - výpis zálohových faktur vydaných s rozpisem, kdy a jakých dokladem byly uhrazeny a kdy a do jaké faktury vyúčtovány

8. Daňová evidence - Přijaté faktury (závazky)

Evidence všech závazků. nejen přijatých faktur, s mnoha funkcemi od jejich pořízení se souvztažným záznamem do záznamní povinnosti pro DPH, skladu, dlouhodobého majetku, zakázek, až po výběry k placení s výstupem příkazů, jak tištěných, mnoho přehledů, výpisů a rozborů, vzájemné zápočty, automaticky pravidelně vytvářené, upozorňování na splatnost apod.
Přijaté faktury - závazky - bližší popis a screeny

9. Sklady - zásoby
 • Jejich stav je automaticky měněn při záznamu skladových položek na faktury, dodací listy, prodejky, účtenky a do spotřeby na zakázky
 • Automatický záznam skladových pohybů, sledování minimálních a bezobrátkových zásob, inventarizace
 • Zásoby mohou být až na 999 skladech - mezi nimi převádět předacími lístky
 • Prodejní ceny je možné mít nadefinovány ve třech úrovních a mohou být přiřazeny k jednotlivým odběratelům
 • Možnost automatického výpočtu prodejních cen při každém nákupu dle aktuální ceny pořízení průměrné, poslední nebo jen při jejím zvýšení
 • % slevy u odběratelů na všechny položky zásob nebo různé % slevy pro každou skupinu zásob
 • Hromadné přepočty prodejních cen ze zvolené ceny (z nákupní, prodejní či dodavatelem doporučené prodejní) pro všechny skladové položky nebo jen dle vlastního výběru
 • Simulace prodejní pokladny - účtenky (prodejky nebo také paragony) - doklad o nákupu a ceně za hotové
 • Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů a data expirace u zásob s možností si nechat zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti při startu programu
 • Tisk skladových štítků popřípadě i s čárovým kódem
 • Příjem a výdej do skladu může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu
 • Mnoho výpisů (i ceníkových), rozborů a analýz prodejnosti
Skladové hospodářství - bližší popis

10. Daňová evidence - Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, drobný hmotný i nehmotný)

 • Jeho karty jsou vytvářeny i záznamem o pořízení z přijatých faktur a vyřazeny prodejem přes vydané faktury
 • Automatický výpočet daňových odpisů
 • Řada výběrů a přehledů, inventarizace
 • Zápis technických zhodnocení a oprav
 • Záznam používání odpovědnými osobami
Daňová evidence - dlouhodobý majetek - základní seznam pro práci s položkami dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - součet vybraných záznamů dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - opis seznamu dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - rozbor efektivnosti - porovnání nákladů s případnými výnosy Daňová evidence - dlouhodobý majetek - inventární karta dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - inventární karta dlouhodobého majetku - historie daňových odpisů Daňová evidence - dlouhodobý majetek - přehled, kdo majetek používal nebo za něj zodpovídal Daňová evidence - dlouhodobý majetek - - přehled o technických zhodnoceních Daňová evidence - dlouhodobý majetek - přehled o prováděných opravách majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - tisk inventární karty dlouhodobého majetku Daňová evidence - dlouhodobý majetek - záznam o vyřazení - likvidace Daňová evidence - dlouhodobý majetek - tisk vyřazovacího protokolu Daňová evidence - dlouhodobý majetek - možnosti zadání výpisů Daňová evidence - dlouhodobý majetek - hromadný výpočet daňových odpisů, vedle možnosti si jej nechat spočítat zvlášť na každé kartě dlouhodobého majetku

11. Finanční rezervy a jejich čerpání - pro účely požadovaných výkazů a přehledů o majetku firmy - daňová evidence.

Daňová evidence - rezervy a jejich čerpání

12. Dodavatelé a odběratelé (adresář firem)
Pro pohodlné doplňování jejich údajů do evidovaných dokladů - zakázek, objednávek, faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, účtenek, prodejek apod., s bohatou možností jejich vyhledávání a výběrů, přehledů a analýz obchodování s nimi. Adresář firem - bližší popis

13. Ceník prací - poskytovaných služeb - pro zjednodušení při záznamu provedených prací na zakázku, fakturu, dodací list, prodejku i jen pro zpracování úkolových a podílových mezd s identifikací kdo, kdy a jakou práci odvedl.

Daňová evidence - ceník prací - základní seznam pro jeho aktualizaci Daňová evidence - ceník prací - možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu ceníkových položek Daňová evidence - ceník prací - zadání výpisu ceníku - vedle přednastavených formátů si lze uspořádáním seznamu na obrazovce (pořadí a šířky sloupců) nastavit formát vlastní Daňová evidence - ceník prací - jeden z možných formátů výpisu ceníku Daňová evidence - ceník prací - použití při zadání na doklady - v ceníku prací se k určeným zadá počet, popřípadě kdo a kdy tyto práce vykonal - může být zahrnuto do mzdy nebo jen ke následnému zjištění po delším čase, např. při reklamaci, kdo práci-činnost prováděl
14. Personalistika a mzdy
 • Výpočet časových a hodinových mezd, úkolová a podílová mzda se počítá ze zaevidovaných prací na zakázky, faktury i z prací evidovaných mimo tyto doklady
 • Pracovní smlouvy a jiné s zaměstnancem spojené dokumenty, údaje o kvalifikaci s možností si nechat zobrazit s předstihem upozornění na blížící se konec jejich platnosti při startu programu
 • Výpočty náhrad mzdy za nemoc, výpočty nemocenských dávek pro velké organizace, výpočty a vyúčtování daní a odvodů pojištění
 • Zákonné pojištění odpovědnosti
 • Tisky výplatních listin, mzdových (výplatních) lístků, výčetky platidel, příkazů k úhradě na odvody a srážky z mezd
 • Tisk mzdových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech, žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech
 • Tisky pro ČSSZ - Přehled o pojistném a vyplacených dávkách nem.pojištění, Příloha k žádosti o nemocenské dávky, Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a ELDP - evidenční listy důchodového pojištění. Tisk jak do předtištěného formuláře, tak i barevně na čistý list papíru nebo výstup do xml souboru pro elektronické podání.
 • Tisky výkazů zdravotním pojišťovnám, hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně
 • Počet zaměstnanců není omezen. Pro malé i velké organizace z hlediska ČSSZ - od r.2009 již není rozlišováno.

15. Daňová evidence - sledování daně z přidané hodnoty (DPH )

 • U plátců daně z přidané hodnoty, se při záznamu jakýchkoliv zdanitelných plnění (daňová evidence - deník, fakturace), platby záloh, prodejky za hotové automaticky provádí nebo nabízí záznam DPH. Tím je současně automaticky vytvářena evidence pro daňové účely.
 • Z těchto záznamů DPH v evidenci pro daňové účely je stále k dispozici aktuálně vypočítávaný výkaz DPH bez nutnosti uzavírání období v podobě daňového přiznání s možností tisku přiznání k DPH v podobě aktuálně platných tiskopisů. Od 1.1.2016 již jen elektronicky.
 • Elektronické podání přiznání (výstup do XML souboru v předepsané struktuře) k dani z přidané hodnoty, a stejně tak i Kontrolní hlášení, popřípadě Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely (dle § 92)přes Daňový portál Finanční správy ČR nebo datovou schránku
 • Výpisy jednotlivých záznamů DPH na dokladech s jejich identifikací ve struktuře dokládající jednotlivé položky na daňovém přiznání, kontrolním hlášení i souhrnném hlášení.
 • Kontrolní výpisy k ověření úplnosti záznamů DPH na dokladech a upozorňující na možné uživatelské chyby.
 • Přehledy daně za více období pro doložení výpočtu koeficientu.

16. Knihy korespondence - přijaté a odeslané pošty, s možností poznámek, importů vlastních textů dopisů (formát RTF). Nastavení a sledování schvalovacího procesu odpovědnými osobami i jiných dokladů, než jen dopisů (co, kdo a kdy dostal k vyřízení, ukončil a předal dalšímu k potvrzení či schválení).
Korespondence - bližší popis a screeny

19. Daňová evidence - Knihy jízd

Daňová evidence - knihy jízd - záznam služebních cest (jízd) a používaných dopravních prostředků (jak zahrnutých v majetku firmy tak i nezahrnutých) včetně případného zaúčtování do pokladny. Jednoduchým kopírováním již evidovaných jízd s modifikací data realizace lze velice rychle knihy jízd doplňovat, popřípadě zpětně rekonstruovat. Evidované jízdy lze hromadně jednoduše zpětně přepočítat sazbami za km i cenami PHN.
Knihy jízd - bližší popis a screeny

Daňová evidence - účetní program – AdmWinDE umožňuje:

 • zabezpečení před nepovolanými osobami - kontrola přístupu bez definování oprávněných uživatelů (přístupová hesla k celému programu nebo k jednotlivým funkcím) nebo s definováním oprávněných uživatelů a jim povoleným funkcím
 • nastavení vlastního prostředí - umístění a velikost oken se seznamy, barev jejich sloupců a písma, také nastavení šířky, pozice sloupců i jejich názvů - jinak je pojmenovat, příp.dát jiný význam evidovaným údajům
 • nastavení možnosti zobrazit upozornění na:
  • závazky splatné do 3 dnů a starší
  • blížící se konec platnosti dokumentů s nastavitelným předstihem k jednotlivým prvkům v různých evidencích, např.blížící se konec smlouvy apod.
  • blížící se konec expirace s nastavitelným předstihem k jednotlivým položkám v různých evidencích
  • blížící se termín jakéhokoliv jevu v jakékoliv evidenci s nastavitelným předstihem a vlastním pojmenováním
 • export evidencí do MS Excel, csv, txt i uložení tiskových výstupů do souborů formátu PDF, EMF, případné jejich přímé odeslání e-mailem (faktur, objednávek, nabídek, dodacích listů atd.)

Daňová evidence

 • Jednoduchá instalace. Systém je dostatečně přednastaven k okamžitému použití a nevyžaduje zvláštního odborného nastavování. Specifická nastavení lze modifikovat a doplňovat v průběhu používání.
 • Okamžitá (tzv."bublinková") nápověda ke všem zadávaným údajům a ovládacím prvkům oken. Vhodné tedy i pro uživatele začínající s prací na PC.
 • Bohatá interaktivní nápověda ke zpracovávané úloze i celému systému
 • Poradenství po telefonu, konzultace a zaškolení u prodejců po celé republice
 • Možnost částečného převodu dat do podvojného účetnictví AdmWin PU např. adresář firem, ceníky, závazky a pohledávky, skladové karty, majetek, zaměstnanci, mzdy
 • Možnost úprav na přání uživatele
 • Nové programové verze jsou průběžně ověřovány komorou daňových poradců

Daňová evidence 2024 je shodná s daňová evidence 2023. Lze v ní zpracovávat oba roky souběžně. Daňová evidence 2024 má také upravené zpracování mezd dle legislativy platné pro oba roky. Účetní program si dle zadaného data zvolí odpovídající zpracování a formát výstupů tiskopisů. Licence se nepořizuje jen na 1 rok!

Daňová evidence

Stažení startverze (omezené na 200 záznamů) - daňová evidence zdarma
Stáhnout AdmWin DE - daňová evidence + mzdy zdarma (9.2MB)
Dříve jednoduché účetnictví, nyní daňová evidence + mzdy = účetní program zdarma (freeware).

Daňová evidence + program Autoservis

K systému daňová evidence je k dispozici program Autoservis - zakázky na opravy vozidel s možností zaevidování informací o vozidle (SPZ-RZ, druh vozidla, stav vozu, tachometru, PHM, chladící směs, olej, rádio, anténa, pneu, povinná výbava, číslo karoserie-rámu, číslo motoru a další). U každého vozu lze průběžně sledovat kdy a jaké opravy na něm byly prováděny.

Stažení startverze (omezené na 200 záznamů) - daňová evidence + autoservis zdarma
Stáhnout AdmWin DE + autoservis - daňová evidence + mzdy + autoservis zdarma (9.2MB)
Daňová evidence (jednoduché účetnictví) ke stažení + mzdy + autoservis = účetní program autoservis zdarma (freeware).

Daňová evidence + hotelový systém HotelWin

Systém daňová evidence lze kdykoliv rozšířit o hotelový systém HotelWin a jejich spojením získat ucelený systém, kde faktury vystavené v hotelovém systému jsou ihned součástí systému daňová evidence, ve kterém lze zpracovávat ostatní provozní činnosti: sledovat úhrady faktur vystavených hotelovém systému, zpracování přijatých faktur s příkazy k úhradě, sklady - skladové hospodářství, majetek, popřípadě mzdy (mzdový program - program na zpracování mezd).

Daňová evidence - ceník

Účetní program Daňová evidence, účetní program Daňová evidence+program Autoservis a účetní programu Daňová evidence +hotelový systém HotelWin.

Daňová evidence - jednoduché účetnictví

Rozdíl mezi pojmy jednoduché účetnictví a daňová evidence - legislativní. Jednoduché účetnictví bylo definováno samostatnou vyhláškou s popisem náležitostí a struktury jednotlivých účetních knih. Daňová evidence je zakotvena přímo v zákoně o dani z příjmu a je podstatně volnější v povinnosti vést přehled o příjmech a výdajích, než dřívější jednoduché účetnictví. V oblasti majetkových evidencí je odkázána na zákon o účetnictví. V praxi se často i nyní využívá jednoduché účetnictví, neboť splňuje všechny podmínky, jaké klade daňová evidence. Jednoduché účetnictví, ale v pojetí daňová evidence, nemusí striktně dodržovat všechny pro jednoduché účetnictví povinné podmínky v oblasti záznamů do deníku - dříve peněžní deník, nyní deník příjmů a výdajů.

Daňová evidence program

Nároky na prostředí, ve kterém lze informační systém provozovat:
Minimálně 25 MB volného prostoru na disku, operační systém Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 a 11 - 32 i 64 bit.
Uvedená velikost na disku je minimální pro rozběh prázdné instalace. Potřebná velikost roste s počtem evidovaných údajů a nelze ji tedy předem určit.


faktura program - fakturační program - program pro fakturaci

Používáme účetní programy AdmWinÚčetní programy

Technická podpora

Nárok na technickou podporu zdarma mají jen registrovaní uživatelé, kteří používají účetní program v plné (placené) aktuální verzi. Je-li účetní program verze nižší, pak jen za podmínky jeho aktualizace na právě platnou dle ceníku upgrade.

Před kontaktem s technickou podporou si nejprve prohlédněte:

Žádosti o technickou podporu, náměty a připomínky je možné podávat telefonem na telefoním čísle 603 95 93 27 v pracovní dny od 8 do 17 h, e-mailem a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Při jakékoliv žádosti o technickou podporu:
 • Uveďte prosím nejprve své jméno a licenční číslo, které naleznte v účetním programu pod volbou "Nápověda" - "O aplikaci" popřípadě na dodaném instalačním CD
 • Určete o jaký programový produkt se jedná, tj. ekonomický software (účetní program) nebo aplikace pro internetový obchod
 • Pro účetní program specifikujte, zda se problém týká daňová evidence nebo účetnictví (podvojného), popřípadě jiné oblasti zpracování v informačního systému
 • Jednoznačně identifikujte zpracování, v němž vznikl problém - např.: ne jenom "faktury", ale "faktury přijaté" nebo "faktury vydané" nebo "zálohové faktury přijaté" nebo "zálohové faktury vydané", ne jenom "DPH", ale "záznam DPH na přijaté faktuře" nebo "výpis záznamů DPH na vstupu" nebo "výkaz DPH s tiskem přiznání" apod.
 • Dotaz formulujte co nejvýstižněji, používejte co nejpřesnější terminologii shodnou s termíny, které má ekonimický software
 • Pro účetní program používejte přesné názvy oken jednotlivých zpracování a údajů, či ovládacích prvků v nich
 • V případě výskytu chybového hlášení je zapotřebí uvést kompletně celý obsah chybové zprávy, ne pouze její nadpis či ovládací prvky
 • Je vhodné použít screenshoty obrazovky - "vyfotit" obrazovku, a to pomocí klávesy PrintScreen, jíž se "fotka" vkládá do clipboardu (schránky) a vložit do nového souboru nějakého grafického editoru, např.Malování, pomocí kterého uložíte obrázek do souboru (nejlépe formátu .jpg) a odešlete jako přílohu e-mailem

Pro provozování v MS Windows 95,98,ME,NT,2000,XP podpora ukončena.

Ekonomický software