Předchozí účetní software

AdmWin jsou účetní software na platformě MS Windows navazující na předchozí úspěšné MS DOS účetní software:
ADM I. - jednoduché účetnictví
Adm II. - podvojné účetnictví

Od r.2006 je, kromě převodu dat do AdmWin, jakákoliv podpora DOS ADM ukončena.

Účetní software

Od r.2013 ukončena podpora provozování pod MS Windows 95, 98, ME.

Účetní software

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Účetní software - novinky - historie změn

účetní software - rozdíly v. 2.42 od 2.41

k 14.3.2014

1. Import bankovních výpisů - uživatelské zjednodušení práce a rychlejší zpracování - doplnění účtování a párování na faktury přímo v řádcích seznamu importovaného bankovního výpisu. Doplněny formáty pro elektronický platební styk o import výpisů z ČSOB ve formátu xml.
2. Zakázky - do záhlaví doplněn údaj identifikující pracovníka, který má tuto zakázku přidělenou na zodpovědnost nebo ji má vykonat (Přiděleno pracovníkovi). Je-li tento údaj vyplněn, pak se do termináře zakázek volaného z této zakázky zobrazí jen zakázky tomuto pracovníku přiřazené.
3. Majetek - výpisy - volitelný tisk údaje, kdo aktuálně za majetek odpovídá, kdo jej používá.
4. Mzdy - nový výpis s přehledem odpracovaných hodin, hodin dovolené, nemoci a jiných překážek a z toho hodin odpracovaný invalidy pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a plnění povinného podílu (4%) zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
5. Roční uzávěrka - volitelné hromadné odstranění záznamů v knihách korespondence do zadaného data.
6. Účetnictví - výkazy účtů a ztrát, bilance - nahrazení zaokrouhlení na celé Kč uváděním přesných hodnot na 2 desetinná místa.

účetní software - rozdíly v. 2.41 od 2.40

k 18.2.2014

1. Obecné - úživatelsky nastavitelné podbarvení ukončených záznamů v seznamech (dosud byly jen šedě podbarveny).
2. Faktury přijaté - možnost zobrazení QR kódu pro platbu přímo již v okně s evidencí přijatých faktur (závazků) tlačítkem z nástrojové lišty pro rychlé zadaní úhrady bez nutnosti přecházet do zpracování pro zadání příkazů na neuhrazené faktury.
3. Zásoby - rychlé zobrazení fotografie - obrázku skladové položky tlačítkem z nástrojové lišty po přiřazení obrázku ke skladové položce v souvisejících dokumentech.
4. Majetek - historie daňového odepisování - uživatelsky jednodušeji zpětně doplnitelná přímo v okně základní karty dlouhodobého majetku s přenosem konečné zůstatkové hodnoty do vlastní karty majetku.
5. Mzdy:
 • Zjednodušení zadání výstupu "Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném" pro ČSSZ - výstup do souboru pro el.podání i tisk probíhá současně bez mezivoleb.
 • ELDP - nové pokyny pro r.2014 - lze je zobrazit stiskem tlačítka z okna každého zpracovávaného ELDP.
 • Oznámení o nástupu - skončení zaměstnání - taktéž nové pokyny (Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu...) zobrazitelné stiskem tlačítka v okně pro zadání konkrétního oznámení.
 • OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ - před zpracováním mezd roku 2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, zaškrtnutí údaje "Srážková daň dle §6 odst. 4 ve zvláštní sazbě" a vyplnění údaje za ním. Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte nebo zruště zaškrtnutí!!!
6. Nastavení bankovních účtů a pokladen - každému bankovnímu účtu a pokladně lze uživatelsky přiřadit barvu. Tou jsou pak označeny zázanmy o pohybech peněz na nich.
7. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění doplněn o výstup do interaktivního tiskopisu "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za r.2013" ve formátu pdf zveřejněného ČSSZ dne 24.1. a zobrazení pokynů k jeho doplnění.
 • V deníku příjmů a výdajů barevné rozlišení peněžních pohybů na bankovních účtech a pokladnách - každý bankovní účet nebo pokladna mohou mít nastavenou jinou barvu a tou je řádek v deníku příjmů a výdaj označen - zpřehlednění záznamů v deníku, na který bankovní účet nebo pokladnu je pohyb peněz zaevidován.
8. Účetnictví:
 • Zpracování dokladů každé pokladny nebo bankovního účtu může být v záhlaví odlišeno barvou uživatelsky nastavenou v nastavení pokladen nebo bankovních účtů.
 • Podstatně urychleno zpracování banky a pokladny v síťovém provozování na velkých objemech dat.

účetní software - rozdíly v. 2.40 od 2.37

k 3.1.2014

1. Obecné - okna se seznamy přepracována na novější modernější prohlížeč, který je rychlejší a umožňuje vhodnější grafické vyjádření dat a poskytuje nové funkční vlastnosti, jako např. uživatelské barvení řádků (realizováno na adresáři firem a seznamech zásob) a uživatelem nastavitelnou velikost písma. Vestavěno podšedění řádků záznamů, které jsou již nějak ukončené, např. uzavřené zakázky, vyrovnané faktury nebo účtenky, firmy s ukončenou platností, pracovníci s ukončeným pracovním poměrem apod.
2. QR kódy pro platby - doplněn tisk QR kódu pro platbu na vydané faktury do 4 možných uživatelsky nastavitelných pozic, zobrazení QR kódu pro platbu přijaté faktury.
3. Adresář firem a základní údaje - rozšířeny o ID datové schránky.
4. Mzdy:
 • Hodnoty pro mzdy 2014 - nastaví se automaticky při předzpracování mezd za 1/2014 nebo stiskem tlačítka v nastavení hodnot pro mzdy včetně zvýšené hranice pro danění srážkovou daní dle § 6 odst.4. ZDP.
 • Výpočet náhrad za nemoc již jen opět za prvních 14 dní nemoci - nemocenskou proplácí ČSSZ od 15 dne.
 • Výstup pro elektronické podání přílohy k žádosti o nemocenské dávky.
 • Všechna ostatní podání na ČSSZ bylo možné podávat elektronicky již dříve - od 1.1.2014 je povinnost činit podání již jen touto formou.
 • UPOZORNĚNÍ - před zapracováním mezd za 1/2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, vyplnění údaje "Zvláštní sazba daně dle §6 odst.4". Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte!!!
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně doplněn a upraven pro výpočet daně za rok 2013 včetně výstupu přiznání k dani z příjmu FO - jak tisk, tak možnost el.podání.
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013" s možností výstupu jak tisku, tak do souboru pro el.podání.
 • Předběžný výpočet zdravotního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ" s výstupem do pdf umožňujícího i el.podání.
 • Nastavení a výpočet záloh na sociální i zdravotní pojištění OSVČ na rok 2014.

účetní software - rozdíly v. 2.37 od 2.36

k 19.11.2013

1. Dopravní prostředky pro jízdy - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému dopravnímu prostředku, např. fotokopie technického průkazu.
2. Knihy jízd - u každé jízdy lze uvést zakázku, pro kterou byla jízda uskutečněna. Současně se pak zapíše i do nákladů (spotřeby) na tuto zakázku. Případné změny jízdy se současně promítnou i do zakázky.
3. Zakázky:
 • Volitelné nastavení, zda řádek typu jednotková cena x kusy považovat při fakturaci a rozborech za materiál.
 • Datum zahájení zakázky lze uživatelsky změnit, jinak automaticky odvozováno od data spotřeby první položky.
 • Požadavky zákazníka - zjednodušeno zadávání nových položek na výběr ze seznamu možností a při volbě z jiné zakázky nebo dle nabídky, se zobrazí jejich výběr a při potvrzení vybrané se všechny její položky zapíší do požadavků.
4. Faktury vydané:
 • Volitelný tisk nastavené slevy u odběratele v záhlaví faktury.
 • Výpisy - součtovaný výpis dle odběratelů - doplněna volba součtovaní za dodací adresy příjemce pod jedním odběratelem.
5. Účetnictví i daňová evidence - volitelné nastavení, zda do názvu popisu úhrady v bance/pokladně přenášet název-poznámku ze záhlaví připojené faktury.
6. Účetnictví - pokladna - nastavení přiřazení číselných řad pokladních příjmových a výdajových dokladů a jejich použití pro jednotlivé pokladny.
7. Autoservis:
 • Tisk zakázkového listu - volitelný tisk předpokládaného data a času ukončení opravy (kdy vozidlo bude k vyzvednutí).
 • Evidence opravovaných vozidel - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému vozidlu, např. fotokopie technického průkazu, další technické specifikace, fotografie, protokol o STK, protokol o měření emisí apod.
 • Výpisy k zakázkám - výpis "Plánované práce na pracoviště" doplněn o identifikaci auta a plánovaný termín (datum a čas) zahájení opravy.

účetní software - rozdíly v. 2.36 od 2.35

k 10.10.2013

1. Obecné - v okně hledání (volaného lupou v nástrojevé liště) doplněna volba "kdekoliv (fultextem)", tj. bez určení, ve kterém sloupci se má zadané označení nebo číslo hledat.
2. Adresář firem, kontakty - do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro vytvořené e-mailové zprávy na u kontaktního pracovníka evidovanou e-mail adresu.
3. Zakázky:
 • Terminář zakázek přepracován do podoby svislého plánovacího kalendáře s vyznačením plánovaných zakázek od aktuálního data.
 • Úprava fakturace zakázek pro jednoznačnost v přiřazení faktury k zakázce viditelné v seznamu zakázek.
4. Faktury - nový výpis předběžného (orientačního) výpočtu úroků z prodlení na neuhrazené nebo po termínu splatnosti uhrazené faktury.
5. Zásoby - výpisy:
 • Všechny výpisy doplněny o možnost výběru (filtru) na označení buňky v umístění skladové položky.
 • Analýza prodejnosti, prodeje dle odběratelů nebo dle dodavatelů rozšířeny o volbu umožňující oddělit přímý prodej (fakturou, prodejkou) od spotřeby na zakázky.
6. Mzdy - nastavení a použití minimální mzdy pro poživatele invalidního důchodu.
7. Účetnictví - výpisy - doplněna možnost výpisů za skupinu středisek začínajících ve svém označení zadaným znakem (číslicí).

UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní software AdmWin v provedení se mzdami. Od 1.8.2013 se nařízením vlády č. 210/2013 Sb. zvyšuje minimální mzda na 8 500,- měsíčně! Pro zpracování mezd za 8/2013 si ji nastavte v hodnotách pro mzdy v oblasti pro výpočet pojištění!


účetní software - rozdíly v. 2.35 od 2.34

k 26.6.2013

1. Ceník prací - rozšíření názvu - popisu práce/činnosti na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se ceníkové práce vyskytují.
2. Textové řádky:
 • Na všech dokladech - rozšíření na 100 znaků s přeformátováním položek (řádků) dokladů na obrazovce i jejich tisku na konkrétním dokladu.
 • Ručně zapisované na doklad se automaticky ukládají do nastavení textových řádků a při záznamu dalšího řádku se již nabízejí pro opakované použití. Tuto funkci lze deaktivovat.
 • Seznam výběru nastavených řádků je abecedně tříděn s funkcí skoku na první začínající znakem stisknuté klávesy.
 • Nastavení textových řádků rozděleno záložkami na texty pro řádky typu text a částka a zvlášť pro řádky typu text, jednotková cena x množství. Doplněno nastavení na jakém druhu dokladu se má text nabízet ve výběru k použití.
3. Nabídky, poptávky - do hlavičky doplněno datum platnosti do - datum, do kdy nabídka nebo poptávka platí. Tisknou se jen při jejich vyplnění.
4. Zakázky - do požadavků i do spotřeby na zakázku doplněn údaj "Celek" - označení nějakého celku, jenž je jednou ze součástí zakázky. K tomu jejich výběry a přehledy nejen pro informaci, co do celku patří, ale i k zjištění jejich nákladovosti, zisku, efektivity. Označení celku je možné zadávat přímo v řádcích spotřebovaných položek na zakázku nebo už při příjmu/výdeji zásob na zakázku..
5. Zásoby:
 • Slevy na skupiny zásob u odběratelů i z doporučené ceny prodejní v doplňkových údajích, vyhledávání položek bez doporučené prodejní ceny.
 • Přenos procenta slevy a původní ceny v celém procesu od nabídky, přes požadavky zákazníka, zakázku, dodací list až po fakturaci.
6. Dlouhodobý majetek - rozšíření názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se název majetku vyskytuje.
7. Účetnictví - nový výpis - součty výnosů a nákladů za střediska s variantním výstupem do tabulky pro export do excel pro další rozbory hospodaření.

účetní software - rozdíly v. 2.34 od 2.33

k 27.5.2013

1. Zásoby - rozšíření čísla skladové položky na 16 znaků a jejího názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se skladové položky vyskytují.
2. Adresář firem - a v hlavičkách všech dokladů změněno numerické IČ na znakové (po zápisu drží levostrané nuly).
3. Objednávky - v okně objednávky její řádky rozšířeny o objednací číslo u dodavatele, SKP a čárový kód. Tiskne se jen zvolený údaj.
4. Nabídky, poptávky, objednávky, dodací listy - export položek do souboru formátu xls, txt, csv po stisku zobrazeného tlačítka u řádků těchto dokladů.
5. Výpisy faktur - nový výpis dle statistický znaků a skupin skladových položek zásob za zadané období.
6. Obecné:
 • Všechny vystavované doklady do správce tisku, do souboru nebo exportu do pdf a odeslání mailem zařazovány pod svým označením a číslem.
 • U všech dokladů, kde jsou jednotlivé řádky, do lokální nabídky po stisku pravého tlačítka myši doplněna volba exportu těchto řádků do souboru formátu xls, txt, csv.

účetní software - rozdíly v. 2.33 od 2.32

k 16.4.2013

1. Adresář firem - doplněn dotaz do registru plátců DPH na spolehlivost plátce a jeho bankovní účty i do nástrojové lišty pro průběžnou kontrolu dodavatele při jeho přiřazení na doklad.
2. Zakázky - výpočet plánu zakázky rozšířen o volbu, zda vynechávat nebo nevynechávat soboty a neděle.
3. Výdej zásob - možnost zadání slevy u jednotlivých položek zásob doplněn i do výdeje na zakázku a dodací list s přenosem do fakturace, kde se také vytiskne s původní cenou, ze které je sleva uplatněna.
4. Daňová evidence - předběžný výpočet daně - doplněno tlačítko pro přepočet daňového zvýhodnění dle evidence dětí. 5. Instalace - nový instalační program, spolehlivější a vhodnější pro Win 7 a 8. Tím ukončena možnost instalace na windows 95,98,ME.

účetní software - rozdíly v. 2.32 od 2.31

k 5.3.2013

1. Obecné - některá okna pro zvýšení přehlednosti přepracována na minimální rozlišení monitoru z dřívějších 800 x 600 na 1024 x 720.
2. Nabídky - přímé vytvoření zakázky ze zákazníkem schválené nabídky.
3. Vzájemný zápočet - volitelný tisk zápočtu s nevyrovnanými zůstatky faktur po provedení zápočtu.
4. Výpisy zálohových faktur - nový kontrolní výpis uhrazených zálohových faktur, kde chybí záznam DPH k platbě zálohy.
5. Mzdy - přepracováno zadávání výpisů ze seznamu pracovníků a z celkového přehledu mezd na výběr ze seznamu možných výpisů.
6. Daňová evidence - výstup Přehledu OSVČ do formátu pdf s možností vytištění nebo elektronického podání pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovny.

účetní software - rozdíly v. 2.31 od 2.30

k 1.2.2013

1. DPH - zmírněna nepřiměřená striktnost uvádění DIČ dodavatele v záznamech DPH na pokladních dokladech.
2. Importované bankovní výpisy - nové funkce pro automatické i ruční párování dobropisů a jejich zaúčtování.
3. Zakázky - doplněno nastavení, při kterém se budou při otevření okna se seznamem zakázek zobrazovat jen neukončené s možností, tento stav lze kdykoliv zrušit.
4. Mzdy - nové tisky a výpisy:
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013" - vzor č. 21. Pro rok 2012 zůstává původní.
 • Nový tiskopis "Žádost podle §35d odst.5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" – 25 5241 MFin 5241 – vzor č.7.
 • Rekapitulace – doplněny dohody o provedení práce v rozdělení nad a pod 10 000.
 • Výpis sociálního pojištění navíc součtuje odpracované dny a dny dovolené za měsíce i celý rok, popřípadě dle druhů činností (hlavní pracovní poměr, vedlejší atd.).

účetní software - rozdíly v. 2.30 od 2.29

k 12.1.2013

1. DPH
 • V záznamní povinnosti pro zdaněná přijatá plnění nutnost vždy uvádět DIČ dodavatele, při pořízení zboží z členského státu EU nebo při zasílání zboží do EU je zapotřebí uvádět zkratku státu.
 • Z důvodu reorganizace FÚ do zadání údajů o poplatníkovi doplněno označení a číslo místně příslušného územního pracoviště s výběrem z jejich seznamu. Používá se i pro všechna ostatní elektronická podání přes portál daňové správy (přiznání k příjmu FO, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a pod.).
 • Nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.18 (přisoučasné existenci předchozího - vzor č.17)) včetně úprav datové struktury pro jeho elektronické podání. Upraveny struktury XML pro elektronické podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely.
 • Upozornění. Vystavovat daňové doklady na přijatou platbu (zálohu) musí i ti, co nevedou účetnictví (vedou daňovou evidenci).
2. Mzdy
 • Karta pracovníka - doplněny údaje: zda pracovník je účasten důchodového spoření, zda starobní důchodce nepobíral k 1.1. důchod.
 • Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2013. Platební údaje pro odvody z mezd přesunuty do samostatného okna a rozšířeny o údaje pro odvod pojistného na důchodové spoření.
 • Roční vyúčtování daně u zaměstnance - od r.2013 je odmítnuto, pokud v některém z měsíců došlo k zdanění solidární sazbou daně - poplatník si musí podat daňové přiznání.
 • Výpočty mezd pro r.2013 (při zachování výpočtů pro r.2012):
  • zrušení zastropování maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění
  • zvýšení daně o 7% (solidární daň) z příjmů nad max.vyměřovací základ pro sociální pojištění
  • zrušení uplatnění základní slevy na dani pro starobní důchodce, kteří k 1.1. pobírali starobní důchod
  • výpočty sociálního pojištění a pojistního na důchodové spoření u pracovníků účastných důchodového spoření
  • zvýšení hranice osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění nebo penzijní připojištění z 24 000 na 30 000
 • Výpisy z mezd:
  • o nové údaje (solidární daň, pojistné na důchodové spoření) rozšířeny výpisy výpočtů daně, sociálního pojištění, mzdové lístky
  • mzdový list rozšířen o řádek pro příjem nad 4 násobek průměrné mzdy, ze kterého se zvyšuje o 7% (solidární) daň, a o pojistné na důchodové spoření
  • nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013 - ČSSZ – 89 542 9 I/2013, při současné existenci původního pro r.2012, k tomu shodně upraven XML výstup pro elektronické podání
3. Daňová evidence
 • Přehledy a rozbory – Přehled o příjmech a výdajích - při uplatnění výdajů % z příjmů je max.výše výdajů omezena pro 40% na 800 0000, pro 30% na 600 000.
 • Ve výpočtu daně z příjmu pro tisk nebo el.podání je zpracování do roku 2013 zachováno a pro rok 2013 a vyšší doplněn výpočet solidární daně, omezení uplatnění slev na dani při výdejích určených % z příjmů a u pracujících důchodců, zastropování výdajů při jejich uplatnění % z příjmů. Upraven výstup pro tisk nebo el.podání přiznání k dani z příjmu FO za 2012 dle pokynů na portále daňové správy.
 • Doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2012 a výpočet záloh na r.2013.
4. Podvojné účetnictví
 • Do předkontací doplněny body pro zaúčtování mezd - na jaký účet účtovat jiné srážky z mezd společníků a na jaké účty účtovat pojistné na důchodové spoření zvlášť od společníků a zvlášť od ostatních zaměstnanců.
 • Tisk údajů o zaúčtování přímo na tiskopis faktury - volitelně pro odběratele bez zaúčtování, pro vnitřní potřebu se zaúčtováním.

účetní software - rozdíly v. 2.29 od 2.28

k 12.12.2012

1. Faktury - nové zpracování pro zápočty - zpracování dohod (smluv) o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi 2 firmami od vystavení návrhu dohody, automatické zahrnutí neuhrazených faktur, přes tisk dohody (smlouvy) o zápočtu s možností nastavení vlastních průvodních textů až po jejich zaúčtování - promítnutí vyrovnání k zahrnutým fakturám a zápis do účetnictví nebo deníku příjmů a výdajů.
2. Zásoby - doplněna kontrolní funkce na likvidaci příjemky/výdejky - spojení s navazujícím dokladem. Odhalí rozpory mezi příjemkou/výdejkou a konečným dokladem po případech výpadků proudu, počítačové sítě i vlastního PC.
3. Měny - možnost změny základní funkční měny, ve které je vše v celém systému vedeno, a ostatní jsou pak považovány za cizí.
4. Účetnictví - urychlení zadávání pokladních dokladů možností volby, aby se po vytištění dokladu ihned nabídl záznam dalšího nového pokladního dokladu.
5. Daňová evidence
 • Záznam úhrady faktury přímo ze seznamu faktur do deníku příjmů a výdajů s automatickým odvozením většiny údajů z faktury.
 • Urychlení zadávání dokladů do deníku možností při uložení vyvolat ihned další nový záznam.

účetní software - rozdíly v. 2.28 od 2.27

k 16.11.2012

1. Střediska - rozšířena o evidenci jednotlivých pracovišť.
2. Ceník prací - rozšířen o označení etapy (fáze), do které práce patří a označení střediska a pracoviště, na kterém je tato činnost obvykle vykonávána s výběrem z nastavených.
3. Korespondence - doplněna o:
 • odkaz na externí dokument (i na internetu) s možností jej ihned zobrazit.
 • proces schvalování vyřizujícím pracovníkem s možností upozornění při startu programu na ještě nevyřízené - neschválené dopisy - dokumenty (faktury).
4. Zakázky
 • požadavky - rozšířeny o označení etapy, do které realizace požadavku (práce, činnosti) patří, a o označení pracoviště, na kterém bude vykonávána, s možností výběru z nastavených.
 • požadavky - výpočet plánu - termínů začátků a ukončení jednotlivých činností na zakázce.
 • požadavky - funkce pro trvalé přetřídění dle požadovaného data a přečíslování pořadovými čísly.
 • požadavky - nové výběry a výpisy s možností volby obsahu i vlastního formátování.
 • výpisy - nové výpisy plánovaných prací (činností) po jednotlivých střediscích a jejich pracovištích.
 • volitelné upozornění na termínové skluzy v realizaci nesplněných prací (činností) na zakázkách při startu programu.

účetní software - rozdíly v. 2.27 od 2.26

k 23.10.2012

1. Obecné
 • Zásadní přechod celého produktu na platformu #.net vhodnější pro nové verze Windows a umožňující v budoucnu propojení s jinými sw komponenty.
 • Volitelné nastavení zobrazování chybových zpráv - zda jen na liště programu nebo i v rámečku (dialogu), který je nutno odklepnout, aby bylo možné pokračovat a zjištěný nedostatek napravit.
 • Výběry (filtry) doplněny o možnost tzv. negativního výběru - vybere vše ostatní, co nesplňuje zadanou výběrovou podmínku.

2. Zásoby - recyklační a autorské poplatky - automatické vytváření řádků na doklady a jejich tisk s textem, částkou a %DPH dle jejich nastavení k jednotlivým položkám zásob.


účetní software - rozdíly v. 2.26 od 2.25

k 14.7.2012

1. Adresář firem
 • Základní údaje a evidence kontaktů rozšířeny o číslo na ICQ a Skype.
 • Evidence více dodacích adres s možností jejich výběru a přiřazení na zakázkách, fakturách a dodacích listech.
2. Zakázky
 • Doplněna funkce vytvoření kopie zakázky do nové zakázky, volitelně včetně požadavků na zakázku.
 • Hromadná kopie vybraných požadavků - pro opakované plnění již dříve splněných požadavků.
 • Hromadný záznam splnění vybraných požadavků do spotřeby na zakázku.
3. Faktury - výpisy
 • Doplněna možnost výstupu základních výpisů do tabulky pro export dat do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
 • Fakturace zakázek - doplnění zadávacího výběru na zadaného odběratele - zákazníka.
 • Výpis dle středisek doplněn o sloupec obsahující ke každé faktuře nevyrovnaný zůstatek s celkovým součtem a sloupec s případným číslem zakázky, ze které byla faktura vytvořena.
4. Mzdy
 • Likvidace neschopenek rozšířena o počet hodin vztahujících se k neodpracovaným směnám, zvlášť pro první 3 dny a zvlášť pro následující, s automatickým propočtem do náhrady mzdy. K tomu upraven i výpis náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
 • Zpřehledněna okna s likvidací neschopenek jen na náhrady mzdy - ukončena možnost editace výpočtů nemocenských dávek před r.2009.
5. Zásoby - výpisy - pro výpisy skladových pohybů (příjmů, výdejů, rekapitulace pohybů) doplněna volba, zda součtovat i množství přijímané / vydávané bez ohledu na měrnou jednotku - pro případy, kdy např. někdo obchoduje jen s vínem a potřebuje znát celkové množství nakoupených i prodaných litrů.
6. DPH - výpisy - základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněny o DIČ poskytovatele / příjemce plnění a na výpise skutečněných plnění i o název firmy příjemce plnění.
7. Roční uzávěrka - vlastní jetí roční uzávěrky doplněno o volbu hromadného vymazání nabídek a poptávek do zadaného data.

Autoservis:

 • Ze zakázek vytvořena samostatná evidence jednotlivých opravovaných vozidel s podstatným rozšířením evidovaných údajů o vozidlech o: druhové rozlišení motoru, objem, výkon, druh paliva, druh vozidla a jeho karosérie, barevné provedení a datum koncem platnosti STK.
 • Tato nová samostatná evidence umožňuje zápis vozidel i bez zakázek a je ovládána standardní nástrojovou lištou s funkcemi pro nový záznam, kopírování, mazání, hledání, výběry a výpisy... Do zakázek lze z této evidence vybírat i přímo ji ze zakázky doplňovat o další údaje o vozidle.
 • Založen nový uživatelsky měnitelný číselník továrních značek a jednotlivých modelů (typů) vozidel, ze kterého lze pohodlně vybírat jak do nové evidence vozidel, tak do zakázek. Číselník je uživatelsky měnitelný z evidence vozidel. Dodává se přednaplněný nejběžnějšími továrními značkami a typy osobních aut.
 • Volitelně nastavitelné upozornění na blížící se konec platnosti STK. Jak při startu programu zobrazením výpisu vozidel s 30 denním předstihem, tak i zobrazení upozornění na každé zakázce, kde je vozidlo, u kterého je 30 dní před až 30 dní po platnosti STK.
 • Evidence uskladněných pneumatik zákazníka je také přístupná z každé zakázky na tohoto zákazníka i ze seznamu zakázek pro aktuálně nastavenou zakázku.
 • V zakázkách vedle termínu ve tvaru data doplněn i čas pro přistavení vozidla a datum a čas předpokládaného dokončení opravy - datum a čas, kdy si zákazník může vozidlo vyzvednout.

účetní software - rozdíly v. 2.25 od 2.24

k 21.5.2012

1. Adresář firem - založení nové firmy s údaji z internetu (z ARES) dle jejího IČ nenalezne-li se ve vlastním adresáři firem.
2. Objednávky - přepracovány a doplněny výpisy objednávek.
3. Zásoby
 • Do všech seznamů zásob doplněno rychlé hledání s tříděním dle skupiny skladových zásob + název skladové položky a dle kategorie+skladu+čísla skladové karty.
 • Prodejky - volitelný tisk kopie prodejky na spodní polovinu strany A4.
4. Knihy jízd - podstatně přepracovány a doplněny výpisy v dalších různých formátech a uspořádáních s prodlouženými údaji o evidované jízdě.

účetní software - rozdíly v. 2.24 od 2.23

k 19.3.2012

1. Objednávky - informace o automaticky na objedávku doplněných skladových položkách.
2. Dlouhodobý majetek - výpočet odpisů fotovoltaických elektráren dle §30b zák. o dani z příjmu.
3. Daňová evidence
 • Upraveny výpisy pohybů na bankovních účtech a úhrad závazků a pohledávek o bližší informace o hrazených fakturách s možností výpisu jen příjmů pro uplatnění výdajů procentem z příjmů.
 • V předběžném výpočtu daně z příjmu doplněna evidence vyživovaných osob a z ní automatický výpočet daňového zvýhodnění.
 • Daňové přiznání k dani z příjmu FO za rok 2011 s přenosem do aplikace EPO2, kde je podrobeno kontrolám a následně je lze vytisknout nebo elektronicky podat.

účetní software - rozdíly v. 2.23 od 2.22

k 19.2.2012

1. Faktury
 • Nastavení textů doplňovaných do záhlaví nové faktury, zvlášť pro vydané, přijaté, zálohové vydané a zálohové přijaté.
 • Volitelné nastavení, zda při kopii faktury datum vzniku a vystavení ponechat původní nebo v nich nabídnout aktuální datum.
2. Mzdy
 • Výpis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" s případným výstupem do souboru xml pro následné načtení na portál daňové správy ke kontrole, doplnění, tisk a popřípadě elektronické podání.
 • Nastavení tisků pro ČSSZ doplněno o název obce a PSČ pro případy jejich odlišnosti od sídla firmy v základních údajích.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků...." pro rok. 2012 – vzor č.20 při zachování tiskopisů starších.
3. DPH
 • Rozšíření údajů o sestavující osobě pro daňové výstupy v XML.
 • Volitelné nastavení, zda po výstupu do XML souboru vyvolat v internetovém prohlížeči stránku portálu daňové správy pro jeho načtení.
 • Ve výpisech "Tisk souhrnného hlášení" a "Výpis z evidence pro daňové účely" je volitelné, zda provést současně i výstup do souboru XML či nikoliv.
 • Pro přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti doplněna možnost "bez nároku na odpočet" - na přiznání jsou zahrnuta jen do "zdanitelná plnění" a nejsou zahrnuta do "plnění s nárokem na odpočet".
4. Obecné - exporty seznamů různých evidencí nejen do MS Excel, ale i do csv a txt pro další zpracování v jiných programech, např. Open Office.

účetní software - rozdíly v. 2.22 od 2.21

k 5.2.2012

1. Faktury
 • Podstatné zjednodušení záznamu přenesené daňové povinnosti na fakturách - lze indikovat přímo na řádcích, na které se vztahuje, včetně kódu plnění s výběrem dle jakého § zák.o DPH plnění je.
 • Na vydaných fakturách se z označených řádků vygeneruje záznam DPH v režimu přenesené daňové povinnosti včetně zápisů do evidence pro daňové účely automaticky.
 • Při vyúčtování zálohy lze přenést na konečnou fakturu i řádky ze zálohové faktury a popřípadě je upravit.
2. DPH
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení výchozího § zák.o DPH pro osvobozená plnění do nových záznamů DPH včetně režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Výběr § zák.o DPH, dle kterého je plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Automatické generování záznamů do evidence pro daňové účely dle nastaveného § zák.o DPH pro plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Zásoby - dodací listy - přepracováno zadávání výpisů dodacích listů s doplněnou možností uspořádání sloupců jejich výpisu.

účetní software - rozdíly v. 2.21 od 2.20

k 12.1.2012

1. Adresář firem - doplněna GPS adresa firmy - volitelně tisknutelná i na vydané dodací listy.
2. Zakázky - doplněna volba přetřídění dle data realizace v lokální nabídce nad spotřebovanými položkami.
3. Zásoby
 • Tisk seznamu pro inventuru s možností vynechání skladem nulových položek.
 • Dodací listy vydané - tisk - volitelné potlačení tisku cen.
 • Dodací listy (přijaté i vydané) - doplněna funkce kopie celého dodacího listu včetně položek (kromě skladových).
4. Mzdy
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" dle ČSSZ 89 542 8 I/2012 platný pro r.2012 při zachování i původního platného do konce r.2011.
 • Nový tiskopis "Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné.." - stávající tiskopis nahrazen novým ČSSZ 89 621 5 I/2012.
 • Rozdělení vyloučených dob dle důchodového pojištění od vyloučených dnů dle nemocenského pojištění. V souvislosti s tím přepracováno vytváření přílohy k žádosti o dávky, mzdový list a výpis sociálního pojištění.

účetní software - rozdíly v. 2.20 od 2.17

k 3.1.2012

1. Účetnictví
 • Úpravy tisku a výpisů pokladních dokladů.
 • Doplněn výpis a tisk účtenek s možností tisku jedné nebo dvou na 1 stranu A4 s místem pro nalepení dokladu.
 • Úprava ve vlastním jetí roční uzávěrky - doplněna volba pro zrušení části archivu příkazů k úhradě až do data uzávěrky.
2. Mzdy - všechny dále uvedené úpravy se automaticky rozlišují dle zpracovávaného období mezd, tj. je zachováno i zpracování platné před r.2012.
 • Změny v účasti některých pracovníků na nemocenském pojištění - společníci, jednatelé, komandisté, družstevníci, dohody o provedení práce.
 • Dohody o provedení práce jsou účastny jak sociálního tak zdravotního pojištění v měsících, kdy jejich zúčtovaný příjem přesáhl 10 000,-.
 • Nový číselník druhů činností dle ČSSZ a jeho dopad do jednotlivých zpracování.
 • Zastropování sociálního pojištění odlišně od zdravotního pojištění.
 • Nový tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech - MFin 5241 vzor č. 6.
 • Nové hodnoty pro mzdy na r.2012.

3. Daňová evidence - doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2011 a výpočet záloh na r.2012.


účetní software - rozdíly v. 2.17 od 2.16

k 9.12.2011

1. DPH
 • Doplnění hromadné změny sazby DPH i do požadavků zákazníků včetně z e-shopu.
 • Úprava kontroly v záznamech DPH na novou sazbu dle data plnění.
 • Úprava záznamů do evidence pro daňové účely dle §92 a jejího XML výstupu pro el.podání dle změny uveřejněné na daňovém portále 21.11.2011.
2. Zálohování a obnova
 • Přepracováno uživatelské rozhraní pro zálohování a obnovu dat.
 • Ošetřena a připuštěna možnost obnovy dat ze záloh pořízených v nižší verzi programu.
3. Rekonstrukce indexů
 • Urychlení rekonstrukce indexů uživatelsky nastavitelnou volbou, zda z DB tabulek odstraňovat zrušené záznamy.
 • Možnost nastavení automatického provedení po zvoleném počtu spuštění programu.
 • Opětovně zavedeno automatické spuštění, pokud předchozí zpracování nebylo korektně ukončeno (výpadkem proudu, resetem PC apod.).

účetní software - rozdíly v. 2.16 od 2.15

k 18.11.2011

1. Zakázky - volitelný přenos názvu zakázky do popisu faktury při fakturaci zakázky.

2. Faktury

 • Rozšířené možnosti výběrů (na datum vystavení a číslo zakázky).
 • Rychlé hledání a tím i třídění seznamů faktur dle názvu dodavatele - odběratele.
 • Upomínkové a penalizační dopisy - doplněno místo vystavení dokladu a tisk razítka a podpisu pro možnost vytvoření v PDF a odeslání e-mailem.

3. Zásoby

 • Rozšířené možnosti výběrů ze seznamu zásob - na položky s prodejní cenou pod cenou pořízení.
 • Dodací listy - možnost "ručního" označení dodacího listy za vyfakturovaný bez přímé vazby na fakturu.
 • Prodejky - volitelná možnost nastavení jiného názvu dokladu, než přednastavený "Doklad o nákupu a ceně" na jakýkoliv jiný.

účetní software - rozdíly v. 2.15 od 2.14

k 1.7.2011

1. Obecné - rozšířeny pole pro evidenci cest na různé importy a exporty dat (např. export příkazů k úhradě, import bankovních výpisů, export xml souborů pro podání jak na ČSSZ, tak FÚ), zálohu a obnovu dat.

2. Při startu - zobrazování upozornění na blížící se konec platnosti dokumentů i k ostatním evidencím. Pro zásoby a zaměstnance jsou samostatné volby.

3. Související dokumenty - doplněna možnost zadání počtu dní předstihu pro zobrazení upozornění na blížící se konec platnosti ke každému dokladu samostaně, odlišně od počtu dní platícího pro ostatní dokumenty.

4. Zásoby - výpisy rozšířeny o další kritérium - výpisy zásob jen od zadaného dodavatele.

5. Fakturace - dodacích listů. Nesoučtovaná dolněna o mezisoučty za dodací listy. Doplněna 3. možnost - vysoučtování jednoho dodacího listu do 1 řádku faktury.

6. Tisk pokladních dokladů

 • Doplněna možnost nastavení potlačení tisku kolonek pro podpisy přijímajícího a vydávajícího hotovost.
 • Doplněna možnost nastavení zúženého tisku (menšími zúženými fonty) na 1/4 strany A4.
 • V hromadném dotisku pokladních dokladů doplněna možnost tisku 2 dokladů a 4 dokladů (při nastaveném zúženém tisku) na 1 stranu A4.

účetní software - rozdíly v. 2.14 od 2.13

k 10.6.2011

1. Nabídky - záznam a změny nákladových cen pro řádky bez vazby na sklad a ceník prací pro přesnější posouzení efektivnosti připravovaných nabídek zákazníkům.

2. DPH - možnost uživatelských úprav textů tištěných na vystavované doklady (faktury vydané a daňový doklad při přijetí zálohy za zdanitelné plnění) za vlastní uskutečněná plnění osvobozená, plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a plnění mimo tuzemsko. Možnost zadání těchto textů pro tisk na fakturách v jejich jazykových mutacích.

3. Knihy jízd

 • Možnost nastavení nejčastějších - opakovaných jízd pro jejich rychlý záznam do vlastní knihy jízd.
 • Rozšíření údajů odkud, kam a účelu jízdy.
 • Doplněny nové údaje: poznámka a označení dokladu, kterým lze jízdu doložit jako nákladovou z hlediska daně z příjmu.
 • Možnost zadání zvýšení spotřeby procentem u každé jednotlivé jízdy s automatickým přepočtem nákladů na jízdu. Např.pro jízdu s přívěsným vozíkem, pro jízdy ve městě, při jízdě v zimním období apod.

účetní software - rozdíly v. 2.13 od 2.12

k 24.5.2011

1. Obecné - prodloužení údajů: výrobní číslo na 25 znaků, telefonní čísla na 20 znaků, SKP (kód harmonizovaného systému popisu číselného označování pro zboží nebo pro práce a služby číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA) na 20 znaků, PSČ na 8 znaků neformátovaně pro zápis ve formátech platných v různých státech.

2. DPH - evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH

 • Souvztažný záznam do evidence pro daňové účely přímo ze záznamů DPH při volbě režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Automatické vygenerování zápisů do evidence pro daňové účely dle položek ze skladu a ceníku prací obsažených na dokladu.
 • Přehled evidence pro daňové účely s možností změn a oprav.
 • Výpis z evidencce pro daňové účely jak v grafické čitelné podobě, tak v předepsaném formátu XML pro el.podání přes portál daňové správy nebo datovou schránku.
 • Do výkazu DPH a tím i tisku přiznání k DPH se pro režim přenesení daňové povinnosti počítají jen zápisy z této evidence pro daňové účely.
 • Kontrola úplnosti záznamů DPH na jednotlivých dokladech na evidenci pro daňové účely k minimalizaci možných chyb.

3. Fakturace - změna automaticky nabízeného označení (nadpisu) dokladu při dobropisování na "Opravný daňový doklad", je-li proveden záznam DPH, jinak se nabídne dobropis. Uživatelsky lze pro každý konkrétní doklad změnit.


účetní software - rozdíly v. 2.12 od 2.11

k 14.4.2011

1. Banky - upraven formát pro MultiCash, HomeCash - Česká spořitelna.

2. Zásoby - doplněn výpis nákladových cen, nastavených rabatů a prodejních cen z přehledu změn skladových karet.

3. Mzdy

 • Úprava v souběžném výstupu více přehledů pro zdravotní pojišťovny.
 • Umožněna změna počtu odpracovaných hodin v zaúčtovaných mzdách.
 • Možnost změnit částku sociálního pojištění jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance s dopadem do výpočtu záloh na daň (pro případy souběhu činnosti jednatele s jinou pracovní činností).

4. Daňová evidence - do výkazu o příjmech a výdajích volitelné zadání procent při uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje).

5. Podvojné účetnictví - do výkazů rozvahy a zisků a ztrát možnost na závěr doplnit tabulku s doplňujícími údaji o organizaci a podpisový záznam zodpovědných osob.


účetní software - rozdíly v. 2.11 od 2.10

k 10.2.2011

1. DPH - nové XML struktury odpovídající novému přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) pro možnost elektronického podání prostřednictvím portálu daňové správy nebo datové schránky.

2. Zakázky

 • Možnost zadání a změny nákladových i realizačních cen u všech typů řádků v záznamu spotřeby na zakázku pro přesnější vyhodnocení efektivnosti před fakturací.
 • Nastavení zobrazování pořadového čísla u požadavků na zakázku s možností jeho změny a tím změnit pořadí zobrazování požadavků na zakázce.

3. Zásoby - výpisy - v základním výběru skladových karet do výpisů doplněna možnost výběru na řadu a regál z umístění skladové položky.

4. Mzdy - aktualizován tiskopis "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" dle nového vzoru 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 5.

5. Jen podvojné účetnictví - roční kurzový přepočet zůstatků závazků a pohledávek - doplněna možnost jeho opakování po upozornění. Budou do něj zařazeny jen faktury, u kterých nebude kurz roven kurzu k 31.12.2... a vypočtený kurzový rozdíl bude nenulový.


účetní software - rozdíly v. 2.10 od 2.07

k 12.1.2011 - legislativní úpravy pro r.2011

1. DPH - nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) při současné existenci i předchozího (vzor č.16) a s tím související změny v záznamní povinnosti k DPH, vykazování a výpisech DPH dle rozsáhlé novely zákona o DPH a dle nového daňového řádu. Současně jsou zachována i zpracování pro období předchozí.

2. Mzdy

 • Doplnění nových jednotných formulářů ve formátu PDF pro zdravotní pojišťovny, které je možné podat i elektronicky.
 • Změna ve výpočtu náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti - pro neschopenky začínající po 31.12.2010 se vypočítává náhrada za pracovní dny v prvních 21 kalendářních dnech. Pro neschopenky začínající před 1.1.2011 jen za pracovní dny v prvních 14 kalendářních dnech.
 • Volitelné nastavení použití zvýšené sazby nemocenského pojištění (zvláštní režim placení pojistného) podle nárokování částečné refundace proplácených náhrad za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a tím i změna ve výpočtu odvodu sociálního pojištění při zaúčtování mezd a změny v některých výpisech (rekapitulace, sociální pojištění).
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ včetně výstupu v podobě datové věty k elektronickému podání. Současně je v systému i tiskopis pro rok předchozí.
 • Doplněn nový tiskopis "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (roční vyúčtování daně ze závislé činnosti u jednotlivých pracovníků) za r.2010 - MFin 5460/1 - vzor č.15. Pro roky nižší zůstávají k dispozici i původní tiskopisy.
 • Aktualizace hodnot pro mzdy na r.2011 volitelně po zpracování mezd za poslední období r.2010.

účetní software - rozdíly v. 2.07 od 2.06

k 22.12.2010

1. Faktury - výpis faktur nad seznamem faktur (přijatých i vydaných) upraven a doplněn o výpis "Kniha faktur", ve kterém se faktury počítají z řádků faktur - celková hodnota plnění (bez záloh), zvlášť hodnota DPH, vyúčtované zálohy a platby.

2. Účetní software - podvojné účetnictví i daňová evidence:

 • Zvětšen rozsah textového popisu každého účetního záznamu o 50%.
 • Do přetřídění deníku doplněna možnost přetřídit dle data jen část deníku - od zadaného záznamu - je-li již předchozí období zpracované, uzavřené nebo z jakéhokoliv důvodu neměnitelné.

3. Účetní software - jen daňová evidence:

 • Doplněna možnost volitelného nastavení pro urychlení zadávání tisku pokladních dokladů - není-li vyplněna firma, nabídne se ihned po otevření okna dokladu výběr z adresáře firem.
 • Doplněny hodnoty a výpočty do předběžného výpočtu daně a pojištění - sociálního a zdravotního OSVČ.

4. Účetní software - jen podvojné účetnictví:

 • Rozšířen textový popis účtu v účetní osnově - jak pro českou, tak cizojazyčnou mutaci.
 • Zvětšen rozsah textu na řádku výsledovky a rozvahy.

účetní software - rozdíly v. 2.06 od 2.05

k 1.11.2010

1. Obecné

 • Doplněny a rozšířeny možnosti výběrů a hledání v mnoha evidencích.
 • Přidána možnost uživatelského nastavení a uložení velikosti a umístění datových oken typu seznam s nástrojovou lištou - uložení nastavení pořadí a šířky sloupců a nastavení jejich barevného provedení včetně možnosti úpravy textů nadpisů sloupců a popisných textů zobrazovaných ve spodním stavovém pruhu hlavního (vrcholového) okna.

2. Zakázky - rozšířené volby výpisů ze seznamu zakázek, doplněny nové výpisy k položkám zakázek.

3. Zásoby - prodejky - výstup do souboru - tisk na úzké (70 mm) jehličkové tiskárny nepodporující GDI.

4. Mzdy

 • Rozšířený výpočet mezd v hodinové sazbě podle evidovaných prací včetně hodinových příplatků a přesčasů.
 • Doplněné a upravené výpisy mzdových listů, soc.pojištění a vykonaných prací.

účetní software - souhrnný popis rozdílů v. 2.05 od 2.00

1. Zálohování, obnova, instalace dat

Nové moduly pro komprimaci a extrakci souborů v prostředí Windows 64bit.
Formát zálohy zůstával po dobu 17 let stejný z důvodu obnovitelnosti dřívějších záloh. Windows 64bit však tento formát již nepodporují, tzn. musel být vytvořen nový formát zálohy, který je funkční i pod Windows 64bit. Proto, pro přechodnou dobu než uživatelé přestanou používat 32bit Windows a než většina uživatelů přejde na verzi 2.02 a vyšší, je v okně pro Zálohování a obnovu dat doplněno zaškrtávací pole "Použít původní formát komprimace platný do v.2.02".

2. Textové řádky

Délka textových řádků (v záznamech na doklad řádek textu) rozšířena na 70 znaků jak v nastavení, tak i na všech dokladech - faktury, dodací listy, zakázky, nabídky, objednávky, poptávky a také v požadavcích zákazníků. V souvislosti s tím byly všechny tyto doklady přeformátovány jak v zobrazení, tak i v tiscích a výpisech.

3. Koncové řádky na vystavovaných dokladech

Počet koncových řádků téměř na všech vystavovaných dokladech (faktury, dodací listy, nabídky, objednávky, zakázkový list, poptávky) rozšířen na 12 řádků jak ve svém nastavení, tak i v tisku každého dokladu.

4. Adresář firem

Do seznamu požadavků zákazníků v adresáři firem byl doplněn sloupec "Stav", který může nabývat hodnot Objednáno, Poptáno, Splněno (u požadavků ze zakázky), nebo nevyplněno. Důvodem je možnost znovu objednat nebo poptat tento požadavek, neboť na objednávce (poptávce) se nabízejí jen požadavky, které dosud nebyly objednány nebo poptány. Tento údaj je viditelný jak ze strany odběratele, tak i strany zakázky.

5. Kontaktní osoby

Doplněno o údaj "Poznámka" a údaj o zastávané funkci rozšířen na 30 znaků.

6. Číslování zálohových faktur

V úloze "Číselné řady“ pod volbou "Soubor" v přednastavených číselných řadách číselné řady pro zálohové faktury nejsou. Ovšem pro novou číselnou řadu byla doplněna možnost si vybrat určení pro zálohové faktury vydané nebo přijaté.

7. Požadavky zákazníků

Pod volbu v menu "Zvláštní" nad aktivním oknem požadavků zákazníků byla doplněna funkce "Změna data" – hromadná změna data příslibu (požadovaného data, kdy je požadavek zapotřebí) pro všechny řádky požadavků v zobrazeném seznamu. Před zvolením této funkce si nejprve vyberte funkcí "Výběr" jen požadavky, u nichž si přejete datum změnit.

8. Zakázky

 • Doplněn nový výpis mzdových nákladů na zakázky se zaškrtávacím polem: „Pojistné hrazené zaměstnavatelem zapsat do spotřeby na zakázku“ – při jeho zaškrtnutí bude vypočtené sociální a zdravotní pojistné (procentem evidovaným v hodnotách pro mzdy) hrazené zaměstnavatelem zapsáno současně i do nákladů na jednotlivé zakázky.
 • Do seznamu požadavků na zakázku byl doplněn sloupec "Stav", který může nabývat hodnot Objednáno, Poptáno, Splněno nebo nevyplněno. Důvodem je možnost znovu objednat nebo poptat tento požadavek u někoho jiného.
 • Detailní výpis spotřebovaných položek je doplněn:
  • v zadání o zaškrtávací pole "Jen které nejsou v požadavcích na zakázku", jehož zaškrtnutí způsobí, že budou vypsány jen spotřebované položky, které nejsou v požadavcích nebo jejichž spotřeba je vyšší než je požadováno,
  • v zobrazení u skladových položek přímo nakoupených na zakázku o sloupce identifikující nákupní doklady i při příjmu skladových položek přímo na zakázku - s uvedením čísla dokladu, kterým byly tyto položky pořízeny, dále název dodavatele a interní druh (kód) na tomto dokladu.

9. Objednávky

Do okna objednávky bylo přidáno tlačítko "Dle požadavků" – po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud neobjednaných požadavků zákazníků pro doplnění na objednávku.

10. Poptávky

 • Do hlavičky poptávky doplněn údaj "Na zakázku" s možným výběrem ze seznamu neukončených zakázek.
 • Přidáno tlačítko "Dle požadavků" – po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud nepoptaných požadavků zákazníků pro doplnění na poptávku, popřípadě zúžené jen na v hlavičce zadanou zakázku.

11. Faktury

 • Přepracováno celé zpracování úpomínek - upomínkových dopisů a dopisů na penalizační (úrokové) zatížení na neuhrazené nebo po splatnosti uhrazené faktury, a rozšířeno o možnost jejich úprav, jejich archivaci pro zajištění jejich přehledu a případný opakovaný tisk a úpravy.
 • Rozšířen název - popis v hlavičce faktury s promítnutím do všech výpisů, příkazů k úhradě a penalizací.
 • Do výpisů závazků i pohledávek doplněna volba "Jen obchodní faktury" - kterou lze vyloučit závazky a pohledávky automaticky vytvořené ze zaúčtování mezd a uzavření DPH.

12. Zásoby

 • Na všech dokladech je v režimu opravy měnitelný i název skladové položky, přičemž na skladové kartě zůstává beze změny. Tj. změna názvu je jen záležitostí dokladu, kde je změna provedena.
 • Skladová karta rozšířena o údaj "Neaktivní - bude skryta" – při zaškrtnutí se tato skladová karta již nebude v seznamech zásob zobrazovat. Ve všech seznamech lze jejich zobrazení vyvolat zpět tlačítkem "Zrušit výběr" v okně pro výběr.
 • Výpisy doplněny v zadání o zaškrtávací pole "Vyloučit neaktivní skl.karty" – zaškrtnutí způsobí, že do výpisu budou brány jen aktivní skl.karty dle předchozího bodu.
 • Inventura - z tisku prázdné sestavy (slepé sestavy) bez množství pro jeho ruční záznam, ze záznamu inventurního stavu a ze sestavy kontroly úplnosti, jsou vyloučeny neaktivní skladové karty.
 • Příjemky - pokud je proveden příjem zásob přímo na zakázku, je v seznamu příjemek a na tištěné příjemce doplněno číslo zakázky, na kterou byla přijata.
 • Výpis položek bez pohybu - doplněno zaškrtávací pole "Zahrnout i nulové skladem" – při zatržení budou do vyhodnocení zahrnovány i položky s nolovým stavem na skladě.
 • Skupina zásob - údaj označující skupinu zásob rozšířen na 8 znaků.
 • Doplňkové údaje rozšířeny o údaj "Doplněk názvu tištěný do 2.řádku na doklady" – až 100 znakové pokračování - rozšíření názvu-popisu skladové položky, které se vytiskne na vystavované doklady (faktury, dodací listy, zakázkový list, objednávky, nabídky, poptávky, prodejky na A4) na následující řádek.

13. Dlouhodobý majetek

Pro všechny kategorie dlouhodobého majetku byla doplněna funkce "Využití / efektivnost" - zobrazí porovnání nákladů na pořízení, údržbu a provoz s jeho využitím (tržby za pronájem, prodávané výkony, ocenitelné použití apod.) na nastavený majetek.

14. Mzdy

 • Evidence srážek - rozšířena o příznak, jde-li o zákonnou srážku ze mzdy, částku která má být celkově sražena, částku dosud zaplacenou a v čí prospěch. Ve vlastním zpracování mezd je u nich částka přímo změnitelná. Provádí se kontrola na nezabavitelné minimum evidované na kartě zaměstnance.
 • Karta pracovníka
  • Doplněno zaškrtávací pole “Nepočítat náhradu za svátky“ – při zaškrtnutí nebude tomuto pracovníkovi vypočtena náhrada mzdy za zadané dny svátků.
  • Zrušen údaj o průměru pro nemocenské dávky – od r.2009 vyplácí správa sociálního pojištění.
  • Zrušeno zaškrtávací pole o nároku na slevu na SP.
  • Změna kategorizace invalidity – 1., 2., 3. stupeň - při výpisech a tiscích (mzdový list, roční vyúčtování daně, potvrzení o zdanitelných příjmech) za předcházející období r.2010 je 1.a 2. stupeň označován za částečně invalidní a 3. stupeň za plně invalidní.
 • Předzpracování mezd - pro předzpracování vyúčtování mezd je možné zadat počet dnů svátků, který se dosadí do všech mezd a popřípadě provede výpočet náhrady mzdy, pokud není pracovník z výpočtu náhrady za svátky vyloučen. Zrušena volba a výpočet mimořádné slevy na SP za 1.-7.2009.
 • Úpravy tiskopisů zveřejněných MF a ČSSZ až po uvolnění v.2.00:
  • Nový tiskopis Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství. Dle tiskopisu ČSSZ – 89 621 3 I/2010.
  • ELDP - rozšířen o automatické vytváření na období od 1.1.2010 i starobním důchodcům, přičemž zpracování pro rok 2009 a nižší, kdy byly ze zpracování ELDP vyloučeni, zůstává zachováno.
  • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období 2010 (25 5460 MFin 5460 - vzor č. 18), při zachování původního vzoru 17 pro rok 2009 i nižších - dle zadaného roku se automaticky zvolí příslušný tiskopis.

Jen DE - účetní software daňová evidence

V případě tisku pokladního dokladu ze záznamu do deníku spojeného s účtenkou se při vytváření pokladního dokladu do jeho záhlaví přenesou údaje o příjemci hotovosti a do druhého řádku účelu platby se zapíše identifikace účtenky - číslo účtenky a její evidenční (interní) číslo.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví

 1. Dojde-li při záznamu pokladního dokladu k párování na účtenku a druhé pole účelu platby je prázdné, doplní se do něj identifikace připojené účtenky - jejím číslem dokladu a interním číslem. Není-li na pokladním dokladu ještě uveden příjemce (první řádek jeho názvu), doplní se automaticky z účtenky.
 2. připuštěna možnost záznamu stejného čísla dokladu do pokladny, ale jen pro záznam proti počátečnímu nebo konečnému účtu rozvažnému, pro případy jejich ručního zadání, pokud nelze použít stávající automatické.

účetní software - rozdíly v. 2.05 od 2.04

k 12.7.2010

1. Faktury a téměř na všech vystavovaných dokladech (dodací listy, nabídky, objednávky, zakázkový list, poptávky) - počet koncových řádků rozšířen na 12 řádků, jak ve svém nastavení, tak i v tisku každého dokladu.

2. Zásoby:

 • Přidáno doplnění, rozšíření názvu-popisu o dlouhý text, který se na dokladech tiskne do druhého řádku.
 • Doplněna možnost deaktivace již nepoužívaných skladových karet, aby se nezobrazovaly v seznamech zásob.
 • Označování skupiny zásob rozšířeno na 8 znaků a doplněn výběr ze seznamu nastavených.
 • Při příjmu zásob přímo na zakázku se ukládá a pak v detailním výpise spotřeby na zakázku zobrazuje více údajů o původu. Tisk zakázky na příjemce.

3. Kontakty - zvětšeny rozsahy některých údajů (funkce, mail, tel.) a doplněno pole pro poznámku.

4. Mzdy

 • Volitelné nastavení u každého pracovníka, zda nepočítat náhradu mzdy za svátky. Pokud ne (měsíční mzdy), je sice uveden počet dnů svátků, ale bez náhrady mzdy.
 • V předzpracování vyúčtování mezd doplněno zadání počtu dnů svátků, které se dosadí do každé mzdy, ale náhrada se vypočte jen není-li vyloučena dle předchozího bodu.
 • Řada úprav na evidenční kartě pracovníka - označování invalidních důchodů, ukončeno použití průměru pro nemocenské dávky, zrušena volba nároku na slevu na SP.
 • Ukončena možnost výpočtu slev na SP a mimořádné slevy na SP za 1.-7.2009.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví - připuštěna možnost záznamu stejného čísla dokladu do pokladny, ale jen pro záznam proti počátečnímu nebo konečnému účtu rozvažnému, pro případy jejich ručního zadání, pokud nelze použít stávající automatické.


účetní software - rozdíly v. 2.04 od 2.03

k 15.6.2010

1. Faktury:

 • Rozšířen název - popis v hlavičce faktury s promítnutím do všech výpisů, příkazů k úhradě a penalizací.
 • Ve výpisech doplněna volba na jen obchodní faktury - kterou lze vyloučit závazky a pohledávky automaticky vytvořené ze zaúčtování mezd a uzavření DPH.
 • Přepracováno zpracování úpomínek / penalizačních dopisů o možnost jejich úprav, jejich archivaci, ze které lze znovu dopis otevřít a opakovaně vytisknout s případnými drobnými úpravami.

2. Zásoby - na všech dokladech je v režimu opravy měnitelný i název skladové položky, přičemž na skladové kartě zůstává beze změny. Tj. změna názvu je jen záležitostí dokladu, kde je změna provedena.

3. Zakázky - doplněn nový výpis přehledů nákladů na zakázky s dopočtem částek za soc.a zdr.pojištění s volbou jejich zápisů do zakázek.

4. Mzdy - evidence srážek rozšířena o příznak, jde-li o zákonnou srážku ze mzdy, částku která má být celkově sražena, částku dosud zaplacenou a v čí prospěch. Ve vlastním zpracování mezd je u nich částka přímo změnitelná. Provádí se kontrola na nezabavitelné minimum evidované na kartě zaměstnance.

Jen DE - účetní software daňová evidence - při tisku pokladního dokladu po přiřazení účtenky se na pokladní doklad uvede číslo účtenky, včetně evidenčního, a údaje o dodavateli z účtenky.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví - při záznamu účetního řádku na pokladním dokladu v případě jeho spojení s účtenkou, se do 2.řádku účelu platby zapíše identifikace účtenky a není-li uveden název dodavatele, pak i údaje o odběrateli přenesené z účtenky.


účetní software - rozdíly v. 2.03 od 2.02

k 14.4.2010

1. Textové řádky obecně prodlouženy na 70 znaků jak v nastavení, tak i použití v jedntlivých evidencích, na dokladech a v důsledku toho přeformátování jejich tisků.

2. Požadavky zákazníků rozšířeny o možnost:

 • změny stavu z objednáno, poptáno a ještě nezpracováno i ze strany zákazníka v adresáři firem
 • hromadné změny data příslibu (plánu, plnění, spotřeby) pro všechny vybrané požadavky najednou

3. Dlouhodobý majetek doplněn o přehled jeho využití - porovnání nákladů na pořízení, údržbu a provoz s jeho využitím (tržby za pronájem, prodávané výkony, ocenitelné použití apod.).


účetní software - rozdíly v. 2.02 od 2.01

k 4.3.2010

1. Objednávky, poptávky – doplněny o možnost záznamu řádků dle vybraných nesplněných požadavků zákazníků.

2. Detailní výpis spotřeby na zakázku rozšířen:

 • v zadání o volbu výpisu jen položek, které ve spotřebě převyšují požadavky (plán/rozpočet) nebo v požadavcích vůbec nejsou
 • v zobrazení o sloupce identifikující nákupní doklady i při příjmu skladových položek přímo na zakázku

3. Zálohování, obnova, instalace dat – nové moduly pro komprimaci a extrakci souborů v prostředí Windows 64bit.


účetní software - rozdíly v. 2.01 od 2.00

k 4.2.2010

Mzdy - úpravy tiskopisů zveřejněných MF a ČSSZ až po uvolnění v.2.00:

 • Nový tiskopis Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství. Dle tiskopisu ČSSZ – 89 621 3 I/2010.
 • ELDP - rozšířen o automatické vytváření na období od 1.1.2010 i starobním důchodcům, přičemž zpracování pro rok 2009 a nižší, kdy byly ze zpracování ELDP vyloučeni, zůstává zachováno.
 • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období 2010 (25 5460 MFin 5460 - vzor č. 18), při zachování původního vzoru 17 pro rok 2009 i nižších - dle zadaného roku se automaticky zvolí příslušný tiskopis.

účetní software - rozdíly v. 2.00 od 1.98

k 12.1.2010

1. Zpracování DPH doplněno o:

 • Tisk nového daňového přiznání na r.2010 - vzor č.16, při zachování původního vz.15 - dle období se automaticky zvolí příslušný tiskopis
 • Výstup přiznání DPH i pro elektronické podání - v podobě XML datové věty pro podání prostřednictvím daňového portálu elektronické služby České daňové správy nebo datové schránky
 • Výstup souhrnného hlášení pro elektronické podání - v podobě XML datové věty pro podání prostřednictvím daňového portálu elektronické služby České daňové správy nebo datové schránky, při zachování současného tiskopisu
 • Záznamní povinnost na výstupu rozšířena o možnost identifikace poskytnuté služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU, která je povinna přiznat daň
 • Dvě nastavitelné přechodné sazby daně pro období, kdy dochází k zápisu dokladů jak s novou tak i původní sazbou DPH
 • Úprava výpisu podkladů pro souhrnné hlášení - zahrnutí poskytnutých služeb do EU

2. Mzdy

 • Hodnoty pro mzdy - doplněny a upraveny na rok 2010 s volitelným momentem, od kdy mají být použity
 • Ukončeno zpracování slev na sociálním pojištění od ledna 2010, pro období nižší zůstává zachováno
 • Upraveno roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance dle podmínek roku 2009, včetně tisku dle 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č.14
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ - 89 542 6 I/2010, se zachováním i obou tiskopisů roku 2009

3. Zásoby - sledování výrobních čísel skladových položek při jejich prodeji/výdeji včetně jejich tisku na vystavované doklady - faktury, dodací listy, prodejky

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Upraven předběžný výpočet daně za r.2009 a vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění dle přehledů pro rok 2009.

Jen v PU - účetní software podvojné účetnictví

V tisku rozvahy a výsledovky možnost potlačení vyhledávání a tisku hodnot minulého roku.


účetní software - rozdíly v. 1.98 od 1.97

k 9.12.2009

1. Základní údaje – při změně sazby DPH po potvrzení volby na její změnu v cenících a skladových kartách je možné volit základ pro výpočet nové prodejní ceny - buď s DPH nebo bez DPH

2. Bankovní účty – zpřehledněn a rozšířen seznam formátů pro elektronický platební styk

3. Adresář firem – vyhledání v seznamu PSČ i dle prvních zadaných znaků v PSČ nebo názvu obce - doplní se jak PSČ tak i celý název obce

4. Zakázky – do záznamu spotřeby na zakázky přidána možnost zápisu řádku textem, jednotkovou cenou a množství bez vazby do ceníku prací a na sklad

5. Faktury

 • barevně rozlišeny dle stavu (neuhrazené, uhrazené, přikázané k úhradě, vyúčtované)
 • seznam úhrad v detailním zobrazení faktury přesunut do zvláštního okna s možností tisku a exportu do MS Excel

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Zjednodušeno zahájení účtování do deníku, terminologické úpravy


účetní software - rozdíly v. 1.97 od 1.96

k 10.10.2009

1. Obecné

 • V nastavení - při startu - možnost potlačit upozornění na příliš mnoho otevřených oken.
 • Evidence souvisejících dokumentů včetně jejich úprav - doplněna i ke každé firmě, faktuře, zakázce, nabídce, objednávce, poptávce.

2. Faktury

 • Výpisy závazků i pohledávek - doplněn výpis jen celkových hodnot členěných dle druhů a neuhrazené v týdenních horizontech splatnosti od aktuálního data.
 • Textové řádky na přijaté faktuře - umožňují přiřazení do spotřeby na zakázku (nakoupené služby) i v režimu opravy.

3. Zásoby

 • Upraven výpis položek bez pohybu o volbu, zda zahrnovat i nulové skladem.
 • Možnost záznamu rezervace skladové položky i při zpracování požadavků ze strany odběratele (nejen zásob).

4. Majetek - možnost výpočtu a uplatnění mimořádných odpisů dle §30a zákona o dani z příjmu pro položky pořízené v období od 1.1.2009 do 30.6.2009.

5. Mzdy

 • Volitelné automatické generování srážky ze mzdy na zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem z rozdílu mezi příjmem a minimálním vyměřovacím základem, pokud příjem zaměstnance nedosáhne tohoto minimálního vyměřovacího základu.
 • Výstup Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ) pro e - Podání na ČSSZ.

účetní software - rozdíly v. 1.96 od 1.95

k 14.9.2009

1. Ceník prací - včetně jeho použití - rozšířené výběry na SKP a znaky v poznámce.

2. Mzdy - volitelné umístění záporných závazků z zaúčtování mezd - kladně do pohledávek nebo ponechat v závacích záporné.

3. Knihy jízd - rozšířena velikost údajů v označení dopravního prostředku, označení místa odkud i kam a účelu jízdy. V souvislosti s tím přeformátovány veškeré zobrazovací formuláře a tiskové výstupy.

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Hromadné vytvoření tiskových pokladních dokladů dle údajů o pohybech na pokladně v deníku příjmů a výdajů.

Jen v PU - účetní software podvojné účetnictví

Uživatelské nastavení a výpisy hospodářských výsledků: před zdaněním, po zdanění, provozní, finanční, mimořádný a popřípadě libovolný dle vlastních potřeb. 


účetní software - rozdíly v. 1.95 od 1.94

k 10.8.2009

1. Tisk adresy - volaný z adresáře firem nebo okna tisku faktury doplněn o volbu tisku vyplněného poštovního podacího lístku

2. Účetnictví – účely plateb - doplněna možnost nastavení textů nejčastěji používaných pro účely platby na tiskové pokladní doklady. Ty se pak nabízí k výběru v okně zadání tisku pokladních dokladů příjmových/výdajových i stvrzenek vytvářených z okna tisku faktur.

3. Číselné řady - v nastavení číselných řad lze vlastním dalším řadám (uživatelsky přidaným kromě implicitních) volit, pro jaký druh dokladů jsou určeny. Při záznamu nových faktur (přijatých/vydaných) si lze pak vybírat v jaké číselné řadě má být faktura číslována.

3. Mzdy

 • Doplněn výpočet slev na sociálním pojištění pro zaměstnavatele dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 21a, který je možné uplatnit ve zpracování mezd již za 8/2009, včetně zpracování mimořádné slevy za 1.-7./2009. S tím doplněn i tisk nového tiskopisu "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách", při současné existenci i původního pro tisk z období nižších 8/2009. Pro mimořádnou slevu se při tisku za 8/2009 vytiskne současně i tiskopis “Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za kalendářní měsíc srpen 2009“ kde jsou rozepsány mimořádné slevy za 1.-7.2009. Slevy na soc.pojištění doplněny i do výpisů sociálního pojištění a Měsíční rekapitulace.
 • Doplněna možnost uživatelsky upravovat – doplňovat číselník druhů činností přednaplněný závazným číselníkem ČSSZ pro tisk "Oznámení o nástupu…", ELDP apod., používaný ve výběrech na karty pracovníků a do různých výpisů a přehledů.
 • Na kartě pracovníka je možné si nastavit pravidelně čerpané funkční požitky, které se při předzpracování mezd automaticky zapíší do mzdy, aby se nemusely každý měsíc ručně zadávat znovu, jsou-li pravidelné.

účetní software - rozdíly v. 1.94 od 1.93

účetní software k 1.7.2009

1.  Fakturace - rozšířena délka pole pro záznam textu jednotková cena krát kusy, ve výpise "Přehled splatných částek v zadaných intervalech" doplněna možnost výpisu po fakturách.

2. Nastavení vzdálenosti tisku loga od levého okraje a automatické zalamování řádku s IČ, DIČ, telefonem, e-mailem a URL, již za telefonním číslem, pokud nelze vše umístit na jeden řádek, v záhlaví některých vystavovaných dokladů (dodací listy, zakázkové listy, objednávky, nabídky, poptávky, prodejky).

3. Mzdy - tisk ELDP – možnost potlačit tisk rodného čísla (nutné pro zahraniční pracovníky, kteří neoznámí dočasně přidělené číslo. V těchto případech ČSSZ toleruje jeho neuvedení na ELDP.

Jen PU – účetní software podvojné účetnictví - pro tisk účtu zisků a ztrát a konečného účtu rozvažného možnost nechat tisknout i účty s nulovým zůstatkem.


účetní software - rozdíly v. 1.93 od 1.92

účetní software k 10.4.2009

1.  Mzdy - upraven tisk zápočtového listu do grafické podoby s proporcionálními fonty. Do přehledu neschopenek rok zpět se vždy vybírají jen evidované neschopenky z důvodu nemoci. Přímo ve zpracování zápočtového listu je již nelze ovlivnit (vyloučit). To je možné jen v evidenci neschopenek změnou druhu, na co jsou.

2. Nápověda - rozšířena o "Nejčastější dotazy" - FAQ - popis nejčastějších problémů a dotazů s popisem jejich řešení.


účetní software - rozdíly v. 1.92 od 1.91

účetní software k 10.3.2009

1. Adresář firem - doplněny další údaje pro interní rozlišování firem - 8 znakový kód firmy i pro vyhledávání, druhý telefon a dvě krátké poznámky. Rozšířena pole e-mail, web a poznámka na 50 znaků.

2. Faktury - v okně pro tisk faktury doplněna možnost tisku dobírkové poukázky typu A i C, popřípadě průvodky k obchodnímu balíku.

3. Mzdy - při vytváření tiskopisu "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" lze vybírat bankovní účet pro případy, kdy příkaz k úhradě nebyl v tomto systému vystaven.


účetní software - rozdíly v. 1.91 od 1.9

účetní software k 1.2.2009

1. Zakázky - při nastavení zobrazení spotřeby v cenách nákladových, jsou při použití ceníku prací vedle sebe uvedeny ceny jednotkové prodejní a nákladové. Obě lze před přiřazením na zakázku libovolně měnit.

2. Faktury - povolena změna - oprava skladových položek (řádků) faktury vytvořených z řádků zakázek

3. Mzdy

 • Nastavitelná hodnota příjmů, nad kterou se teprve začne počítat důchodové pojištění společníkům, jednatelům, komandistům a družstevníkům odměňovaných mimo pracovně právní vztah.
 • Úprava výpočtu vyloučených dob dle neschopenek mateřská / rodičovská dle data narození dítěte.
 • ELDP – doplněno zpracování za období po 1.1.2009, včetně tisku i výstupu pro el.podání, při současném zachování zpracování ELDP za období před 1.1.2009.

Jen v PÚ - účetní software podvojné účetnictví

V jiných obecných nastaveních doplněna možnost:

 • potlačit tisk účtů účetní osnovy na pokladní příjmový/výdajový doklad
 • nabízení údajů do nového pokladního dokladu podle posledního zaevidovaného

Účetní program AdmWin používáme ke své ekonomické činnosti.