Zakázkové úpravy
Ekonomický software AdmWin
 • Počáteční zavedení dat z jiného ekonomického software
 • Importy dat z jiných software a exporty dat do jiných software
 • Exporty dokladů, jako např. objednávek, nabídek, do xls v požadované šabloně – formátu
 • Úpravy tiskových výstupů (dokladů)
 • Rozšíření o jiné specifické seznamy a funkce s vazbou do ostatních součástí systému, např. přehledy smluv o servisu zařízení s hlídáním termínů kontrolních prohlídek a evidencí kontrolou zjištěných hodnot s vazbou na standardní zakázky na jejich opravy apod
 • Úpravy stávajících standardních evidencí – nejčastěji jde o úpravy zpracování zakázek na konkrétní produkty, např. servis plynových kotlů nebo opravny různých zařízení
 • Jednorázové úpravy a změny dat, např. přesun čísla skladové karty do jejího čárového kódu s náhradou přesně specifikovaných znaků
Internetový obchod shopHouse
 • Grafické návrhy
 • Úpravy datového modelu nabízených položek
 • Funkční úpravy při otevření položky
 • Registrování odběratelů a co jim navíc umožnit či zpřístupnit
 • Export objednávek do jiných ekonomických software
 • Import údajů o nabízených položkách z jiných software
Ekonomický software
Export-import faktur
Hromadný export faktur vydaných a jejich import v účetní firmě.
Ekonomický systém

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Podvojné učetnictví - účetní program - AdmWin PU

Ekonomický software (účetní program) pro organizačně malé až střední podniky nebo neziskové organizace vedoucí podvojné účetnictví.

Podvojné učetnictví 2023, 2024 - AdmWin PU

Komplexní účetní software (informační ekonomický systém - ekonomický software) pro podvojné účetnictví s veškerými majetkovými operativními evidencemi, které lze přímo účtovat, popřípadě je i nechat zaúčtovávat automaticky na pozadí bez zásahu obsluhy. K nim se váže řada dalších evidencí a funkcí pro podporu firemních činností, především pro podporu nákupu, prodeje a dalších dodavatelsko-oběratelských vztahů. Mimořádná je zde především výbava pro zakázky.

Jedná se o provázaný informační systém různých agend sloužící pro jednoduchý a rychlý záznam dat s podporou mnoha různých číselníků a nejčastěji zadávaných textů s okamžitým propojením do souvisejících evidencí a do veškerých výpisů, přehledů, výkazů a rozborů. Podvojné účetnictví je pak místem, kde se o všech legislativně nutných zaevidovaných skutečnostech účtuje. Obsahuje zejména tyto moduly:

1. Podvojné účetnictví

 • Jednoduché přímé účtování s tiskem všeobecných dokladů pro podvojné účetnictví
 • Střediskové podvojné účetnictví. Možnost nastavení účtování o činnostech - registrovaných živnostech dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví, o jednotlivých složkách majetku - náklady a výnosy z jejich používání.
 • Pohodlné a rychlé vyhledávání a výběry v hlavní knize
 • Mnoho kontrolních mechanismů a výpisů upozorňujících na možné chyby v účtování a nesoulady s operativními evidencemi dle zásad pro podvojné účetnictví
 • K dispozici okamžité výsledky hospodaření a různých přehledů bez nutnosti uzavírání období v účetnictví
 • Automatické uzavření a otevření do následujícího období dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví
 • Tisk Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát v plném i zkráceném rozsahu s možností jejich vlastního nastavení, úpravy zaokrouhlení, exportu do MS Excel
 • Dodává se s plně nastavenou osnovou pro podnikatele nebo neziskové organizace, předkontacemi účtování dokladů a uzávěrkovými výkazy odpovídajícími této osnově dle zásad pro podvojné účetnictví. Při instalaci je možné vybrat přednastavenou osnovu a výkazy buď dle vyhl. 500/2002 Sb. pro jednotky, které jsou podnikateli (např. s.r.o.) a nebo dle vyhl.504/2002 Sb. pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (např. společenství vlastníků bytových jednotek, občanská sdružení).
 • Možnost vlastního nastavení osnovy a předkontací, jak mají být účtovány jednotlivé druhy dokladů a pohyby v majetkových evidencích včetně DPH a účtování mezd. Toto podvojné účetnictví lze nastavit pro každou funkci zvlášť s možností nabízení ke kontrole nebo i přímo bez zásahu obsluhy.
 • Podvojné účetnictví lze pomocí předkontací nastavit tak, že např. účtování faktur proběhne na pozadí, bez zásahu uživatele. Účetní pak měsíčně/týdně/čtvrtletně jen provede kontrolu zaúčtování a doplní účtování neběžných případů.
 • Všechny operativní evidence jsou při tom organizovány tak, že mohou být vedeny - zapisovány osobou, jež neví co je podvojné účetnictví. Účetní pak jen stiskem tlačítka jednotlivé doklady lehce zaúčtuje se stálým přehledem, které doklady jsou zaúčtovány a které ještě ne.
 • Možnost jazykových mutací - názvy účtů lze vedle českého evidovat i v cizím jazyce (přednastaveny texty v angličtině) a následně provádět výpisy vážící se k účtům osnovy (závěrkové účty, obratová předvaha apod.) v tomto cizím jazyce
 • Součástí je i evidence cenin a včetně jejich příjmů a výdejů

Podvojné účetnictví

- účetní deník - do něj se také automaticky zapisují účetní záznamy z jiných evidencí (banky, pokladny, faktur, příjemek/výdejek, dlouhodobého majetku, mezd a dalších)
Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - přehled Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - záznam všeobecného účetního dokladu Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - možnosti zadání výběru (filtru) Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - okamžitý součet z vybraných záznamů Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - oprava řádku účetního záznamu Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - možnosti výpisů ze seznamu účetního deníku Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - poslední strana výpisu výběru ze přehledu účetního deníku Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - další možnosti činností nad seznamem záznamů v účetním deníku Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - výběr faktury ke spojení s účetním záznamem Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - zobrazení k nastavenému účetnímu záznamu připojené faktury Podvojné účetnictví - účetní deník (přímé účtování) - tisk účetního dokladu Podvojné účetnictví - kurzový přepočet zůstatků závazků a pohledávek Podvojné účetnictví - kurzový přepočet zůstatků devizových účtů a valutových pokladen

Podvojné účetnictví

- rozvaha a výsledovka - zpracovává se dle nastavení - hodnoty lze i ručně "dozaokrouhlit" popř. doplnit o předchozí období, není-li evidované
Podvojné účetnictví - zadání výsledovky Podvojné účetnictví - výsledovka Podvojné účetnictví - výsledovka Podvojné účetnictví - rovaha ve formátu pro úpravy, export do excel nebo tisk seznamu Podvojné účetnictví - tisk rozvahy - stránky aktiv

Podvojné účetnictví - výpisy

Podvojné účetnictví - možnosti zadání různých výpisů s účetnictví Podvojné účetnictví - výpis účetního deníku Podvojné účetnictví - obratová předvaha jen za jednotlivé účty bez mezisoučtů Podvojné účetnictví - obratová a zůstatková předvaha s mezisoučty Podvojné účetnictví - výpis hlavní knihy - pohybů na jednotlivých účtech Podvojné účetnictví - výpis pohybů na jednom zadaném účtu nebo skupině účtů Podvojné účetnictví - výpis závěrečného účtu zisků a ztrát - lze provést kdykoliv bez nutnosti přeúčtování zůstatků jednotlivých výnosových a nákladových účtů Podvojné účetnictví - výpis konečného účtu rozvažného Podvojné účetnictví - výpis hospodářského výsledku před zdaněním

Podvojné účetnictví - Nastavení

Podvojné účetnictví - nastavení účetní osnovy (účtový rozvrh) Podvojné účetnictví - nastavení účetní osnovy - změna nebo doplnění účtu v účetní osnově Podvojné účetnictví - nastavení účetní osnovy - možnosti zadání výběru (filtru) účtů v účetní osnově Podvojné účetnictví - nastavení účetní osnovy (účtový rozvrh) - výpis Podvojné účetnictví - nastavení uzávěrkových účtů (přeúčtování)- jak má proběhnout přeúčtování na účet zisků a ztrát při uzávírání účetnictví - použije se i kdykoliv při výpisu účtu zisků a ztrát jen pro účel výpisu bez toho, aniž by se o tom účtovalo (provedl záznam do účetnictví - došlo k přeúčtování) Podvojné účetnictví - nastavení uzávěrkových účtů (přeúčtování)- jak má proběhnout přeúčtování na konečný účet rozvažný při uzávírání účetnictví - použije se i kdykoliv při výpisu konečného účtu rozvažného jen pro účel výpisu bez toho, aniž by se o tom účtovalo (provedl záznam do účetnictví - došlo k přeúčtování) Podvojné účetnictví - nastavení uzávěrkových účtů nastavení uzávěrkových účtů - hospodářského výsledku - použije se ve výpisech hospodářského výsledku zvoleného druhu Podvojné účetnictví - nastavení výkazů - úvodní volba, co se bude nastavovat Podvojné účetnictví - nastavení výkazů - rozvahy v plném rozsahu Podvojné účetnictví - nastavení výkazů - výsledovky v plném rozsahu Podvojné účetnictví - nastavení předkontací - na jaké účty se v seznamu uvedené případy budou účtovat nebo nabídnou k zaúčtování Podvojné účetnictví - nastavení předkontací - výběr účtu z účetní osnovy, na který se má uvedený případ účtovat Podvojné účetnictví - nastavení pokladen Podvojné účetnictví - nastavení činností nebo živností, na které se může účtovat Podvojné účetnictví - další (jiná) obecná nastavení pro účetnictví

2. Podvojné účetnictví - banka

 • Uživatelsky jednoduše vedený přehled bankovních výpisů s párováním plateb na účtenky, závazky a pohledávky a s okamžitým promítáním do účetnictví
 • Neomezený počet bankovních účtů včetně devizových s automatickým výpočtem kurzových rozdílů dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví
 • Elektronický platební styk - import bankovních výpisů při používání homebankingu včetně hromadného párování na faktury a následného zaúčtování
Podvojné účetnictví - úvod do zpracování banky nebo pokladny - výběr, která z nich se bude dále zpracovávat Podvojné účetnictví - banka - seznam řádků bankovních výpisů zvoleného bankovního účtu Podvojné účetnictví - banka - záznam nového nebo oprava řádku bankovního výpisu Podvojné účetnictví - banka - připojení (připárování) řádku bankovního výpisu (platby) k faktuře Podvojné účetnictví - banka - možnosti zadání výběru (filtru) Podvojné účetnictví - banka - součet vybraných řádků bankovních výpisů Podvojné účetnictví - banka - volby výpisu vybraných řádků bankovních výpisů Podvojné účetnictví - banka - výpis řádků bankovních výpisů Podvojné účetnictví - banka - připojení (připárování) řádku bankovního výpisu (platby) k faktuře přímo v seznamu řádků bankovního výpisu bez nutnosti jej otevírat Podvojné účetnictví - banka - zobrazení faktury zaplacené nastaveným řádkem bankovního výpisu

3. Podvojné účetnictví - pokladna

 • Přehled, záznam, změny a tisk pokladních dokladů, které jsou současně i záznamy v účetnictví i záznamní povinnosti pro DPH
 • Uživatelsky jednoduché párování na účtenky, závazky a pohledávky (shodně s bankou)
 • Neomezený počet pokladen včetně valutových s automatickým výpočtem kurzových rozdílů dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví - pokladna - základní okno - seznam pokladních dokladů zvolené pokladny Podvojné účetnictví - pokladna - záznam nového pokladního dokladu Podvojné účetnictví - pokladna - oprava pokladního dokladu Podvojné účetnictví - pokladna - tisk pokladního dokladu Podvojné účetnictví - pokladna - zobrazení pokladním dokladem hrazené faktury Podvojné účetnictví - pokladna - možnosti zadání výběru (filtru) Podvojné účetnictví - pokladna - součet vybraných pokladních dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - volby výpisu vybraných pokladních dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - výpis pokladních dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - výčetka Podvojné účetnictví - pokladna - přehled tiskový pokladních výdajových (totéž je i pro příjmové) dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - možnosti zadání výběru (filtru) v přehledu tiskový pokladních výdajových (totéž je i pro příjmové) dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - možnosti výpisů - tisků z přehledu tiskový pokladních výdajových (totéž je i pro příjmové) dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - hromadný tisk pokladních dokladů z přehledu tiskový pokladních výdajových (totéž je i pro příjmové) dokladů Podvojné účetnictví - pokladna - strvzenky - mají úplně stejné zpracování, jako tiskové pokladní přjmové nebo výdajové doklady

4. Podvojné účetnictví - účtenky přijaté

 • Evidence dokladů o nákupech hrazených platební kartou a jiné nákupy než za hotové a nejsou závazkem (přijatou fakturou)
 • Umožňují souvztažný záznam DPH do záznamní povinnosti pro DPH i záznam skladových položek přijímaných na sklad nebo zakázku
 • Vyrovnávají se připárováním k řádku bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Tím lze získat přehled vyúčtování peněz vydaných z pokladny zaměstnanci na nákupy.
 • Podvojné účetnictví - dle nastavení mohou být účtenky zaúčtovány na pozadí bez zásahu obsluhy nebo se vytvoří návrh jejich zaúčtování dle nastavených předkontací pro podvojné účetnictví, který lze dle potřeby jednoduše změnit
 • Podvojné účetnictví - účtenky mohou být zaevidovávány i bez účtování - to provede až účetní najednou výběrem jen nezaúčtovaných

Podvojné účetnictví

5. Zakázky - přijaté objednávky od zákazníků

 • Údaje o zákazníkovi, termínech, jeho požadavky, tisk zakázkového listu
 • Plánování zakázek celkově i detailně (následnost jednotlivých činnosti na zakázce v čase)
 • Objednávání materiálu a subdodávek
 • Přehled spotřeby na zakázku - materiálu, prací, subdodávek
 • Předání zákazníkovi s dodacím listem nebo přímo fakturou, částečná postupná fakturace
 • V každé fázy zakázky je zjistitelná její efektivnost
Zakázky - bližší popis a screeny.

6. Vydané objednávky - vystavení a tisk objednávky s vazbou na sklad a požadavky zákaznků a na zakázkách, příjem na skald dle objednávky, atd..
Objednávky - bližší popis a screeny

7. Cenové nabídky a kalkulace, rozpočty - katalog nabídek na zboží - výrobky, služby, vypracování čehokoliv nebo neadresně jen kalkulace, receptáře, jednoduché kusovníky.
Nabídky - bližší popis a screeny

8. Cenové poptávky - záznam, tisk a přehled poptávek (žádostí o cenové nabídky) po různých produktech a službách s doplnění údajů o cenové nabídce od poptávaného. Z toho následně přehled ze strany položek zásob o nejvhodnějším dodavateli pro každou z nich a ze strany dodavatelů (adresáře firem) co jednotlivé firmy nabízejí a za jaké ceny.
Poptávky - bližší popis a screeny

9. Podvojné účetnictví - Vydané faktury (pohledávky)

 • Rychlé doplňování skladových položek s jejich souvztažným odečtením ze skladu a záznamem do skladových pohybů
 • Pohodlné doplňování položek z ceníku prací, častěji opakovaných textových řádků či jejich skupin včetně cen a sazeb DPH, s nastavením jak mají být následně účtovány
 • Možnost vystavení faktury z více dodacích listů s volitelným automatickým součtováním shodných položek
 • Souvztažný záznam do evidence dlouhodobého majetku při jeho prodeji
 • Fakturace v cizích měnách
 • Okamžitý přehled o hrubé efektivnosti prodeje a mnoho dalších přehledů a rozborů
 • Přehledy o splatnosti v časových horizontech
 • Tisk upomínkových a penalizačních dopisů
 • Dobropisování - vytváření a udržování vazby mezi původní fakturou a dobropisem (vzájemně se vyrovnávají)
 • Hromadný tisk dopisů pro odsouhlasení neuhrazených faktur k zadanému datu na odběratele
 • Zálohové faktury - záznam a změny zálohových a proforma faktur a jejich vyúčtování do konečných faktur a dle účetních standardů o tom vést podvojné účetnictví
 • Podvojné účetnictví - dle nastavení mohou být faktury zaúčtovány na pozadí bez zásahu obsluhy nebo se vytvoří návrh jejich zaúčtování, který lze dle potřeby jednoduše změnit
 • Podvojné účetnictví - faktury mohou být vystaveny i bez účtování, které může provést externí účetní jednou za zvolené období
Podvojné účetnictví - faktury vydané - základní pracovní okno pro jejich záznam, změny, vyhledávání, výběry, výpisy, přehledy Podvojné účetnictví - faktury vydané - výběr (filtr) z seznamu faktur Podvojné účetnictví - faktury vydané - součet vybraných faktur Podvojné účetnictví - faktury vydané - možnosti výpisů z vybraného seznamu faktur Podvojné účetnictví - faktury vydané - záznam výdeje ze skladu přímo na fakturu - výdejka ze skladu se automaticky vygeneruje na pozadí Podvojné účetnictví - faktury vydané - připojení výdejky na fakturu - pokud nebyl výdej zásob přímo zapsán na fakturu a byla prvotně zapsána výdejka, lze ji na fakturu následně připojit Podvojné účetnictví - faktury vydané - zadání slevy na všechny dosud zapsané položky na faktuře Podvojné účetnictví - faktury vydané - záznam prodeje dlouhodobého majetku přímo na fakturu - v dlouhodobém majetku je současně toto inventární číslo k datu prodeje vyřazeno Podvojné účetnictví - fakturace vydaných dodacích listů - pokud se odběrateli dodává dodacími listy, lze je následně vyfakturovat - může jich být více na jednu fakturu a položky se mohou součtovat Podvojné účetnictví - faktury vydané - zadání položek z ceníku prací na vydanou fakturu Podvojné účetnictví - faktury vydané - výběr zaplacených zálohových faktur do konečné vyúčtovací faktury a její použití - vyúčtování Podvojné účetnictví - faktura vydaná se zapsanými položkami zásob, slevou, prodejem dlouhodobého majetku, vyfakturovaným dodacím listem, položkou z ceníku prací a odečtenou zálohou Podvojné účetnictví - faktury vydané - volby a úpravy tisku - výstupu konkrétní faktury Podvojné účetnictví - faktury vydané - jeden z možných formátů tisku faktury - lze vytisknout, uložit ve formátu EMF nebo PDF, poslat e-mailem Podvojné účetnictví - nastavení tisku faktur, kde si lze určit formát tisku a připravit některé tištěné údaje, které lze následně na konkrétní faktuře změnit, např. úvodní a koncové řádky Podvojné účetnictví - nastavení výchozích hodnot pro zadávání faktur a jejich zpracování Podvojné účetnictví - nastavení číselníku konstantních symbolů. Stejně tak jednoduše se nastavují číselníky způsobů dopravy, skupin řádků, statistických znaků - interních druhů apod. Podvojné účetnictví - faktury vydané (pohledávky)- možnosti zadání výpisů vydaných faktur (pohledávek) Podvojné účetnictví - faktury vydané - výpis fakturace zakázek Podvojné účetnictví - faktury vydané - výběr neuhrazených pohledávek, u kterých lze očekávat úhrada, ze seznamu splatných faktur do zvoleného data Podvojné účetnictví - faktury vydané - možnosti zadání výpisu splatných částek závazků i pohledávek s nastavením intervalů dle data jejich splatnosti od zadaného data Podvojné účetnictví - faktury vydané - výběr faktur zadaného odběratele pro upomínání Podvojné účetnictví - faktury vydané - zadání upomínkového dopisu na vybrané faktury Podvojné účetnictví - faktury vydané - výtisk upomínkového dopisu Podvojné účetnictví - faktury vydané - nastavení textů na upomínkové dopisy - na každém konkrétním lze pak upravit Podvojné účetnictví - faktury vydané - výtisk penalizačního dopisu - úrokové zatížení na v termínu splatnosti neuhrazené faktury Podvojné účetnictví - zadání hromadného tisku dopisů na odběratele/dodavatele k odsouhlasení neuhrazených faktur v rámci inventury závazků a pohledávek Podvojné účetnictví - dopis na odběratele k odsouhlaseni neuhrazených faktur k určenému datu v rámci inventury závazků a pohledávek Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - jejich seznam se stejnými možnostmi vyhledávání, výběry a součty, jako u běžných faktur Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - na zálohovou fakturu lze zapisovat položky (řádky) stejně, jako na běžnou fakturu, jen s tím rozdílem, že skladové se ze skladu neodečítají Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - přehled, do kterých konečných faktur byla záloha vyúčtována Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - jeden z možných formátů tisku zálohové faktury - lze vytisknout, uložit ve formátu EMF nebo PDF, poslat e-mailem Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - nastavení tisku zálohových faktur, kde si lze určit formát tisku a připravit některé tištěné údaje, které lze následně na konkrétní faktuře změnit, např. úvodní a koncové řádky Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - možnosti zadání výpisu zálohových faktur vydaných Podvojné účetnictví - zálohové faktury vydané - výpis zálohových faktur vydaných s rozpisem, kdy a jakých dokladem byly uhrazeny a kdy a do jaké faktury vyúčtovány

10. Podvojné účetnictví - Přijaté faktury (závazky)

Evidence všech závazků. nejen přijatých faktur, s mnoha funkcemi od jejich pořízení se souvztažným záznamem do záznamní povinnosti pro DPH, skladu, dlouhodobého majetku, zakázek, až po výběry k placení s výstupem příkazů, jak tištěných, mnoho přehledů, výpisů a rozborů, vzájemné zápočty, automaticky pravidelně vytvářené, upozorňování na splatnost apod.
Přijaté faktury - závazky - bližší popis a screeny

Podvojné účetnictví

11. Sklady - zásoby
 • Jejich stav je automaticky měněn při záznamu skladových položek na faktury, dodací listy, prodejky, účtenky a do spotřeby na zakázky
 • Přehled skladových pohybů, sledování minimálních a bezobrátkových zásob, inventarizace
 • Zásoby mohou být až na 999 skladech, sledování pohybů mezi nimi
 • Prodejní ceny je možné mít nadefinovány ve třech úrovních a mohou být přiřazeny k jednotlivým odběratelům
 • Možnost automatického výpočtu prodejních cen při každém nákupu dle aktuální ceny pořízení průměrné, poslední nebo jen při jejím zvýšení
 • % slevy u odběratelů na všechny položky zásob nebo různé % slevy pro každou skupinu zásob
 • Hromadné přepočty prodejních cen ze zvolené ceny (z nákupní, prodejní či dodavatelem doporučené prodejní) pro všechny skladové položky nebo jen dle vlastního výběru
 • Simulace prodejní pokladny - účtenky (prodejky - paragony) - doklad o nákupu a ceně za hotové
 • Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů a data expirace u zásob s možností si nechat zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti při startu programu
 • Tisk skladových štítků popřípadě i s čárovým kódem
 • Příjem a výdej do skladu může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu
 • Mnoho výpisů (i ceníkových), rozborů a analýz prodejnosti
 • Podvojné účetnictví - účtování metodou A i B
 • Podvojné účetnictví - lze nechat účtovat jednotlivé příjemky/výdejky nebo provést jednou za zvolené období zaúčtování pohybů na základě sestav příjmů a výdejů v cenách pořízení a tak dodržet pravidla pro podvojné účetnictví
Skladové hospodářství - bližší popis

12. Podvojné účetnictví - Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, drobný hmotný i nehmotný)

 • Jeho evidenci lze také vytvářet záznamem o pořízení z přijatých faktur a prodejem vydanou fakturou
 • Automatický výpočet daňových odpisů, generování plánu účetních odpisů dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví a jejich hromadné zaúčtování
 • Řada výběrů a přehledů, inventarizace
 • Sledování technických zhodnocení a oprav
 • Přehled o používání odpovědnými osobami
Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - základní seznam pro práci s položkami dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - součet vybraných záznamů dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - možnosti zadání výpisů Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - opis seznamu dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - inventární karta dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - inventární karta dlouhodobého majetku - historie daňových odpisů Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - přehled, kdo majetek používal nebo za něj zodpovídal Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - - přehled o technických zhodnoceních Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - přehled o prováděných opravách majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - tisk inventární karty dlouhodobého majetku Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - záznam o vyřazení - likvidace Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - tisk vyřazovacího protokolu Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - možnosti zadání výpisů Podvojné účetnictví - dlouhodobý majetek - inventární karta dlouhodobého majetku - zaúčtování daňových odpisů

13. Podvojné účetnictví - Finanční rezervy

Evidence rezerv a jejich čerpání a dalšího finančního majetku - pro účely požadovaných výkazů a přehledů o majetku firmy.

14. Dodavatelé a odběratelé (adresář firem)
Pro pohodlné doplňování jejich údajů do evidovaných dokladů - zakázek, objednávek, faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, účtenek, prodejek apod., s bohatou možností jejich vyhledávání a výběrů, přehledů a analýz obchodování s nimi. Adresář firem - bližší popis

15. Ceník prací - poskytovaných služeb - pro zjednodušení při záznamu provedených prací na zakázku, fakturu, dodací list, prodejku i jen pro zpracování úkolových a podílových mezd s identifikací kdo, kdy a jakou práci odvedl.

Podvojné účetnictví - ceník prací - základní seznam pro jeho aktualizaci Podvojné účetnictví - ceník prací - možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu ceníkových položek Podvojné účetnictví - ceník prací - zadání výpisu ceníku - vedle přednastavených formátů si lze uspořádáním seznamu na obrazovce (pořadí a šířky sloupců) nastavit formát vlastní Podvojné účetnictví - ceník prací - jeden z možných formátů výpisu ceníku Podvojné účetnictví - ceník prací - použití při zadání na doklady - v ceníku prací se k určeným zadá počet, popřípadě kdo a kdy tyto práce vykonal - může být zahrnuto do mzdy nebo jen ke následnému zjištění po delším čase, např. při reklamaci, kdo práci-činnost prováděl

16. Podvojné účetnictví - Personalistika a mzdy

 • Výpočet časových a hodinových mezd, úkolová a podílová mzda se počítá ze zaevidovaných prací na zakázky, faktury i z prací evidovaných mimo tyto doklady
 • Evidence pracovních smluv a jiných s zaměstnancem spojených dokumentů, evidence kvalifikace s možností si nechat zobrazit s předstihem upozornění na blížící se konec jejich platnosti při startu programu
 • Výpočty náhrad mzdy za nemoc, výpočty nemocenských dávek pro velké organizace, výpočty a vyúčtování daní a odvodů pojištění
 • Zákonné pojištění odpovědnosti
 • Tisky výplatních listin, mzdových (výplatních) lístků, výčetky platidel, příkazů k úhradě na odvody a srážky z mezd
 • Tisk mzdových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech, žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech
 • Tisky pro ČSSZ - Přehled o pojistném a vyplacených dávkách nem.pojištění, Příloha k žádosti o nemocenské dávky, Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a ELDP - evidenční listy důchodového pojištění. Tisk jak do předtištěného formuláře, tak i barevně na čistý list papíru nebo výstup do souboru pro elektronické podání.
 • Tisky výkazů zdravotním pojišťovnám, hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně
 • Počet zaměstnanců není omezen. Pro malé i velké organizace z hlediska ČSSZ - od r.2009 již není rozlišováno.
 • Zaúčtování do účetnictví dle vlastního nastavení, popř. i střediskově, dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví

17. Podvojné účetnictví - Sledování daně z přidané hodnoty (DPH )

 • U plátců daně z přidané hodnoty, se při záznamu jakýchkoliv zdanitelných plnění (daňová evidence - deník, fakturace), platby záloh, prodejky za hotové automaticky provádí nebo nabízí záznam DPH. Tím je současně automaticky vytvářena evidence pro daňové účely.
 • Z těchto záznamů DPH v Evidenci pro daňové účely je stále k dispozici aktuálně vypočítávaný výkaz DPH bez nutnosti uzavírání období v podobě daňového přiznání s možností tisku přiznání k DPH v podobě aktuálně platných tiskopisů. Od 1.1.2016 již jen elektronicky.
 • Elektronické podání přiznání (výstup do XML souboru v předepsané struktuře) k dani z přidané hodnoty a stejně tak i Kontrolní hlášení, popřípadě Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely (dle § 92)přes Daňový portál Finanční správy ČR nebo datovou schránku
 • Záznamy DPH se současně zaúčtovávají dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví.
 • Výpisy jednotlivých záznamů DPH na dokladech s jejich identifikací ve struktuře dokládající jednotlivé položky na daňovém přiznání, podklad pro kontrolní hlášení, popřípadě souhrnné hlášení.
 • Kontrolní výpisy k ověření úplnosti záznamů DPH na dokladech a upozorňující na možné uživatelské chyby.
 • Přehledy daně za více období pro doložení výpočtu koeficientu.

18. Knihy korespondence - přijaté a odeslané pošty, s možností poznámek, importů vlastních textů dopisů (formát RTF). Nastavení a sledování schvalovacího procesu odpovědnými osobami i jiných dokladů, než jen dopisů (co, kdo a kdy dostal k vyřízení, ukončil a předal dalšímu k potvrzení či schválení).
Korespondence - bližší popis a screeny

19. Knihy jízd - záznam služebních cest (jízd) a používaných dopravních prostředků (jak zahrnutých v majetku firmy tak i nezahrnutých) včetně případného zaúčtování do pokladny. Jednoduchým kopírováním již evidovaných jízd s modifikací data realizace lze velice rychle knihy jízd doplňovat, popřípadě zpětně rekonstruovat. Evidované jízdy lze hromadně jednoduše zpětně přepočítat sazbami za km i cenami PHN.
Knihy jízd - bližší popis a screeny

Podvojné účetnictví - účetní program – AdmWinPU umožňuje:

 • zabezpečení před nepovolanými osobami - kontrola přístupu bez definování oprávněných uživatelů (přístupová hesla k celému programu nebo k jednotlivým funkcím) nebo s definováním oprávněných uživatelů a jim povoleným funkcím
 • nastavení vlastního prostředí - umístění a velikost oken se seznamy, barev jejich sloupců a písma, také nastavení šířky, pozice sloupců i jejich názvů - jinak je pojmenovat, příp.dát jiný význam evidovaným údajům
 • nastavení možnosti zobrazit upozornění na:
  • závazky splatné do 3 dnů a starší
  • blížící se konec platnosti dokumentů s nastavitelným předstihem k jednotlivým prvkům v různých evidencích, např.blížící se konec smlouvy apod.
  • blížící se konec expirace s nastavitelným předstihem k jednotlivým položkám v různých evidencích
  • blížící se termín jakéhokoliv jevu v jakékoliv evidenci s nastavitelným předstihem a vlastním pojmenováním
 • export evidencí do MS Excel, uložení výstupů do souborů formátu PDF, EMF, případné jejich přímé odeslání e-mailem

Další údaje pro podvojné účetnictví:

 • Program umožňuje export a uložení výstupů do MS Excel, souborů PDF, EMF, případné přímé poslání příloh e-mailem
 • Program je pro účetní firmy, zpracovávající podvojné účetnictví jiným firmám, jak podvojné účetnictví, tak i daňovou evidenci, dodáván v provedení, kdy z jedné instalace je přístupná daňová evidence i podvojné účetnictví. Mezi daty klientů (podvojné účetnictví - daňová evidence) se lze volně přepínat přímo v programu. Totéž mohou využít i firmy neúčetní, např. kde došlo k vzniku právnické osoby, vedoucí podvojné účetnictví, a současně dobíhá nebo stále ještě plně běží fyzická osoba. Totéž je možné i pro jen fyzické osoby, kde došlo k zákonné povinnosti přejít na podvojné účetnictví.
 • Jednoduchá instalace. Systém je dostatečně přednastaven pro podvojné účetnictví k okamžitému použití a nevyžaduje zvláštního odborného nastavování. Specifická nastavení lze modifikovat a doplňovat v průběhu používání dle českých účetních standardů pro podvojné účetnictví
 • Okamžitá (tzv."bublinková") nápověda ke všem zadávaným údajům a ovládacím prvkům oken. Vhodné tedy i pro uživatele začínající s prací na PC.
 • Bohatá interaktivní nápověda ke zpracovávané úloze i celému systému
 • Poradenství po telefonu, konzultace a zaškolení u prodejců po celé republice
 • Možnost částečného převodu dat z AdmWin DE - daňová evidence na podvojné účetnictví AdmWin PU např. adresář firem, ceníky, závazky a pohledávky, skladové karty, majetek, evidence zaměstnanců
 • Možnost úprav na přání uživatele
 • Nové programové verze jsou průběžně ověřovány komorou a daňových poradců

Podvojné účetnictví 2021 je shodné s podvojné účetnictví 2020. Lze v něm zpracovávat oba roky souběžně. Jen nutno respektovat hodnoty pro mzdy pro jednotlivé roky, popřípadě číslené řady dokladů, pokud pro každý rok používáte jiné - zvlášť pro podvojné účetnictví 2021 a zvlášť pro podvojné účetnictví 2020. Podvojné účetnictví 2020 - 2021 má také upravené zpracování mezd dle legislativy platné pro oba roky. Podvojné účetnictví si dle zadaného data zvolí odpovídající zpracování a formát výstupů tiskopisů. Licence k programu podvojné účetnictví se nepořizuje jen na 1 rok! Všechny uzávěrkové výpisy a výkazy jsou k dispozici kdykoliv za zadané období. Proto není vůbec nutné v programu podvojné účetnictví spouštět zpracování "vlastní jetí roční uzávěrky", které jen vymaže účetní deník, faktury a další zvolené evidence do data zadané uzávěrky - tj. v programu podvojné účetnictví mohou existovat souběžně data za několik roků.

Podvojné účetnictví

Stažení startverze (omezené na 200 záznamů) - podvojné účetnictví zdarma
Stáhnout AdmWinPU - podvojné účetnictví + mzdy zdarma (9.1MB)
Podvojné účetnictví + mzdy = účetní program zdarma (freeware).

Podvojné účetnictví + program Autoservis

K systému podvojné účetnictví je k dispozici program Autoservis - zakázky na opravy vozidel s možností zaevidování informací o vozidle (SPZ-RZ, druh vozidla, stav vozu, tachometru, PHM, chladící směs, olej, rádio, anténa, pneu, povinná výbava, číslo karoserie-rámu, číslo motoru a další). U každého vozu lze průběžně sledovat kdy a jaké opravy na něm byly prováděny.

Stažení startverze (omezené na 200 záznamů) - podvojné účetnictví + autoservis zdarma
Stáhnout podvojné účetnictví AdmWinPU + autoservis - podvojné účetnictví + mzdy + autoservis zdarma (9.2MB)
Podvojné účetnictví ke stažení + mzdy + autoservis = účetní program autoservis zdarma (freeware).

Podvojné účetnictví + hotelový systém HotelWin

Systém Podvojné účetnictví lze kdykoliv rozšířit o hotelový systém HotelWin a jejich spojením získat ucelený systém, kde faktury vystavené v hotelovém systému jsou ihned součástí systému podvojné účetnictví, ve kterém lze zpracovávat ostatní provozní činnosti: sledovat úhrady (banka, pokladna) faktur vystavených hotelovém systému, zpracování přijatých faktur s příkazy k úhradě, sklady - skladové hospodářství, majetek, popřípadě mzdy (mzdový program - program na zpracování mezd) a ihned nebo pomocí externí účetní dávkově vést podvojné účetnictví.

Podvojné účetnictví - program

Nároky na prostředí, ve kterém lze účetní program na podvojné účetnictví provozovat:

Minimálně 25 MB volného prostoru na disku, operační systém Windows 7, 8, 8.1, 10 a 11. Mohou být 32 a 64 bitové.
Uvedená velikost na disku je minimální pro rozběh prázdné instalace. Potřebná velikost roste s počtem evidovaných údajů a nelze ji tedy předem určit.

Účetnictví - program - software - podvojné účetnictví

Software - program - podvojné účetnictví nemusí být každý rok aktualizován dle platné legislativy. Díky plné nastavitelnosti si jej může uživatel sám přizpůsobovat na české účetní standardy, včetně uzávěrkových výkazů - rozvaha, výsledovka - výkaz zisků a ztrát.


Používáme účetní programy AdmWinÚčetní programy

Technická podpora

Nárok na technickou podporu zdarma mají jen registrovaní uživatelé, kteří používají účetní program v plné (placené) aktuální verzi. Je-li účetní program verze nižší, pak jen za podmínky jeho aktualizace na právě platnou dle ceníku upgrade.

Před kontaktem s technickou podporou si nejprve prohlédněte:

Žádosti o technickou podporu, náměty a připomínky je možné podávat telefonem na telefoním čísle 603 95 93 27 v pracovní dny od 8 do 17 h, e-mailem a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Při jakékoliv žádosti o technickou podporu:
 • Uveďte prosím nejprve své jméno a licenční číslo, které naleznte v účetním programu pod volbou "Nápověda" - "O aplikaci" popřípadě na dodaném instalačním CD
 • Určete o jaký programový produkt se jedná, tj. ekonomický software (účetní program) nebo aplikace pro internetový obchod
 • Pro účetní program specifikujte, zda se problém týká daňová evidence nebo účetnictví (podvojného), popřípadě jiné oblasti zpracování v informačního systému
 • Jednoznačně identifikujte zpracování, v němž vznikl problém - např.: ne jenom "faktury", ale "faktury přijaté" nebo "faktury vydané" nebo "zálohové faktury přijaté" nebo "zálohové faktury vydané", ne jenom "DPH", ale "záznam DPH na přijaté faktuře" nebo "výpis záznamů DPH na vstupu" nebo "výkaz DPH s tiskem přiznání" apod.
 • Dotaz formulujte co nejvýstižněji, používejte co nejpřesnější terminologii shodnou s termíny, které má ekonimický software
 • Pro účetní program používejte přesné názvy oken jednotlivých zpracování a údajů, či ovládacích prvků v nich
 • V případě výskytu chybového hlášení je zapotřebí uvést kompletně celý obsah chybové zprávy, ne pouze její nadpis či ovládací prvky
 • Je vhodné použít screenshoty obrazovky - "vyfotit" obrazovku, a to pomocí klávesy PrintScreen, jíž se "fotka" vkládá do clipboardu (schránky) a vložit do nového souboru nějakého grafického editoru, např.Malování, pomocí kterého uložíte obrázek do souboru (nejlépe formátu .jpg) a odešlete jako přílohu e-mailem

Pro provozování v MS Windows 95,98,ME,NT,2000,XP podpora ukončena.

Ekonomický software