Předchozí účetní software

AdmWin jsou účetní software na platformě MS Windows navazující na předchozí úspěšné MS DOS účetní software:
ADM I. - jednoduché účetnictví
Adm II. - podvojné účetnictví

Od r.2006 je, kromě převodu dat do AdmWin, jakákoliv podpora DOS ADM ukončena.

Účetní software

Od r.2013 ukončena podpora provozování pod MS Windows 95, 98, ME.

Účetní software

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Účetní software - novinky - historie změn

účetní software - rozdíly v. 2.64 od 2.63

k 26.7.2016

1. Obecné - ve všech evidencích zvětšení rozsahu údajů:
 • číslo daňového dokladu z 20 znaků na 30.
 • číslo účetního dokladu z 10 znaků na 12 (2 znaky prefix + 10 ciferné číslo. Dle toho také změněno nastavení číselných řad a jejich použití v dokladech.
 • úvodní řádky faktur, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek z 70 znaků na 100 - jak v jejich nastavení, tak na konkrétních dokladech.
2. Tisk adresy - doplněn o volitelný výstup do souboru formátu csv jak z adresáře firem, tak z tisku faktury.
3. Faktury - nastavení počtu dnů splatnosti přesunuto do nastavení forem úhrady k jednotlivým formám úhrady.
4. Mzdy - nový formulář "Příloha k žádosti o dávku" - MEMPRI16.

účetní software - rozdíly v. 2.63 od 2.62

k 17.3.2016

1. Faktury - nastavení pravidelných závazků doplněno o volbu:
 • zda je zakládat jako "obchodní" nebo nikoliv - pro následné výběry a výpisy závazků.
 • s jakým datem vystavení - k datu založení pravidelného závazku nebo začátku vytváření těchto závazků.
2. DPH:
 • V ostatních daňových dokladech (mimo faktury, účtenky, pokladnu) vyčleněno samostatně Duzp.
 • Doplněn nový kontrolní výpis dokladů zúčtovaných do zadaného období, ale s Duzp v jiném období.
 • V nastavení fakturace volba, zda do záznamů DPH na fakturách přijatých nabízet do data uplatnění nároku na odpočet datum vystavení nebo datum plnění z hlavičky faktury.
3. Účetnictví (podvojné) - uživatelsky v čase zvolitelné nastavení výsledovky a rozvahy pro r.2016 - popis nastavení účetnictví na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.62 od 2.61

k 3.3.2016

1. Adresář firem - promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty.
2. Tisk faktur:
 • Tisk faktur v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českou včetně všech nastavitelných úprav vzhledu.
 • Doplněn tisk ve slovenštině s nastavitelným formátováním jako české a popř. vystavované slovenským subjektem.
3. Zásoby - náhrady - zobrazování aktuálních cen možných náhrad k nahrazované položce - druh a úroveň ceny dle zpracování, z kterého je zobrazení náhrad vyvoláno.
4. DPH - výpisy:
 • Volitelný rozpis bodů A.5 a B.3 Kontrolního hlášení na jednotlivé doklady.
 • Volitelné vyloučení pokladních dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním prodejek nebo jízd z kontroly úplnosti záznamů DPH na dokladech.
5. Účetnictví (podvojné):
 • Do nastavení doplněna volba, zda zaúčtování faktur nabízet k datu vystavení nebo k datu plnění.
 • K účetním dokladům doplněn poznámkový blok vyvolatelný i ze zpracování banky a pokladny.
 • Aktualizovaná xml struktura pro přenesení výsledovky a rozvahy na EPO v přiznání k dani z příjmu právnických osob za r.2015.

účetní software - rozdíly v. 2.61 od 2.60

k 5.2.2016

1. DPH - seznamy přijatých faktur, účtenek, pokladních dokladů v PU:
 • Doplněny sloupce s evidenčním číslem daňového dokladu a datem zúčtování/uplatnění nároku na odpočet ze záznamů DPH na těchto dokladech.
 • Vyhledávání (pod lupou v nástrojové liště) doplněno o vyhledání dokladu se zadaným evid.číslem daňového dokladu.
 • Pozn. Pro pokladnu DE i PU již bylo dříve možné vyhledávání dokladů zadaného evidenčního čísla daňového dokladu pod "Pomocné" - "Záznamy DPH z pokladny".
2. Mzdy:
 • Nový xml formát (datová věta) pro el. podání "Přehledu o výši pojistného" na ČSSZ.
 • Nový tiskopis "Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech" MFin 5241 - vzor č.10.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech..." MFin 5460 vzor č.24 pro zálohovou daň z příjmu a MFin 5460/A-3 pro srážkovou daň pro rok 2016 při zachování stejnojmenných i pro rok 2015.
3. Faktury - tisk dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků/pohledávek k zadanému datu doplněn o možnost tisku jen na vybraného dodavatele/odběratele.
4. Zásoby - v nastavení tisku prodejek doplněna možnost potlačení tisku SKP položek při tisku na A4.

účetní software - rozdíly v. 2.60 od 2.57

k 8.1.2016

1. DPH - kontrolní hlášení:
 • Do záznamů DPH za přijatá nebo uskutečněná plnění na dokladech s vyplněným DIČ dodavatele/odběratele a hodnotou včetně daně pod 10 000 doplněno zaškrtávací pole pro zahrnutí i tohoto záznamu DPH do dokladů vypisovaných na kontrolní hlášení jednotlivě, tj. části B.2 nebo A.4, pro případy, které by systém automaticky zařadil do kumulativních, typickým případem jsou měsíční platby záloh na energie, pokud jsou zapisovány jednotlivě každý měsíc samostatně.
 • V nastavení pravidelně opakovaných závazků doplněno do oblasti pro automatické generování záznamů DPH číslo daňového dokladu, se kterým se mají vytvářet, a zaškrtávátko pro měsíční platby nižší 10 000, že pocházejí z daňového dokladu, který je na celkovou částku vyšší než 10 000. Typicky pro splátkové a platební kalendáře.
 • Číslo daňového dokladu v záznamech DPH rozšířeno na 20 znaků.
 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92f od 1.2.2016 o další kódy plnění.
2. Mzdy:
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2016.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2015.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20.
 • Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému) - dle zpracovávaného období mezd. Pro mzdy od 2016 se nepočítá a neodvádí.
 • Nový "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ pro r.2016 včetně nového xml formátu pro el. podání za současné existence stejnojmenného pro r.2015.
3. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2015 - změněna evidence dětí a výpočet daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2015 s výstupem v xml pro el. podání "Přehledu..." nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude ale provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2015 a tisk "Přehledu OSVČ za rok 2015" pro většinu zdravotních pojišťoven.

účetní software - rozdíly v. 2.57 od 2.56

k 5.12.2015

DPH - kontrolní hlášení:
 • Do výpisů DPH doplněn bod "Kontrolní hlášení", který vytvoří předepsaný xml soubor, který se načte na daňový portál finanční správy ke kontrolám a podání.
 • V záznamu DPH u přijatých plnění doplněna možnost označení případů, kdy se snižuje poměrně nárok na odpočet dle § 75 ZDPH - přijaté plnění nebylo celé použito pro vlastní ekonomickou činnost, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH u uskutečněných plnění doplněna možnost rozlišení běžných plnění a plnění dle § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží) pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH na přijatých fakturách zpřístupněn údaj "Číslo daňového dokladu" (shodně s pokladními doklady), je-li odlišné od čísla faktury.
 • Přenesená daňová povinnost - od 1.1.2016 je zrušeno podávání "Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH", protože jsou samostatně vykazována na "Kontrolní hlášení" zkráceně bez množství a měrných jednotek. Z toho důvodu zjednodušen i záznam DPH při zachování původního zpracování pro přechodné období a pro případy oprav a dodatečných přiznání za roky nižší 2016.
Poznámka pro stávající uživatele. Prozatím si ještě novou verzi neobjednávejte. Kontrolní hlášení je v účetním software AdmWin zpracováno dle informací a technických náležitostí vydaných Finanční správou s označením "předběžné" a mohou tedy být ještě změněny. Dále v této verzi ještě nejsou zahrnuty všechny legislativní změny pro rok 2016 a změny podávaných přehledů, především v oblasti zpracování mezd a u DE nejsou přehledy pro sociální a zdravotní pojištění, které ještě nebyly příslušnými úřady zveřejněny. Kontrolní hlášení za 1/2016 bude korektně sestaveno i ze záznamů DPH pořízených v nižší verzi, kromě případů uvedených v předchozích odrážkách. Tyto jsou zřídkavé a lze je zpětně do existujících záznamů DPH doplnit.

účetní software - rozdíly v. 2.56 od 2.55

k 16.11.2015

1. Všeobecné - přechod na nejmodernější nové vývojové prostředí pro účetní software pro jeho spolehlivý provoz pod windows, optimálnější pro win 10.
2. Mzdy - nový tiskopis Příloha k žádosti o nemocenské dávky.
3. Daňová evidence (DE) - nové hodnoty pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ pro přehledy za rok 2015 a stanovení záloh na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.55 od 2.54

k 14.8.2015

1. Zakázky - nastavení zakázkového listu - volitelné potlačení tisku součtovaných řádků spotřeby na zakázku vyjde-li součet množství nulový.
2. Objednávky - pořadové číslování položek (řádků objednávky) s jejich možnou ruční změnou a tím měnit pořadí řádků na objednávce, vkládání řádků mezi již zapsané.
3. Faktury:
 • Nastavení tisku faktur - volitelný tisk hmotnosti na řádky skladových položek a součet hmotnosti celkem.
 • Výpisy nad seznamy faktur doplněny o 2 nové - jen opis seznamu s vlastním volitelným uspořádáním sloupců a výpis s fakturovanou z hodnotou bez DPH rozdělenou na materiál, práci a ostatní (nakoupené služby a pod.).
4. Zásoby:
 • Základní výpis - volitelné potlačení tisku řádků s nulovým množstvím skladem i ve výpise ke zpětnému datu.
 • Prodejky - doplněn tisk tel.čísla na odběratele (je-li zadán) na prodejku formátu A4.
 • Prodejky - přehled - výběr rozšířen o možnost výběru prodejek na zadaného odběratele.
5. Tisk pokladních dokladů včetně stvrzenek - doplněn o možnost tisku razítka a podpisu (stejně jako u faktur vydaných).
6. Účetnictví (PU):
 • Výpisy - nový výpis evidovaných účetních záznamů z dokladů na zadanou firmu, popřípadě konkrétní účet.
 • Vlastní jetí roční uzávěrky - lze ukončit po přeúčtování na uzávěrkové účty a otevření nového období před odstraněním záznamů za uzavírané období pro případy, kdy není výmaz evidencí předchozích období požadován nebo není uzavírané období ještě plně dokončené a je již zapotřebí předkládat výsledky hospodaření v běžném roce.

účetní software - rozdíly v. 2.54 od 2.53

k 29.4.2015

1. DPH - rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle §92f ZDPH, jeho přílohy č.6 a vládního nažízení č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014.
2. Zakázky - doplněna možnost současného zobrazování nákladových i prodejních cen u spotřebovaných položek na zakázky.
3. Faktury:
 • Volitelně nastavitelný výběr pro závazky i pohledávky dle splatnosti, příkazy k úhradě, upomínky a penále jen na formu úhrady "přev.příkazem".
 • Upraveno zadání upomínek - naposledy použitý bankovní účet se nabídne při vytváření další nové upomínky.
 • Nastavení upomínek doplněno o počet dnů pro výpočet data (splatnosti) poslední možnosti k úhradě od data vystavení upomínky.
 • Nastavení penalizačního dopisu doplněno o počet dnů pro výpočet data splatnosti úrokového zatížení od data vystavení.
 • Fakturace dodacích listů - při jejich nesoučtování uvedeno u každého dodacího listu číslo objednávky, dle které byl dodací list vystaven.
4. Zásoby - příjemky - volitelné nastavení, zda na příjemkách zobrazovat a tisknout ceny pořízení nebo prodejní nebo cenu neuvádět vůbec.

účetní software - rozdíly v. 2.53 od 2.52

k 24.3.2015

1. DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop - MOSS):
 • Rozšíření záznamů DPH o volbu zvláštního režimu MOSS a k tomu přináležející zadání sazby daně a kódu členského státu EU.
 • Úprava přiznání k DPH a stávajících výpisů o tento zvláštní režim (do osvobozených plnění s nárokem na odpočet).
 • Výpisy DPH rozšířeny o výpis plnění v zvláštním režimu MOSS v členění požadovaném pro přiznání v tomto režimu, přepočtem kurzem ECB a popřípadě výstupem přiznání v xml.
2. Účetnictví - výkazy zisků a ztrát (výsledovka) a bilance (rozvaha):
 • Úpravy nastavení pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. i vyhl 504/2002 sb. dle legislativy 2014 - 2015 s možností hromadného doplnění odpovídajících čísel řádků v aplikaci EPO2 pro přiznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Upraven výpočet a formát výstupu výsledovky pro neziskové organizace dle vyhl 504/2002 sb..
 • Výstup přiznání k dani z příjmu právnických osob za 2014 v el.formátu pro nahrání do aplikace EPO2 na portále daňové správy včetně výkazů výsledovky a rozvahy, jak pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. tak i pro neziskové organizace dle vyhl. 504/2002 sb..

účetní software - rozdíly v. 2.52 od 2.51

k 25.2.2015

1. Zásoby - prodejky:
 • V nastavení doplněna možnost tisknout k prodejce i současně výdejku pro ze skladu vydávajícího zboží zaplacené na pokladně.
 • Přepracováno celé zpracování prodejek při nastavení cen včetně DPH - každá prodejka má vlastní záznam DPH tištěný na prodejce a vstupující přímo do záznamní povinnosti k DPH (nikoliv až hromadně při zaúčtování).
 • Možnost přiřazení pokladny - pokladního místa dle přihlášeného prodejce s možností přímo při vystavovaní nové prodejky se znovu přihlásit na jiného.
2. Mzdy - od této verze je daňové zvýhodnění na děti počítáno jednoznačně jen dle nastavení v evidenci dětí.

účetní software - rozdíly v. 2.51 od 2.50

k 28.1.2015

1. Mzdy:
 • Nový tiskopis pro ČSSZ - "Přehled o výši pojistného" pro r.2015 za současné existence stejnojmenného pro r.2014.
 • Evidence dětí upravena o určení, v jaké výši se pro něj uplatňuje daňové zvýhodnění a od kdy.
 • Doplněn tisk nového tiskopisu "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění" z karty zaměstnance.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň…" pro rok 2015 MFin 5460 - vzor č. 23 při současné existenci vzoru pro r.2014.
 • V zaúčtování možnost automatického převodu neuplatněné části záporného odvodu daně do následujícího období s možností ruční modifikace v hodnotách pro mzdy a vyjádřením této skutečnosti v měsíční rekapitulaci z mezd.
2. Daňová evidence - do předběžného výpočtu daně a pojištění dopracovány výstupy “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014“ – pro zdravotní pojišťovny, které umožňují interaktivní doplnění tohoto přehledu ve formátu pdf.
3. Účetnictví:
 • Předkontace rozšířeny o body pro účtování o 2.snížené sazbě DPH.
 • Upraveny výkazy výsledovky a rozvahy s možnosti nahrazení stávajících v čase, kdy bude zapotřebí, včetně hromadné aktualizace řádků těchto výkazů v účetní osnově.

účetní software - rozdíly v. 2.50 od 2.47

k 6.1.2015 - obsahuje již většinu legislativních změn na rok 2015

1. DPH:
 • V nastavení pro DPH v základních údajích doplněna "2.snížená" sazba DPH.
 • Přepracovány výběry a záznamy DPH (výběr ze 3 základních sazeb + nulové), upraveno zpracování záznamů DPH na fakturách - jak automatické, tak ruční, upraven záznam DPH na prodejkách.
 • Nový tiskopis přiznání k DPH č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 19 platný pro rok 2015 při zachování vzoru pro rok 2014.
2. Zakázky - v přehledu navazujících dokladů možnost "prokliku" na konkrétní doklad (opravy, dotisk).
3. Zásoby - do přehledu pohybů v seznamu nastavené skladové položky doplněna volba "Efektivnost", kde je u každého prodeje uveden hrubý zisk a %ziskovosti se součtem za období.
4. Mzdy:
 • V okně mzdy do oblasti pravidelných srážek doplněna možnost přidání nebo zrušení srážky v této konkrétní mzdě.
 • Výpočet daňového zvýhodnění na děti - zvýšení o 200,- od druhého dítěte a o další 100,- od třetího.
 • Výpisy z mezd - pro zdravotní pojišťovny volba výpisu jen pro vybranou pojišťovnu, nový tiskopis pro podání žádosti o měsíční bonusy - 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 9 pro rok 2015.
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2015.
 • Roční vyúčtování daně - doplněna sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení, nový tisk výpočtu daně a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti… přepracován dle nového tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 19.
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně upraven dle daňového přiznání za rok 2014 včetně jeho výstupu (tisku nebo el.podání).
 • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění doplněn o mezní hodnoty pro přehled za rok 2014 a na rok 2015.
 • Přepracován výstup přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ přes ePortál ČSSZ za rok 2014 ke kontrole, tisku nebo el. podání.

účetní software - rozdíly v. 2.47 od 2.46

k 25.11.2014

1. Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 • Doplněno nastavení, zda při každém výběru firmy na doklad provést kontrolu spolehlivosti plátce DPH.
 • Vždy se provádí kontrola bankovních účtů registrovaných na FÚ na bankovní účet evidovaný u této firmy v adresáři - při neshodě se zobrazí upozornění.
2. Nabídky:
 • Doplněn položkový výpis efektivnosti na zvolené nabídce.
 • Aktualizace nákladů - k skladovým položkám a položkám z ceníku prací doplní jejich aktuální nákladové (pořizovací) ceny.
3. Tisk faktur - do nastavení tisku faktur doplněny možnosti:
 • Modifikace tištěného textu "Datum uskutečnění zdanit. plnění" na jiný uživatelem definovaný.
 • Nastavení výchozího způsobu předání - dopravy, který se předvyplní na každé nové faktuře, kde lze v případě potřeby pak změnit.
4. Mzdy:
 • Nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 - 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 1.
 • Zaveden kalendář svátků pro zpřesnění výpočtů dnů dočasné pracovní neschopnosti a odpracovaných dnů při nástupu nebo ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce v předzpracování mezd.
 • Možnost zrušení zaúčtování mezd zadaného měsíce - uvedení mezd do stavu před zaúčtováním.
 • Do el.podání Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ doplněn formát pro rok 2015 a možnost podání opravného přehledu.
5. Účetnictví - účetní doklad - možnost nastavení zabarvení jen aktuální buňky v řádcích dokladu, nikoliv celého řádku.

účetní software - rozdíly v. 2.46 od 2.45

k 19.9.2014

1. Základní údaje - název vlastní firmy rozšířen na 2 x 40 znaků a k tomu příslušně přeformátovány tisky dokladů a upraveno její plnění do přiznání k DPH, daně z příjmu a pro výstupy přehledů z mezd včetně ELDP.
2. Zakázky - do výpisu zakázek s položkami doplněna volba výpisu spotřebovaných položek, které nejsou v plánu (požadavcích) nebo bylo spotřebováno více.
3. Zásoby:
 • Doplněna možnost nastavení zakázání automatického přepisu dodavatele na skladové kartě při příjmu na sklad dodavatelem z dodacího dokladu.
 • Výpisy pohybů zásob – do zadání doplněna volba na potlačení výpisu stornovaných pohybů.
4. Mzdy:
 • Zrušení nemožnosti uplatnění základní slevy na dani pro pracující starobní důchodce.
 • Zaveden údaj "Odstupné" pro zdanitelné příjmy nepodléhající odvodům zákonného pojištění s promítnutím do výpočtu mzdy a do všech souvisejících výpisů: výplatní lístek, mzdový list, rekapitulace, výpis výpočtů mezd, záloh na daň, nákladů na mzdy, firemní přehled mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech.
5. Účetnictví - v tisku jednotlivých účtenek (1 na A4 i 2 na A4) u zaúčtovaných doplněn tisk účetní rozkontace dokladu.

účetní software - rozdíly v. 2.45 od 2.44

k 16.7.2014

1. Zálohové faktury - do jejich seznamu doplněno číslo daňového dokladu identifikující, zda je k zaplacené záloze evidován daňový doklad a kontrolní funkce, která vyhledá zaplacené zálohy bez evidovaného daňového dokladu a popřípadě zpětně doplní existující do zobrazovaného seznamu.
2. Zápočty - upraveno zrušení-vymazání zaúčtování zápočtu.
3. Importované bankovní výpisy:
 • Rozšířený seznam, kde je mimo jiné současně zobrazován text zaslaný z banky na výpise, popis pro zaúčtování, název firmy z případné připojené faktury a textové vyjádření, na co má být řádek zaúčtován.
 • Nastavení, zda text pro zaúčtování přepisovat: názvem firmy nebo popisem v hlavičce z připojené faktury nebo textem pro zaúčtování (z úč.osnovy v PU, druhem příjmu/výdaje v DE).
 • Párování na účtenky - podobně jako na faktury.
4. Zásoby:
 • Tisk štítků - pro plátce DPH doplněno nastavení, zda na štítcích tisknout prodejní ceny jen s DPH nebo jen bez DPH nebo obě.
 • Výdejky - doplněn údaj pro záznam čísla příjemky při výrobě, kdy výsledný produkt (výrobek) je příjímán na sklad - zřetězení - zpřehlednění toho, co a z čeho bylo vyrobeno.
5. Mzdy:
 • Karta pracovníka - zpřehledněna zvětšením okna na vyšší rozlišení, doplněny kontaktní údaje: telefon a e-mail na pracovníka.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2014" - vzor č. 22. Pro rok 2013 zůstává původní vzor č.21.

účetní software - rozdíly v. 2.44 od 2.43

k 17.6.2014

1. Při startu - volitelné nastavení, zda do přehledu aktuálně splatných závazků zobrazovaných při startu programu zahrnovat i zálohové faktury přijaté.
2. Zakázky - pro tisk zakázkového listu doplněno nastavení, zda tisknout ceny bez i s DPH nebo jen bez DPH.
3. Zásoby:
 • Prodejky - záznam nových prodejek - graficky přepracován s použitím velkých tlačítek pro lepší ovládání na dotykových obrazovkách. Doplněna možnost ruční úpravy ceny s DPH při nastavení zpracování cen bez DPH - viditelné a při výstupu na A4 i tištěné jsou obě.
 • Výpisy zásob - bez pohybu, příjmy a výdeje za období - doplněn výstup i do tabulky pro export do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
4. DPH - upraveno zpracování pro třístranný obchod.
5. Importované bankovní výpisy - do zaúčtování doplněna volby, zda zaúčtovat s datem výpisu nebo datem platby.
6. Účetnictví - účetní doklad přepracován do formy datového okna typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou lištou s možností úprav přímo v řádcích.

účetní software - rozdíly v. 2.43 od 2.42

k 10.4.2014

1. Obecné - volitelné nastavení nabídnutí zálohování po zadaném počtu spuštění programu.
2. Adresář firem - ověření spolehlivosti plátce DPH rozděleno do 2 možností: rychlý dotaz využívající rozhraní poskytované MF s zobrazením přímo v programu nebo zobrazení více informací v internetovém prohlížeči s dotazovacím formulářem na stránkách registru plátců DPH pod MF.
3. Zásoby:
 • Kusovník celku (výrobku) - z karty výrobku nebo v seznamu skladových karet označenou si lze nastavit z jakých položek nižších (do celku vstupujících - montovaných) a v jakém množství se celek (výrobek) skládá.
 • V nastavení zásob doplněn přehled všech kusovníkových vazeb umožňujících vyhledávání, do kterých vyšších celků zadaná položka vstupuje nebo ze kterých se celek skládá s možností zrušení techto vazeb.
 • Ve změnách skladových karet je při pokusu o zrušení položky, která existuje v nějakém kusovníku, její zrušení odmítnuto s poukazem na ověření opodstatnění její existence v kusovníkových vazbách.
 • Na karty výrobků doplněno zatržítko, kterým lze určit, že při jeho prodeji budou ze skladu automaticky odečteny položky do něj vstupující.
 • Doplněno celé zpracování prodeje výrobků na fakturu, dodání dodacím listem a výdej do spotřeby na zakázku, s automatickým odečtením ze skladu všech položek do nich vstupujících včetně následného zrušení (výmazu) řádku celku na dokladu, kdy se vrátí na sklad jeho položky nižší.
 • V souvislosti s tím upraveny i výpisy zásob - do výpočtu obrátkovosti a rekapitulace skladových pohybů se nazahrnují tyto výdeje celků a zahrnují se výdeje položek do nich vstupujících a naopak v analýzách prodejnosti se zahrnují výdeje těchto celků a nezahrnují výdeje do těchto celků, ve výpisech výdejů je doplněna volba, jaké výdeje do výpisu zahrnout a jaké vyloučit.
4. Účetnictví - hromadná změna záznamů v účetním deníku účtovaných na zadaný účet účetní osnovy (analytiku) na jiný účet (analytiku) - buď v celém deníku nebo jen ve vybraných záznamech dle nastaveného výběru (filtru).

účetní software - rozdíly v. 2.42 od 2.41

k 14.3.2014

1. Import bankovních výpisů - uživatelské zjednodušení práce a rychlejší zpracování - doplnění účtování a párování na faktury přímo v řádcích seznamu importovaného bankovního výpisu. Doplněny formáty pro elektronický platební styk o import výpisů z ČSOB ve formátu xml.
2. Zakázky - do záhlaví doplněn údaj identifikující pracovníka, který má tuto zakázku přidělenou na zodpovědnost nebo ji má vykonat (Přiděleno pracovníkovi). Je-li tento údaj vyplněn, pak se do termináře zakázek volaného z této zakázky zobrazí jen zakázky tomuto pracovníku přiřazené.
3. Majetek - výpisy - volitelný tisk údaje, kdo aktuálně za majetek odpovídá, kdo jej používá.
4. Mzdy - nový výpis s přehledem odpracovaných hodin, hodin dovolené, nemoci a jiných překážek a z toho hodin odpracovaný invalidy pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a plnění povinného podílu (4%) zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
5. Roční uzávěrka - volitelné hromadné odstranění záznamů v knihách korespondence do zadaného data.
6. Účetnictví - výkazy účtů a ztrát, bilance - nahrazení zaokrouhlení na celé Kč uváděním přesných hodnot na 2 desetinná místa.

účetní software - rozdíly v. 2.41 od 2.40

k 18.2.2014

1. Obecné - úživatelsky nastavitelné podbarvení ukončených záznamů v seznamech (dosud byly jen šedě podbarveny).
2. Faktury přijaté - možnost zobrazení QR kódu pro platbu přímo již v okně s evidencí přijatých faktur (závazků) tlačítkem z nástrojové lišty pro rychlé zadaní úhrady bez nutnosti přecházet do zpracování pro zadání příkazů na neuhrazené faktury.
3. Zásoby - rychlé zobrazení fotografie - obrázku skladové položky tlačítkem z nástrojové lišty po přiřazení obrázku ke skladové položce v souvisejících dokumentech.
4. Majetek - historie daňového odepisování - uživatelsky jednodušeji zpětně doplnitelná přímo v okně základní karty dlouhodobého majetku s přenosem konečné zůstatkové hodnoty do vlastní karty majetku.
5. Mzdy:
 • Zjednodušení zadání výstupu "Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném" pro ČSSZ - výstup do souboru pro el.podání i tisk probíhá současně bez mezivoleb.
 • ELDP - nové pokyny pro r.2014 - lze je zobrazit stiskem tlačítka z okna každého zpracovávaného ELDP.
 • Oznámení o nástupu - skončení zaměstnání - taktéž nové pokyny (Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu...) zobrazitelné stiskem tlačítka v okně pro zadání konkrétního oznámení.
 • OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ - před zpracováním mezd roku 2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, zaškrtnutí údaje "Srážková daň dle §6 odst. 4 ve zvláštní sazbě" a vyplnění údaje za ním. Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte nebo zruště zaškrtnutí!!!
6. Nastavení bankovních účtů a pokladen - každému bankovnímu účtu a pokladně lze uživatelsky přiřadit barvu. Tou jsou pak označeny zázanmy o pohybech peněz na nich.
7. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění doplněn o výstup do interaktivního tiskopisu "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za r.2013" ve formátu pdf zveřejněného ČSSZ dne 24.1. a zobrazení pokynů k jeho doplnění.
 • V deníku příjmů a výdajů barevné rozlišení peněžních pohybů na bankovních účtech a pokladnách - každý bankovní účet nebo pokladna mohou mít nastavenou jinou barvu a tou je řádek v deníku příjmů a výdaj označen - zpřehlednění záznamů v deníku, na který bankovní účet nebo pokladnu je pohyb peněz zaevidován.
8. Účetnictví:
 • Zpracování dokladů každé pokladny nebo bankovního účtu může být v záhlaví odlišeno barvou uživatelsky nastavenou v nastavení pokladen nebo bankovních účtů.
 • Podstatně urychleno zpracování banky a pokladny v síťovém provozování na velkých objemech dat.

účetní software - rozdíly v. 2.40 od 2.37

k 3.1.2014

1. Obecné - okna se seznamy přepracována na novější modernější prohlížeč, který je rychlejší a umožňuje vhodnější grafické vyjádření dat a poskytuje nové funkční vlastnosti, jako např. uživatelské barvení řádků (realizováno na adresáři firem a seznamech zásob) a uživatelem nastavitelnou velikost písma. Vestavěno podšedění řádků záznamů, které jsou již nějak ukončené, např. uzavřené zakázky, vyrovnané faktury nebo účtenky, firmy s ukončenou platností, pracovníci s ukončeným pracovním poměrem apod.
2. QR kódy pro platby - doplněn tisk QR kódu pro platbu na vydané faktury do 4 možných uživatelsky nastavitelných pozic, zobrazení QR kódu pro platbu přijaté faktury.
3. Adresář firem a základní údaje - rozšířeny o ID datové schránky.
4. Mzdy:
 • Hodnoty pro mzdy 2014 - nastaví se automaticky při předzpracování mezd za 1/2014 nebo stiskem tlačítka v nastavení hodnot pro mzdy včetně zvýšené hranice pro danění srážkovou daní dle § 6 odst.4. ZDP.
 • Výpočet náhrad za nemoc již jen opět za prvních 14 dní nemoci - nemocenskou proplácí ČSSZ od 15 dne.
 • Výstup pro elektronické podání přílohy k žádosti o nemocenské dávky.
 • Všechna ostatní podání na ČSSZ bylo možné podávat elektronicky již dříve - od 1.1.2014 je povinnost činit podání již jen touto formou.
 • UPOZORNĚNÍ - před zapracováním mezd za 1/2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, vyplnění údaje "Zvláštní sazba daně dle §6 odst.4". Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte!!!
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně doplněn a upraven pro výpočet daně za rok 2013 včetně výstupu přiznání k dani z příjmu FO - jak tisk, tak možnost el.podání.
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013" s možností výstupu jak tisku, tak do souboru pro el.podání.
 • Předběžný výpočet zdravotního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ" s výstupem do pdf umožňujícího i el.podání.
 • Nastavení a výpočet záloh na sociální i zdravotní pojištění OSVČ na rok 2014.

účetní software - rozdíly v. 2.37 od 2.36

k 19.11.2013

1. Dopravní prostředky pro jízdy - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému dopravnímu prostředku, např. fotokopie technického průkazu.
2. Knihy jízd - u každé jízdy lze uvést zakázku, pro kterou byla jízda uskutečněna. Současně se pak zapíše i do nákladů (spotřeby) na tuto zakázku. Případné změny jízdy se současně promítnou i do zakázky.
3. Zakázky:
 • Volitelné nastavení, zda řádek typu jednotková cena x kusy považovat při fakturaci a rozborech za materiál.
 • Datum zahájení zakázky lze uživatelsky změnit, jinak automaticky odvozováno od data spotřeby první položky.
 • Požadavky zákazníka - zjednodušeno zadávání nových položek na výběr ze seznamu možností a při volbě z jiné zakázky nebo dle nabídky, se zobrazí jejich výběr a při potvrzení vybrané se všechny její položky zapíší do požadavků.
4. Faktury vydané:
 • Volitelný tisk nastavené slevy u odběratele v záhlaví faktury.
 • Výpisy - součtovaný výpis dle odběratelů - doplněna volba součtovaní za dodací adresy příjemce pod jedním odběratelem.
5. Účetnictví i daňová evidence - volitelné nastavení, zda do názvu popisu úhrady v bance/pokladně přenášet název-poznámku ze záhlaví připojené faktury.
6. Účetnictví - pokladna - nastavení přiřazení číselných řad pokladních příjmových a výdajových dokladů a jejich použití pro jednotlivé pokladny.
7. Autoservis:
 • Tisk zakázkového listu - volitelný tisk předpokládaného data a času ukončení opravy (kdy vozidlo bude k vyzvednutí).
 • Evidence opravovaných vozidel - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému vozidlu, např. fotokopie technického průkazu, další technické specifikace, fotografie, protokol o STK, protokol o měření emisí apod.
 • Výpisy k zakázkám - výpis "Plánované práce na pracoviště" doplněn o identifikaci auta a plánovaný termín (datum a čas) zahájení opravy.

účetní software - rozdíly v. 2.36 od 2.35

k 10.10.2013

1. Obecné - v okně hledání (volaného lupou v nástrojevé liště) doplněna volba "kdekoliv (fultextem)", tj. bez určení, ve kterém sloupci se má zadané označení nebo číslo hledat.
2. Adresář firem, kontakty - do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro vytvořené e-mailové zprávy na u kontaktního pracovníka evidovanou e-mail adresu.
3. Zakázky:
 • Terminář zakázek přepracován do podoby svislého plánovacího kalendáře s vyznačením plánovaných zakázek od aktuálního data.
 • Úprava fakturace zakázek pro jednoznačnost v přiřazení faktury k zakázce viditelné v seznamu zakázek.
4. Faktury - nový výpis předběžného (orientačního) výpočtu úroků z prodlení na neuhrazené nebo po termínu splatnosti uhrazené faktury.
5. Zásoby - výpisy:
 • Všechny výpisy doplněny o možnost výběru (filtru) na označení buňky v umístění skladové položky.
 • Analýza prodejnosti, prodeje dle odběratelů nebo dle dodavatelů rozšířeny o volbu umožňující oddělit přímý prodej (fakturou, prodejkou) od spotřeby na zakázky.
6. Mzdy - nastavení a použití minimální mzdy pro poživatele invalidního důchodu.
7. Účetnictví - výpisy - doplněna možnost výpisů za skupinu středisek začínajících ve svém označení zadaným znakem (číslicí).

UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní software AdmWin v provedení se mzdami. Od 1.8.2013 se nařízením vlády č. 210/2013 Sb. zvyšuje minimální mzda na 8 500,- měsíčně! Pro zpracování mezd za 8/2013 si ji nastavte v hodnotách pro mzdy v oblasti pro výpočet pojištění!


účetní software - rozdíly v. 2.35 od 2.34

k 26.6.2013

1. Ceník prací - rozšíření názvu - popisu práce/činnosti na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se ceníkové práce vyskytují.
2. Textové řádky:
 • Na všech dokladech - rozšíření na 100 znaků s přeformátováním položek (řádků) dokladů na obrazovce i jejich tisku na konkrétním dokladu.
 • Ručně zapisované na doklad se automaticky ukládají do nastavení textových řádků a při záznamu dalšího řádku se již nabízejí pro opakované použití. Tuto funkci lze deaktivovat.
 • Seznam výběru nastavených řádků je abecedně tříděn s funkcí skoku na první začínající znakem stisknuté klávesy.
 • Nastavení textových řádků rozděleno záložkami na texty pro řádky typu text a částka a zvlášť pro řádky typu text, jednotková cena x množství. Doplněno nastavení na jakém druhu dokladu se má text nabízet ve výběru k použití.
3. Nabídky, poptávky - do hlavičky doplněno datum platnosti do - datum, do kdy nabídka nebo poptávka platí. Tisknou se jen při jejich vyplnění.
4. Zakázky - do požadavků i do spotřeby na zakázku doplněn údaj "Celek" - označení nějakého celku, jenž je jednou ze součástí zakázky. K tomu jejich výběry a přehledy nejen pro informaci, co do celku patří, ale i k zjištění jejich nákladovosti, zisku, efektivity. Označení celku je možné zadávat přímo v řádcích spotřebovaných položek na zakázku nebo už při příjmu/výdeji zásob na zakázku..
5. Zásoby:
 • Slevy na skupiny zásob u odběratelů i z doporučené ceny prodejní v doplňkových údajích, vyhledávání položek bez doporučené prodejní ceny.
 • Přenos procenta slevy a původní ceny v celém procesu od nabídky, přes požadavky zákazníka, zakázku, dodací list až po fakturaci.
6. Dlouhodobý majetek - rozšíření názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se název majetku vyskytuje.
7. Účetnictví - nový výpis - součty výnosů a nákladů za střediska s variantním výstupem do tabulky pro export do excel pro další rozbory hospodaření.

účetní software - rozdíly v. 2.34 od 2.33

k 27.5.2013

1. Zásoby - rozšíření čísla skladové položky na 16 znaků a jejího názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se skladové položky vyskytují.
2. Adresář firem - a v hlavičkách všech dokladů změněno numerické IČ na znakové (po zápisu drží levostrané nuly).
3. Objednávky - v okně objednávky její řádky rozšířeny o objednací číslo u dodavatele, SKP a čárový kód. Tiskne se jen zvolený údaj.
4. Nabídky, poptávky, objednávky, dodací listy - export položek do souboru formátu xls, txt, csv po stisku zobrazeného tlačítka u řádků těchto dokladů.
5. Výpisy faktur - nový výpis dle statistický znaků a skupin skladových položek zásob za zadané období.
6. Obecné:
 • Všechny vystavované doklady do správce tisku, do souboru nebo exportu do pdf a odeslání mailem zařazovány pod svým označením a číslem.
 • U všech dokladů, kde jsou jednotlivé řádky, do lokální nabídky po stisku pravého tlačítka myši doplněna volba exportu těchto řádků do souboru formátu xls, txt, csv.

účetní software - rozdíly v. 2.33 od 2.32

k 16.4.2013

1. Adresář firem - doplněn dotaz do registru plátců DPH na spolehlivost plátce a jeho bankovní účty i do nástrojové lišty pro průběžnou kontrolu dodavatele při jeho přiřazení na doklad.
2. Zakázky - výpočet plánu zakázky rozšířen o volbu, zda vynechávat nebo nevynechávat soboty a neděle.
3. Výdej zásob - možnost zadání slevy u jednotlivých položek zásob doplněn i do výdeje na zakázku a dodací list s přenosem do fakturace, kde se také vytiskne s původní cenou, ze které je sleva uplatněna.
4. Daňová evidence - předběžný výpočet daně - doplněno tlačítko pro přepočet daňového zvýhodnění dle evidence dětí. 5. Instalace - nový instalační program, spolehlivější a vhodnější pro Win 7 a 8. Tím ukončena možnost instalace na windows 95,98,ME.

účetní software - rozdíly v. 2.32 od 2.31

k 5.3.2013

1. Obecné - některá okna pro zvýšení přehlednosti přepracována na minimální rozlišení monitoru z dřívějších 800 x 600 na 1024 x 720.
2. Nabídky - přímé vytvoření zakázky ze zákazníkem schválené nabídky.
3. Vzájemný zápočet - volitelný tisk zápočtu s nevyrovnanými zůstatky faktur po provedení zápočtu.
4. Výpisy zálohových faktur - nový kontrolní výpis uhrazených zálohových faktur, kde chybí záznam DPH k platbě zálohy.
5. Mzdy - přepracováno zadávání výpisů ze seznamu pracovníků a z celkového přehledu mezd na výběr ze seznamu možných výpisů.
6. Daňová evidence - výstup Přehledu OSVČ do formátu pdf s možností vytištění nebo elektronického podání pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovny.

účetní software - rozdíly v. 2.31 od 2.30

k 1.2.2013

1. DPH - zmírněna nepřiměřená striktnost uvádění DIČ dodavatele v záznamech DPH na pokladních dokladech.
2. Importované bankovní výpisy - nové funkce pro automatické i ruční párování dobropisů a jejich zaúčtování.
3. Zakázky - doplněno nastavení, při kterém se budou při otevření okna se seznamem zakázek zobrazovat jen neukončené s možností, tento stav lze kdykoliv zrušit.
4. Mzdy - nové tisky a výpisy:
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013" - vzor č. 21. Pro rok 2012 zůstává původní.
 • Nový tiskopis "Žádost podle §35d odst.5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" – 25 5241 MFin 5241 – vzor č.7.
 • Rekapitulace – doplněny dohody o provedení práce v rozdělení nad a pod 10 000.
 • Výpis sociálního pojištění navíc součtuje odpracované dny a dny dovolené za měsíce i celý rok, popřípadě dle druhů činností (hlavní pracovní poměr, vedlejší atd.).

účetní software - rozdíly v. 2.30 od 2.29

k 12.1.2013

1. DPH
 • V záznamní povinnosti pro zdaněná přijatá plnění nutnost vždy uvádět DIČ dodavatele, při pořízení zboží z členského státu EU nebo při zasílání zboží do EU je zapotřebí uvádět zkratku státu.
 • Z důvodu reorganizace FÚ do zadání údajů o poplatníkovi doplněno označení a číslo místně příslušného územního pracoviště s výběrem z jejich seznamu. Používá se i pro všechna ostatní elektronická podání přes portál daňové správy (přiznání k příjmu FO, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a pod.).
 • Nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.18 (přisoučasné existenci předchozího - vzor č.17)) včetně úprav datové struktury pro jeho elektronické podání. Upraveny struktury XML pro elektronické podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely.
 • Upozornění. Vystavovat daňové doklady na přijatou platbu (zálohu) musí i ti, co nevedou účetnictví (vedou daňovou evidenci).
2. Mzdy
 • Karta pracovníka - doplněny údaje: zda pracovník je účasten důchodového spoření, zda starobní důchodce nepobíral k 1.1. důchod.
 • Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2013. Platební údaje pro odvody z mezd přesunuty do samostatného okna a rozšířeny o údaje pro odvod pojistného na důchodové spoření.
 • Roční vyúčtování daně u zaměstnance - od r.2013 je odmítnuto, pokud v některém z měsíců došlo k zdanění solidární sazbou daně - poplatník si musí podat daňové přiznání.
 • Výpočty mezd pro r.2013 (při zachování výpočtů pro r.2012):
  • zrušení zastropování maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění
  • zvýšení daně o 7% (solidární daň) z příjmů nad max.vyměřovací základ pro sociální pojištění
  • zrušení uplatnění základní slevy na dani pro starobní důchodce, kteří k 1.1. pobírali starobní důchod
  • výpočty sociálního pojištění a pojistního na důchodové spoření u pracovníků účastných důchodového spoření
  • zvýšení hranice osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění nebo penzijní připojištění z 24 000 na 30 000
 • Výpisy z mezd:
  • o nové údaje (solidární daň, pojistné na důchodové spoření) rozšířeny výpisy výpočtů daně, sociálního pojištění, mzdové lístky
  • mzdový list rozšířen o řádek pro příjem nad 4 násobek průměrné mzdy, ze kterého se zvyšuje o 7% (solidární) daň, a o pojistné na důchodové spoření
  • nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013 - ČSSZ – 89 542 9 I/2013, při současné existenci původního pro r.2012, k tomu shodně upraven XML výstup pro elektronické podání
3. Daňová evidence
 • Přehledy a rozbory – Přehled o příjmech a výdajích - při uplatnění výdajů % z příjmů je max.výše výdajů omezena pro 40% na 800 0000, pro 30% na 600 000.
 • Ve výpočtu daně z příjmu pro tisk nebo el.podání je zpracování do roku 2013 zachováno a pro rok 2013 a vyšší doplněn výpočet solidární daně, omezení uplatnění slev na dani při výdejích určených % z příjmů a u pracujících důchodců, zastropování výdajů při jejich uplatnění % z příjmů. Upraven výstup pro tisk nebo el.podání přiznání k dani z příjmu FO za 2012 dle pokynů na portále daňové správy.
 • Doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2012 a výpočet záloh na r.2013.
4. Podvojné účetnictví
 • Do předkontací doplněny body pro zaúčtování mezd - na jaký účet účtovat jiné srážky z mezd společníků a na jaké účty účtovat pojistné na důchodové spoření zvlášť od společníků a zvlášť od ostatních zaměstnanců.
 • Tisk údajů o zaúčtování přímo na tiskopis faktury - volitelně pro odběratele bez zaúčtování, pro vnitřní potřebu se zaúčtováním.

účetní software - rozdíly v. 2.29 od 2.28

k 12.12.2012

1. Faktury - nové zpracování pro zápočty - zpracování dohod (smluv) o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi 2 firmami od vystavení návrhu dohody, automatické zahrnutí neuhrazených faktur, přes tisk dohody (smlouvy) o zápočtu s možností nastavení vlastních průvodních textů až po jejich zaúčtování - promítnutí vyrovnání k zahrnutým fakturám a zápis do účetnictví nebo deníku příjmů a výdajů.
2. Zásoby - doplněna kontrolní funkce na likvidaci příjemky/výdejky - spojení s navazujícím dokladem. Odhalí rozpory mezi příjemkou/výdejkou a konečným dokladem po případech výpadků proudu, počítačové sítě i vlastního PC.
3. Měny - možnost změny základní funkční měny, ve které je vše v celém systému vedeno, a ostatní jsou pak považovány za cizí.
4. Účetnictví - urychlení zadávání pokladních dokladů možností volby, aby se po vytištění dokladu ihned nabídl záznam dalšího nového pokladního dokladu.
5. Daňová evidence
 • Záznam úhrady faktury přímo ze seznamu faktur do deníku příjmů a výdajů s automatickým odvozením většiny údajů z faktury.
 • Urychlení zadávání dokladů do deníku možností při uložení vyvolat ihned další nový záznam.

účetní software - rozdíly v. 2.28 od 2.27

k 16.11.2012

1. Střediska - rozšířena o evidenci jednotlivých pracovišť.
2. Ceník prací - rozšířen o označení etapy (fáze), do které práce patří a označení střediska a pracoviště, na kterém je tato činnost obvykle vykonávána s výběrem z nastavených.
3. Korespondence - doplněna o:
 • odkaz na externí dokument (i na internetu) s možností jej ihned zobrazit.
 • proces schvalování vyřizujícím pracovníkem s možností upozornění při startu programu na ještě nevyřízené - neschválené dopisy - dokumenty (faktury).
4. Zakázky
 • požadavky - rozšířeny o označení etapy, do které realizace požadavku (práce, činnosti) patří, a o označení pracoviště, na kterém bude vykonávána, s možností výběru z nastavených.
 • požadavky - výpočet plánu - termínů začátků a ukončení jednotlivých činností na zakázce.
 • požadavky - funkce pro trvalé přetřídění dle požadovaného data a přečíslování pořadovými čísly.
 • požadavky - nové výběry a výpisy s možností volby obsahu i vlastního formátování.
 • výpisy - nové výpisy plánovaných prací (činností) po jednotlivých střediscích a jejich pracovištích.
 • volitelné upozornění na termínové skluzy v realizaci nesplněných prací (činností) na zakázkách při startu programu.

účetní software - rozdíly v. 2.27 od 2.26

k 23.10.2012

1. Obecné
 • Zásadní přechod celého produktu na platformu #.net vhodnější pro nové verze Windows a umožňující v budoucnu propojení s jinými sw komponenty.
 • Volitelné nastavení zobrazování chybových zpráv - zda jen na liště programu nebo i v rámečku (dialogu), který je nutno odklepnout, aby bylo možné pokračovat a zjištěný nedostatek napravit.
 • Výběry (filtry) doplněny o možnost tzv. negativního výběru - vybere vše ostatní, co nesplňuje zadanou výběrovou podmínku.

2. Zásoby - recyklační a autorské poplatky - automatické vytváření řádků na doklady a jejich tisk s textem, částkou a %DPH dle jejich nastavení k jednotlivým položkám zásob.


účetní software - rozdíly v. 2.26 od 2.25

k 14.7.2012

1. Adresář firem
 • Základní údaje a evidence kontaktů rozšířeny o číslo na ICQ a Skype.
 • Evidence více dodacích adres s možností jejich výběru a přiřazení na zakázkách, fakturách a dodacích listech.
2. Zakázky
 • Doplněna funkce vytvoření kopie zakázky do nové zakázky, volitelně včetně požadavků na zakázku.
 • Hromadná kopie vybraných požadavků - pro opakované plnění již dříve splněných požadavků.
 • Hromadný záznam splnění vybraných požadavků do spotřeby na zakázku.
3. Faktury - výpisy
 • Doplněna možnost výstupu základních výpisů do tabulky pro export dat do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
 • Fakturace zakázek - doplnění zadávacího výběru na zadaného odběratele - zákazníka.
 • Výpis dle středisek doplněn o sloupec obsahující ke každé faktuře nevyrovnaný zůstatek s celkovým součtem a sloupec s případným číslem zakázky, ze které byla faktura vytvořena.
4. Mzdy
 • Likvidace neschopenek rozšířena o počet hodin vztahujících se k neodpracovaným směnám, zvlášť pro první 3 dny a zvlášť pro následující, s automatickým propočtem do náhrady mzdy. K tomu upraven i výpis náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
 • Zpřehledněna okna s likvidací neschopenek jen na náhrady mzdy - ukončena možnost editace výpočtů nemocenských dávek před r.2009.
5. Zásoby - výpisy - pro výpisy skladových pohybů (příjmů, výdejů, rekapitulace pohybů) doplněna volba, zda součtovat i množství přijímané / vydávané bez ohledu na měrnou jednotku - pro případy, kdy např. někdo obchoduje jen s vínem a potřebuje znát celkové množství nakoupených i prodaných litrů.
6. DPH - výpisy - základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněny o DIČ poskytovatele / příjemce plnění a na výpise skutečněných plnění i o název firmy příjemce plnění.
7. Roční uzávěrka - vlastní jetí roční uzávěrky doplněno o volbu hromadného vymazání nabídek a poptávek do zadaného data.

Autoservis:

 • Ze zakázek vytvořena samostatná evidence jednotlivých opravovaných vozidel s podstatným rozšířením evidovaných údajů o vozidlech o: druhové rozlišení motoru, objem, výkon, druh paliva, druh vozidla a jeho karosérie, barevné provedení a datum koncem platnosti STK.
 • Tato nová samostatná evidence umožňuje zápis vozidel i bez zakázek a je ovládána standardní nástrojovou lištou s funkcemi pro nový záznam, kopírování, mazání, hledání, výběry a výpisy... Do zakázek lze z této evidence vybírat i přímo ji ze zakázky doplňovat o další údaje o vozidle.
 • Založen nový uživatelsky měnitelný číselník továrních značek a jednotlivých modelů (typů) vozidel, ze kterého lze pohodlně vybírat jak do nové evidence vozidel, tak do zakázek. Číselník je uživatelsky měnitelný z evidence vozidel. Dodává se přednaplněný nejběžnějšími továrními značkami a typy osobních aut.
 • Volitelně nastavitelné upozornění na blížící se konec platnosti STK. Jak při startu programu zobrazením výpisu vozidel s 30 denním předstihem, tak i zobrazení upozornění na každé zakázce, kde je vozidlo, u kterého je 30 dní před až 30 dní po platnosti STK.
 • Evidence uskladněných pneumatik zákazníka je také přístupná z každé zakázky na tohoto zákazníka i ze seznamu zakázek pro aktuálně nastavenou zakázku.
 • V zakázkách vedle termínu ve tvaru data doplněn i čas pro přistavení vozidla a datum a čas předpokládaného dokončení opravy - datum a čas, kdy si zákazník může vozidlo vyzvednout.

účetní software - rozdíly v. 2.25 od 2.24

k 21.5.2012

1. Adresář firem - založení nové firmy s údaji z internetu (z ARES) dle jejího IČ nenalezne-li se ve vlastním adresáři firem.
2. Objednávky - přepracovány a doplněny výpisy objednávek.
3. Zásoby
 • Do všech seznamů zásob doplněno rychlé hledání s tříděním dle skupiny skladových zásob + název skladové položky a dle kategorie+skladu+čísla skladové karty.
 • Prodejky - volitelný tisk kopie prodejky na spodní polovinu strany A4.
4. Knihy jízd - podstatně přepracovány a doplněny výpisy v dalších různých formátech a uspořádáních s prodlouženými údaji o evidované jízdě.

účetní software - rozdíly v. 2.24 od 2.23

k 19.3.2012

1. Objednávky - informace o automaticky na objedávku doplněných skladových položkách.
2. Dlouhodobý majetek - výpočet odpisů fotovoltaických elektráren dle §30b zák. o dani z příjmu.
3. Daňová evidence
 • Upraveny výpisy pohybů na bankovních účtech a úhrad závazků a pohledávek o bližší informace o hrazených fakturách s možností výpisu jen příjmů pro uplatnění výdajů procentem z příjmů.
 • V předběžném výpočtu daně z příjmu doplněna evidence vyživovaných osob a z ní automatický výpočet daňového zvýhodnění.
 • Daňové přiznání k dani z příjmu FO za rok 2011 s přenosem do aplikace EPO2, kde je podrobeno kontrolám a následně je lze vytisknout nebo elektronicky podat.

účetní software - rozdíly v. 2.23 od 2.22

k 19.2.2012

1. Faktury
 • Nastavení textů doplňovaných do záhlaví nové faktury, zvlášť pro vydané, přijaté, zálohové vydané a zálohové přijaté.
 • Volitelné nastavení, zda při kopii faktury datum vzniku a vystavení ponechat původní nebo v nich nabídnout aktuální datum.
2. Mzdy
 • Výpis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" s případným výstupem do souboru xml pro následné načtení na portál daňové správy ke kontrole, doplnění, tisk a popřípadě elektronické podání.
 • Nastavení tisků pro ČSSZ doplněno o název obce a PSČ pro případy jejich odlišnosti od sídla firmy v základních údajích.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků...." pro rok. 2012 – vzor č.20 při zachování tiskopisů starších.
3. DPH
 • Rozšíření údajů o sestavující osobě pro daňové výstupy v XML.
 • Volitelné nastavení, zda po výstupu do XML souboru vyvolat v internetovém prohlížeči stránku portálu daňové správy pro jeho načtení.
 • Ve výpisech "Tisk souhrnného hlášení" a "Výpis z evidence pro daňové účely" je volitelné, zda provést současně i výstup do souboru XML či nikoliv.
 • Pro přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti doplněna možnost "bez nároku na odpočet" - na přiznání jsou zahrnuta jen do "zdanitelná plnění" a nejsou zahrnuta do "plnění s nárokem na odpočet".
4. Obecné - exporty seznamů různých evidencí nejen do MS Excel, ale i do csv a txt pro další zpracování v jiných programech, např. Open Office.

účetní software - rozdíly v. 2.22 od 2.21

k 5.2.2012

1. Faktury
 • Podstatné zjednodušení záznamu přenesené daňové povinnosti na fakturách - lze indikovat přímo na řádcích, na které se vztahuje, včetně kódu plnění s výběrem dle jakého § zák.o DPH plnění je.
 • Na vydaných fakturách se z označených řádků vygeneruje záznam DPH v režimu přenesené daňové povinnosti včetně zápisů do evidence pro daňové účely automaticky.
 • Při vyúčtování zálohy lze přenést na konečnou fakturu i řádky ze zálohové faktury a popřípadě je upravit.
2. DPH
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení výchozího § zák.o DPH pro osvobozená plnění do nových záznamů DPH včetně režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Výběr § zák.o DPH, dle kterého je plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Automatické generování záznamů do evidence pro daňové účely dle nastaveného § zák.o DPH pro plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Zásoby - dodací listy - přepracováno zadávání výpisů dodacích listů s doplněnou možností uspořádání sloupců jejich výpisu.

účetní software - rozdíly v. 2.21 od 2.20

k 12.1.2012

1. Adresář firem - doplněna GPS adresa firmy - volitelně tisknutelná i na vydané dodací listy.
2. Zakázky - doplněna volba přetřídění dle data realizace v lokální nabídce nad spotřebovanými položkami.
3. Zásoby
 • Tisk seznamu pro inventuru s možností vynechání skladem nulových položek.
 • Dodací listy vydané - tisk - volitelné potlačení tisku cen.
 • Dodací listy (přijaté i vydané) - doplněna funkce kopie celého dodacího listu včetně položek (kromě skladových).
4. Mzdy
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" dle ČSSZ 89 542 8 I/2012 platný pro r.2012 při zachování i původního platného do konce r.2011.
 • Nový tiskopis "Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné.." - stávající tiskopis nahrazen novým ČSSZ 89 621 5 I/2012.
 • Rozdělení vyloučených dob dle důchodového pojištění od vyloučených dnů dle nemocenského pojištění. V souvislosti s tím přepracováno vytváření přílohy k žádosti o dávky, mzdový list a výpis sociálního pojištění.

účetní software - rozdíly v. 2.20 od 2.17

k 3.1.2012

1. Účetnictví
 • Úpravy tisku a výpisů pokladních dokladů.
 • Doplněn výpis a tisk účtenek s možností tisku jedné nebo dvou na 1 stranu A4 s místem pro nalepení dokladu.
 • Úprava ve vlastním jetí roční uzávěrky - doplněna volba pro zrušení části archivu příkazů k úhradě až do data uzávěrky.
2. Mzdy - všechny dále uvedené úpravy se automaticky rozlišují dle zpracovávaného období mezd, tj. je zachováno i zpracování platné před r.2012.
 • Změny v účasti některých pracovníků na nemocenském pojištění - společníci, jednatelé, komandisté, družstevníci, dohody o provedení práce.
 • Dohody o provedení práce jsou účastny jak sociálního tak zdravotního pojištění v měsících, kdy jejich zúčtovaný příjem přesáhl 10 000,-.
 • Nový číselník druhů činností dle ČSSZ a jeho dopad do jednotlivých zpracování.
 • Zastropování sociálního pojištění odlišně od zdravotního pojištění.
 • Nový tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech - MFin 5241 vzor č. 6.
 • Nové hodnoty pro mzdy na r.2012.

3. Daňová evidence - doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2011 a výpočet záloh na r.2012.


účetní software - rozdíly v. 2.17 od 2.16

k 9.12.2011

1. DPH
 • Doplnění hromadné změny sazby DPH i do požadavků zákazníků včetně z e-shopu.
 • Úprava kontroly v záznamech DPH na novou sazbu dle data plnění.
 • Úprava záznamů do evidence pro daňové účely dle §92 a jejího XML výstupu pro el.podání dle změny uveřejněné na daňovém portále 21.11.2011.
2. Zálohování a obnova
 • Přepracováno uživatelské rozhraní pro zálohování a obnovu dat.
 • Ošetřena a připuštěna možnost obnovy dat ze záloh pořízených v nižší verzi programu.
3. Rekonstrukce indexů
 • Urychlení rekonstrukce indexů uživatelsky nastavitelnou volbou, zda z DB tabulek odstraňovat zrušené záznamy.
 • Možnost nastavení automatického provedení po zvoleném počtu spuštění programu.
 • Opětovně zavedeno automatické spuštění, pokud předchozí zpracování nebylo korektně ukončeno (výpadkem proudu, resetem PC apod.).

účetní software - rozdíly v. 2.16 od 2.15

k 18.11.2011

1. Zakázky - volitelný přenos názvu zakázky do popisu faktury při fakturaci zakázky.

2. Faktury

 • Rozšířené možnosti výběrů (na datum vystavení a číslo zakázky).
 • Rychlé hledání a tím i třídění seznamů faktur dle názvu dodavatele - odběratele.
 • Upomínkové a penalizační dopisy - doplněno místo vystavení dokladu a tisk razítka a podpisu pro možnost vytvoření v PDF a odeslání e-mailem.

3. Zásoby

 • Rozšířené možnosti výběrů ze seznamu zásob - na položky s prodejní cenou pod cenou pořízení.
 • Dodací listy - možnost "ručního" označení dodacího listy za vyfakturovaný bez přímé vazby na fakturu.
 • Prodejky - volitelná možnost nastavení jiného názvu dokladu, než přednastavený "Doklad o nákupu a ceně" na jakýkoliv jiný.

účetní software - rozdíly v. 2.15 od 2.14

k 1.7.2011

1. Obecné - rozšířeny pole pro evidenci cest na různé importy a exporty dat (např. export příkazů k úhradě, import bankovních výpisů, export xml souborů pro podání jak na ČSSZ, tak FÚ), zálohu a obnovu dat.

2. Při startu - zobrazování upozornění na blížící se konec platnosti dokumentů i k ostatním evidencím. Pro zásoby a zaměstnance jsou samostatné volby.

3. Související dokumenty - doplněna možnost zadání počtu dní předstihu pro zobrazení upozornění na blížící se konec platnosti ke každému dokladu samostaně, odlišně od počtu dní platícího pro ostatní dokumenty.

4. Zásoby - výpisy rozšířeny o další kritérium - výpisy zásob jen od zadaného dodavatele.

5. Fakturace - dodacích listů. Nesoučtovaná dolněna o mezisoučty za dodací listy. Doplněna 3. možnost - vysoučtování jednoho dodacího listu do 1 řádku faktury.

6. Tisk pokladních dokladů

 • Doplněna možnost nastavení potlačení tisku kolonek pro podpisy přijímajícího a vydávajícího hotovost.
 • Doplněna možnost nastavení zúženého tisku (menšími zúženými fonty) na 1/4 strany A4.
 • V hromadném dotisku pokladních dokladů doplněna možnost tisku 2 dokladů a 4 dokladů (při nastaveném zúženém tisku) na 1 stranu A4.

účetní software - rozdíly v. 2.14 od 2.13

k 10.6.2011

1. Nabídky - záznam a změny nákladových cen pro řádky bez vazby na sklad a ceník prací pro přesnější posouzení efektivnosti připravovaných nabídek zákazníkům.

2. DPH - možnost uživatelských úprav textů tištěných na vystavované doklady (faktury vydané a daňový doklad při přijetí zálohy za zdanitelné plnění) za vlastní uskutečněná plnění osvobozená, plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a plnění mimo tuzemsko. Možnost zadání těchto textů pro tisk na fakturách v jejich jazykových mutacích.

3. Knihy jízd

 • Možnost nastavení nejčastějších - opakovaných jízd pro jejich rychlý záznam do vlastní knihy jízd.
 • Rozšíření údajů odkud, kam a účelu jízdy.
 • Doplněny nové údaje: poznámka a označení dokladu, kterým lze jízdu doložit jako nákladovou z hlediska daně z příjmu.
 • Možnost zadání zvýšení spotřeby procentem u každé jednotlivé jízdy s automatickým přepočtem nákladů na jízdu. Např.pro jízdu s přívěsným vozíkem, pro jízdy ve městě, při jízdě v zimním období apod.

účetní software - rozdíly v. 2.13 od 2.12

k 24.5.2011

1. Obecné - prodloužení údajů: výrobní číslo na 25 znaků, telefonní čísla na 20 znaků, SKP (kód harmonizovaného systému popisu číselného označování pro zboží nebo pro práce a služby číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA) na 20 znaků, PSČ na 8 znaků neformátovaně pro zápis ve formátech platných v různých státech.

2. DPH - evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH

 • Souvztažný záznam do evidence pro daňové účely přímo ze záznamů DPH při volbě režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Automatické vygenerování zápisů do evidence pro daňové účely dle položek ze skladu a ceníku prací obsažených na dokladu.
 • Přehled evidence pro daňové účely s možností změn a oprav.
 • Výpis z evidencce pro daňové účely jak v grafické čitelné podobě, tak v předepsaném formátu XML pro el.podání přes portál daňové správy nebo datovou schránku.
 • Do výkazu DPH a tím i tisku přiznání k DPH se pro režim přenesení daňové povinnosti počítají jen zápisy z této evidence pro daňové účely.
 • Kontrola úplnosti záznamů DPH na jednotlivých dokladech na evidenci pro daňové účely k minimalizaci možných chyb.

3. Fakturace - změna automaticky nabízeného označení (nadpisu) dokladu při dobropisování na "Opravný daňový doklad", je-li proveden záznam DPH, jinak se nabídne dobropis. Uživatelsky lze pro každý konkrétní doklad změnit.


účetní software - rozdíly v. 2.12 od 2.11

k 14.4.2011

1. Banky - upraven formát pro MultiCash, HomeCash - Česká spořitelna.

2. Zásoby - doplněn výpis nákladových cen, nastavených rabatů a prodejních cen z přehledu změn skladových karet.

3. Mzdy

 • Úprava v souběžném výstupu více přehledů pro zdravotní pojišťovny.
 • Umožněna změna počtu odpracovaných hodin v zaúčtovaných mzdách.
 • Možnost změnit částku sociálního pojištění jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance s dopadem do výpočtu záloh na daň (pro případy souběhu činnosti jednatele s jinou pracovní činností).

4. Daňová evidence - do výkazu o příjmech a výdajích volitelné zadání procent při uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje).

5. Podvojné účetnictví - do výkazů rozvahy a zisků a ztrát možnost na závěr doplnit tabulku s doplňujícími údaji o organizaci a podpisový záznam zodpovědných osob.


účetní software - rozdíly v. 2.11 od 2.10

k 10.2.2011

1. DPH - nové XML struktury odpovídající novému přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) pro možnost elektronického podání prostřednictvím portálu daňové správy nebo datové schránky.

2. Zakázky

 • Možnost zadání a změny nákladových i realizačních cen u všech typů řádků v záznamu spotřeby na zakázku pro přesnější vyhodnocení efektivnosti před fakturací.
 • Nastavení zobrazování pořadového čísla u požadavků na zakázku s možností jeho změny a tím změnit pořadí zobrazování požadavků na zakázce.

3. Zásoby - výpisy - v základním výběru skladových karet do výpisů doplněna možnost výběru na řadu a regál z umístění skladové položky.

4. Mzdy - aktualizován tiskopis "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" dle nového vzoru 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 5.

5. Jen podvojné účetnictví - roční kurzový přepočet zůstatků závazků a pohledávek - doplněna možnost jeho opakování po upozornění. Budou do něj zařazeny jen faktury, u kterých nebude kurz roven kurzu k 31.12.2... a vypočtený kurzový rozdíl bude nenulový.


účetní software - rozdíly v. 2.10 od 2.07

k 12.1.2011 - legislativní úpravy pro r.2011

1. DPH - nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) při současné existenci i předchozího (vzor č.16) a s tím související změny v záznamní povinnosti k DPH, vykazování a výpisech DPH dle rozsáhlé novely zákona o DPH a dle nového daňového řádu. Současně jsou zachována i zpracování pro období předchozí.

2. Mzdy

 • Doplnění nových jednotných formulářů ve formátu PDF pro zdravotní pojišťovny, které je možné podat i elektronicky.
 • Změna ve výpočtu náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti - pro neschopenky začínající po 31.12.2010 se vypočítává náhrada za pracovní dny v prvních 21 kalendářních dnech. Pro neschopenky začínající před 1.1.2011 jen za pracovní dny v prvních 14 kalendářních dnech.
 • Volitelné nastavení použití zvýšené sazby nemocenského pojištění (zvláštní režim placení pojistného) podle nárokování částečné refundace proplácených náhrad za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a tím i změna ve výpočtu odvodu sociálního pojištění při zaúčtování mezd a změny v některých výpisech (rekapitulace, sociální pojištění).
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ včetně výstupu v podobě datové věty k elektronickému podání. Současně je v systému i tiskopis pro rok předchozí.
 • Doplněn nový tiskopis "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (roční vyúčtování daně ze závislé činnosti u jednotlivých pracovníků) za r.2010 - MFin 5460/1 - vzor č.15. Pro roky nižší zůstávají k dispozici i původní tiskopisy.
 • Aktualizace hodnot pro mzdy na r.2011 volitelně po zpracování mezd za poslední období r.2010.

Účetní program AdmWin používáme ke své ekonomické činnosti.