Účetní programy

Účetní programy - Kontrolní hlášení k DPH

Od 1.1.2016 jsou plátci DPH povinni pouze elektronicky podávat nový formulář - speciální daňové tvrzení „Kontrolní hlášení“ dle § 101c zákona o DPH - více v článku na e-shopu účetní programy

Právnické osoby podávají měsíčně, fyzické shodně s obdobím pro přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení - soupis jednotlivých vystavených i přijatých daňových dokladů, kromě standardních plnění v tuzemsku do 10 000,- včetně DPH, které se uvedou jen v součtu za všechny tyto doklady.

Kontrolní hlášení se obsahově člení na:
 • A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
 • A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)
 • A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
 • A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
 • A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
 • B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
 • B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
 • B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně
Pro uživatele účetní program AdmWin se v záznamech DPH z 95% nic nemění. Kontrolní hlašení sestaví účetní program automaticky v předepsaném členění a xml struktuře z existujících záznamů DPH. Při záznamech DPH na dokladech:
 • Dbejte na správnost DIČ odběratele/dodavatele - ověřujte pomocí tlačítka "Kontrola spolehlivisti plátce DPH" při výběru firmy na doklad nebo si nastavte, aby toto ověření účetní program prováděl sám automaticky vždy při přiřazení firmy na doklad z adresáře firem.
 • U přijatých plnění (platilo již dříve): Je-li datum přijetí dokladu nebo uplatnění nároku na odpočet jiné, než datum uskutečnění zdanitelného plnění na dokladu, upravte jej až v záznamu DPH na tomto dokladu do údaje "Den uplat.odpočtu", kde se nabídne datum uskutečnění zdanitelného plnění ze záhlaví dokladu. Stejně tak i v případech na přijatých fakturách, kde číslo daňového dokladu je odlišné od variabilního sysmbolu. Také jej přepište až v záznamu DPH.
Nově v záznamech DPH:
 • U přijatých plnění - nutno označit záznamy DPH, kde došlo k úpravě nároku na odpočet poměrem dle § 75 v případě, že část přijatého plnění nebyla použita k vlastní ekonomické činnosti.
 • U uskutečněných plnění - nutno rozlišovat běžné plnění od plnění dle § 89 - služby v cestovním ruchu a § 90 - prodej použitého zboží.
 • Jednodušší záznam DPH pro přenesenou daňovou povinnost - není již zapotřebí sledovat množství a jednotku množství.
 • Indikace, že záznam DPH je ze splátkového nebo platebního kalendáře, je-li záznam DPH pod 10 000,- včetně daně, ale pochází z daňového dokladu nad 10 000,-

Do 25. dne měsíce následujícího po příslušném sledovaném období, nejlépe ihned po podání přiznání k DPH, v úloze "Výpisy daňových dokladů" zvolte bod "Kontrolní hlášení". Vedle období pro něj volíte druh hlášení: řádné, opravné, následné nebo následné/opravné.
Při výstupu je požadováno standardním windows dialogovým oknem "Uložit jako..." uložení výstupního xml souboru a vzápětí jeho načtení na daňový portál finanční správy dále postup stejný, jako pro ostatní elektronická podání.
Pro průběžné monitorování stavu kontrolního hlášení si lze v zadání pro tento výpis zrušit zaškrtnutí "Výstup i do souboru xml" - vytvoří se jen výpis "Kontrolní hlášení" bez xml výstupu a jeho načítání na daňový portál finanční správy.

Účetní program AdmWin do sledovaného období pro přiznání k DPH i kontrolní hlášení vybírá tytéž záznamy DPH. Z tohoto principu se nemohou lišit, ledaže by uživatel mezi výstupem přiznání a kontrolního hlášení (nebo v opačném pořadí) provedl ještě dodatečně nějaké změny v záznamech DPH ve sledovaném období. Nejste-li si jisti, zda k takové změně nedošlo, ověřte si součtové hodnoty na konci kontrolního hlášení s příslušnými řádky na daňovém přiznání. Nejistotu, zda k nějakým změnám nedošlo a nutnost kontroly kontrolního hlášení na přiznání k DPH eliminujete, pokud ihned při podání přiznání k DPH sledované období uzavřete.

GŘFS doporučuje:
 1. V kontrolním hlášení uveďte v kontaktních údajích ID datové schránky. Pokud totiž budete mít zpřístupněnou datovou schránku, budou výzvy doručovány výhradně a pouze do datové schránky, která nabízí výhodnější způsob doručování, a tím i počátek běhu lhůty pro Vaši reakci (fikce doručení až po 10 dnech).
 2. Lhůta pro reakci: 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy.
 3. Daňový portál umožňuje reagovat na výzvu pomocí tzv. Rychlé odpovědi na výzvu.

Zpět

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program