Vytváření nabídky výběrem ze skladových karet s kontrolou, kdy, komu a za kolik byla dříve skladová položka nabízena Nabídka na odprodej skladových položek Nabídka - hromadný přepočet cen, za které se budou skladové položky nabídnuty Možnosti nastavení zadávání a tisku nabídek Tisk nabídky - nastavením lze upravit Nabídka na realizaci stavby Vytištěná nabídka na realizaci stavby Přehled - seznam vystavených nabídek Přehled vystavených nabídek s možností nastavení jejich výběru (filtr) Efektivnost (výpočet hrubého zisku) z vybraných nabídek Nabídky - kontaktní osoby u potenciálního zákazníka Související doklady - informace s předkládanou nabídkou Adresář firem - přehled skladových položek nabídnutých zvolené firmě Přehled kdy, za kolik a komu byla nabídnuta zvolená skladová položka ze seznamu skladových položek Nabídky lze použít i jako předpis - recept - představitel - model, z čeho se jaký produkt skládá bez určení, komu konkrétně je - to se určí až přetažením na konkrétní objednávku zákazníka (zakázku, která taky může být denním záznamem prodaných jídela s hromadným odečtením surovin ze skladu

Od nabídky přes zakázku po její fakturaci (vyúčtování)

(Cyklus nabídka - zakázka - fakturace)

Velkou předností je propojení těchto evidencí:

 • V programu vytvoříte nabídku, po jejím schválení zákazníkem se stiskem tlačítka z této nabídky založí zakázka s položkami nabídky, u nichž si buď hromadně nebo jednotlivě označíte jejich realizaci.
 • Na skladové položky, jež nejsou skladem, si lze nechat vytvořit poptávky, popřípadě již objednávku na dodavatele, součtem ze všech plánovaných zakázek.
 • Ze zakázky se opět zase již jen stiskem tlačítka vytvoří faktura nebo dodací list na zákazníka nebo prodejka - účtenka s odesláním do EET.
 • Kdykoliv je k dispozici přehled o efektivnosti od nabídky až po fakturaci každého obchodního případu nebo jejich výběrů. Plánování a sledování co se má v jakých termínech plnit s případným upozorněním na ohrožení plnění termínů s nastavitelným předstihem.
 • Položku zapisujete jen jednou - ta se pak automaticky přenáší na všechny ostatní navazující doklady. Preferujte skladové karty - je to jednoduché a následně uspoří mnoho práce a přinese vyšší informovanost - u každé máte neustálý přehled o tom, kdy, komu a za kolik byla nabízena, za kolik ji kdo nabízí (z poptávek), kdy, za kolik a od koho nakoupena, kdy a za kolik prodána, nesplněné požadavky zákazníků na ni, kontrola plnění objednávek a mnoho dalšího jak ze strany firem, tak ze strany skladu.

Na celý postup je k zhlédnutí videonávod od nabídky přes zakázky po fakturaci

Zakázky lze používat samozřejmě i samostatně - od drobných na opravy, výrobu, služby, až po rozsáhlé stavební projekty.

Detailněji:

Vytvoření a evidence nabídek

 • Položky (řádky nabídky) se zadávají jednoduše výběrem ze seznamů skladových položek, ceníků, kde se jen upraví množství popř. cena, nebo přímý zápis textu nebo text, jednotková cena krát množství.
 • Rychlé a jednoduché vytváření dalších nabídek kopií z jiných, přidáním nebo vyloučením položek, popřípadě cenovým přepočtem.
 • Cenové přepočty podle nákladových cen, doporučených prodejních cen nebo jen již dříve nabízených, popřípadě do různých měn.
 • Okamžité vyhodnocování efektivnosti.
 • Tisk nabídek s variabilním nastavením formálního uspořádání tisku položek.
 • Nabídkami se také realizují ceníky pro jednotlivé odběratele, tj. každý zákazník může mít jiné, s ním sjednané ceny.

V případě potvrzení nabídky zákazníkem

se stiskem tlačítka z nabídky vytvoří zakázka. Do jejích požadavků (co se má plnit) se přepíší jednotlivé položky s odsouhlasenými cenami. Požadavky na zakázku umožní:

 • Plánování potřeby materiálu, prací a subdodávek v čase (optimalizace pomocí výpočtů CPM).
 • Zpřehlednění co a kdy zajistit, průběžné přehledy, co ještě chybí - u skladových položek porovnání se stavem na skladě, kolik bude zapotřebí financí na nákup.
 • Možnost nastavení zobrazování upozornění na v termínu neplněné položky, které mohou ohrozit termín celé zakázky.
 • Neustálou kontrolu efektivnosti zakázky ještě před její realizací.
 • Jednou volbou hromadné vyskladnění všech požadovaných položek, které jsou skladem.
 • Vystavení poptávek na položky, jenž nejsou skladem nebo přímo hromadné a rychlé vytvoření objednávky na dodavatele, či jen seznamu položek, které se mají objednat, pouhým stiskem tlačítka - automaticky se porovná součet požadavků do zadaného data na každou skladovou položku s jejím množstvím na skladě a na rozdíl zapíše řádek objednávky. Příjem na sklad nebo přímo na zakázku dle vystavené objednávky je pak jen potvrzením nebo drobnou korekcí dodaného množství, kontrola plnění objednávek - co ještě nebylo dodáno.

Spotřeba na zakázku

Materiálové položky, práce a subdodávky, které byly na zakázku spotřebovány k její realizaci. Jednotlivé spotřebované položky:

 • Zadávají se nejen splněním požadavku, je možné i doplnit přímo ze zásob, ceníku prací nebo jen popisným textem.
 • Při záznamu nákupu - příjmu fakturou nebo dodacím listem, přijatou účtenkou (při platbě kartou) nebo pokladním dokladem lze zadávané položky (nejen skladové) poslat přímo do spotřeby na zakázku.
 • Jsou vedeny v nákladových i prodejních (realizačních) cenách - kdykoliv je k dispozici efektivnost zakázky.
 • Cenové přepočty podle nákladových cen, doporučených prodejních cen nebo jen již dříve zadaných.
 • Přehled o původu každé položky - kdy, jakým dokladem a od koho byla pořízena.
 • Vykonané práce lze při zadávání označit zaměstnancem, který ji vykonal. Z toho pak přehled, kolik kdo za měsíc udělal v nákladových i prodejních cenách - možnost přímo nechat automaticky započítat do mzdy.

Vyúčtování zakázky

Ze zakázky lze stiskem tlačítka vytvořit zálohovou fakturu, dodací list, konečnou fakturu nebo jen prodejku - účtenku s EET. Jsou možná i jen dílčí částečná vyúčtování. Spotřebované položky lze převést na vyúčtovací doklad hromadně všechny nebo si jen vybrat, popřípadě nechat vysoučtovat do 1-2 řádků (zvlášť materiál a zvlášť práce).

Přehled zakázek

 • Mnoho různých výběrů a výpisů z vybraných zakázek včetně efektivnosti (např. všechny uzavřené za zadaný měsíc).
 • Přehledy o postupu realizace - plnění jednotlivých zakázek a o nákladech na jednotlivé zakázky.
 • Terminář (plánovací kalendář) dohodnutých zakázek průběžně k dispozici již při záznamu nové zakázky pro její okamžité zaplánování.
 • V přehledu zakázek si je lze nechat vybarvovat dle stavů, ve kterých se právě nacházejí (plánovaná, schválená, rozpracovaná atd. - tyto stavy si lze nastavit).

Fakturace

je samostatnou kapitolou.

Variantní zpracování nabídek - bez zakázek

Vhodné tam, kde se jedná o nabídky zboží a nejsou vlastní práce a subdodávky

V případě odsouhlasení nabídky zákazníkem se položky přesunou do požadavků zákazníka a je možné pro ně využít tatáž zpracování jako pro požadavky na zakázce, tj. jsou v přehledu co se má plnit, jednoduše objednávat u dodavatele hromadně z požadavků od všech zákazníků. Na konečný prodejní doklad (fakturu, dodací list, prodejku) lze pak plnit výběrem ze seznamu požadavků nebo volbou hromadně vše, co je skladem.

Mohou být použity i jen jako ceníky pro konkrétního zákazníka

V tom případě se položky na prodejní doklad zadají standardním způsobem výdeje ze skladu a nechají přecenit dle vybrané nabídky. Může být i jedna nabídka pro více zákazníků.Není to nic složitého. Pro urychlení seznámení se s tímto ekonomickým software je vedle podrobné nápovědy k dispozici mnoho krátkých tematických videí s postupy zpracování.Zpět z nabídek na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z nabídek na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program