Hotelový software

EET - elektronická evidence tržeb

Dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET) musí poplatník na každou přijatou tržbu v hotovosti, šekem, směnkou, platební kartou nebo jiným bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, vystavit doklad - účtenku, kterou nejprve odešle elektronicky datovou zprávou správci daně a ten vrátí fiskální kód, který se na doklad (účtenku) vytiskne. Účtenkou se rozumí doklad vystavený (v papírové podobě nebo elektronicky) poplatníkem tomu, od koho tržba plyne, který obsahuje údaje o evidované tržbě definované v ustanovení § 20 ZoET.

Postup při zahájení EET

Na portále daňové správy si po předchozím vyžádání přihlašovacích údajů na FU vytvořte certifikát pro EET a soubor s certifikátem (*.p12) uložte do PC na místo, ke kterému následně lehce získáte cestu. Určitě ne do systémových složek ani na plochu nebo dokumentů uživatele. Nejvhodněji do složky s instalací dat AdmWin. V síťovém provozování musí být uložen na každém PC zvlášť - mohla by být jiná cesta na soubor s certifikátem, můžete mít certifikátů více (pro každou provozovnu) a především každé PC je považováno jako pokladní zařízení, jehož identifikace se odesílá.
Certifikát na PC nemusíte instalovat. HotelWin si jej převezme ze souboru, který mu zadáte, protože můžete mít certifikátů vygenerováno více, mohou mít různou platnost v čase, můžete mít v osobních certifikátech na PC ještě další certifikáty pro elektronický podpis.

V HotelWin:
 • Pod volbou v menu "Faktury" - "Nastavení fakturace" - "Formy úhrady" označit ve sloupci "EET" (podléhá EET) formy úhrady, na které se povinnost EET vztahuje, tj. faktury s touto formou úhrady budou při svém prvním vytištění odeslány. Pokud bude pro vás rozhodující až moment přijetí peněz do pokladny (vystavení stvrzenky nebo pokladního příjmového dokladu), pak u hotovostních forem úhrady neoznačujte, že podléhají EET.
 • Volitelně, pokud v systému máte nastavenou ochranu přístupu s definováním uživatelů nebo jen ochranu heslem k jednotlivým funkcím programu, si v nastavení "Kontrola přístupu" nastavte přístup k novým bodům pro EET.
 • Pod volbou v menu "Fakturace" - "EET-el.evid.tržeb" - "Nastavení EET" doplňte údaje dle podrobnější specifikace popisu změn verze 2.7 od verze 2.6 v levém panelu s tím, že:
  • zaškrtněte "Poplatník podléhá EET od data" a datum nastavte na nižší aktuálního dne.
  • zaškrtněte "Ověřovací (zkušební) mód"
 • Zazálohujte alespoň na HDD!
 • Ověřte na nově vystavovaném dokladu, který by měl podléhat EET, zdali při jeho prvním tisku se nezobrazí nějaké chybové zprávy, zda jsou na dokladu vytištěny údaje o elektronické účtence. Bohužel v ověřovacím módu, je-li podání úspěšné, server vrací chybu "0" - "Datovou zprávu evidované trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat" a nevrací FIK - fiskální kód.. Takže se na dokladu vytiskne dlouhý řetězec znaků jako podpisový kód poplatníka. Stav tohoto zaslání si ověřte pod volbou "Přehled odeslání" a zkontrolujte zda u odeslaných zpráv je uvedena pouze tato chyba "0" a nejsou uvedeny nějaké jiné chybové stavy. Důvody zobrazení jiných chybových zpráv a stavů odstraňte a opakujte až do odstranění všech příčin chyb.
 • Obnovte ze zálohy. Tím zaniknou veškeré zkušební doklady, které by se jinak v případě úspěšného odeslání bránily změnám a odstranění. Tím ovšem také zaniknou případné změny v nastavení a je nutné je nastavit správně. V nastavení pro EET zrušte zaškrtnutí "Ověřovací (zkušební) mód", popř. upravte ostatní údaje dle výsledku ověření a zaškrtnutí "Poplatník podléhá EET od data" upravte dle vašich aktuálních podmínek.
  Poznámka. Datovou zprávu v ověřovacím módu lze v "Přehled odeslání" vymazat. Tím se z dokladu odstraní příznak o jeho odeslání do EET a je možné jej zaslat znovu již v "ostrém" módu.
UPOZORNĚNÍ!!!
EET je v HotelWin funkční až od Windows Vista (od win 7)! Na win XP nejede požadovaný hash algoritmus SHA256 a zabezpečení síťové komunikace HTTPS/TLS. Současně musí být ve Windows .NET Framework minimálně verze 3.5 - zajišťují aktualizace Windows.

Více podrobností o EET a detailní popis změn verze 2.7 od verze 2.6 v levém panelu.